ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

Yuliia Tulupova

Анотація


Диференціація правового регулювання праці є значущим правовим явищем, у якому виражені різноманітні відмінності, які перебувають у діалектичному розвитку і проявля­ються у правовому регулюванні трудових і безпосередньо пов’язаних із ними відносин за визначеними стійкими факторами, що є у процесі функціонування громадської організації праці, з метою забезпечення реального балансу інтересів працівників і робото­давців.


Ключові слова


диференціація, єдність, особливості, об’єктивні і суб’єктивні чинники, суб’єкти права, специфіка праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Рабинович-Захарин С. Л. К вопросу о дифференциации советского трудового права. В сб.: Вопросы советского гражданского и трудового права / С. Л. Рабинович-Захарин. – Изд-во АН СССР, 1952. – С. 102.

Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М. : ООО «Издательство ACT», Мн. : Харвест, 2002. – 976 с.

Словарь русского языка под ред. С. И. Ожегова. – М., 1968. – 900 с.

Словарь по трудовому праву / отв. ред. проф. Ю. П. Орловский. – М. : Бек, 1998. – 575 с.

Бегичев Б. К. Субъективная дифференциация правового регулирования в советской трудовом праве. Сборник ученых трудов Свердловского юридического института. – Вып. 2 / Б. К. Бегичев. – Свердловск, 1964. – С. 135–178.

Лившиц Р. З. Заработная плата в СССР: правовое исследование / Р. З. Лившиц. – М., 1972. – 271с.

Левиант Ф. М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих / Ф. М. Левиант. – Изд-во ЛГУ, 1960. – 135 с.

Бару М. И. Унификация и дифференциация норм трудового права / М. И. Бару // Советское государство и право. – 1971. – № 10. – С. 45–50.

Лесков А. М. Особенности правового регулирования труда работников связи: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид наук: спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» / А. М. Лесков – М., 2012. – 23 с.

Никитинский В.И. Правовое регулирование труда в условиях многообразия форм собственности. / В. И. Никитинский, В. А. Вайпан // Социалистический труд. – 1991. – № 1. – С. 80–85.

Хохлов Е. Б. Экономические методы управления и трудовое право / Е. Б. Хохлов. – Л., 1991. – 208 с.

Скачкова Г. С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его норм : монография / Г.С. Скачкова. – М. : МГИУ, 2003. – 316 с.

Киселев И. Я. Трудовое право в условиях рыночной экономики: опыт стран Запада / И. Я. Киселев. – М. : Статус ЛТД +, 1992. – 329 с.

Yunker A. Grundkurs Arbeitsrecht. Munchen / A. Yunker. – München : C. H. Beck, 2008. – 187 s.

Орловский Ю. П. Единство и дифференциация трудового законодательства / Ю. П. Орловский // материалы международной научно-практической конференции «Право человека на жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения». – М., 2008. – С. 29–33.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.341

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.