ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗАКОНОДАВЧЕ ПОНЯТТЯ БЕЗРОБІТТЯ

Mariia Denysyuk

Анотація


Проаналізовано нормативно-правові ознаки поняття безробіття як правової підстави соціального забезпечення громадян. Автор звертає увагу на головні недоліки та пропонує власне їх вирішення.


Ключові слова


безробіття, соціальний ризик, право на зайнятість, мінімальна заробітна плата

Повний текст:

PDF

Посилання


[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua

Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 63. – Ст. 2565.

Басай О. В. Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / О. В. Басай. – Харків, 2005. – 20 с.

Юровська В. Ю. Правове регулювання відносин в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / В. Ю. Юровська. – Харків, 2005. – 20 с.

Синчук С. М. До питання про визначення понять соціального забезпечення / С. М. Синчук // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки : матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь,

–20 травня 2003 р. – Харків, 2003. – С. 200–203.

Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : навч. посібник / Н. Б. Болотіна. –

-ге вид., перероб і доп. – К. : Знання, 2008. – 663 с.

Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учебник / Е. Е. Мачульская. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. – 582 с.

Право соціального забезпечення : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. / за ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Ін Юре, 2010. – С. 504.

Сташків Б. І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення : монографія / Б. І. Сташків. – Чернігів, 2008. – 260 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/

Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення : конвенція Міжнародної організації праці від 28.06.1952 № 102 / Офіційний сайт Верховної ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

Конвенція про сприяння зайнятості та захист від

безробіття : конвенція Міжнародної Організації Праці від 21.06.1988 № 168 / Офіційний сайт Верховної ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

Пурей М. М. Право на працю в умовах ринкової економіки : дис. … канд. юрид. наук 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / М. М. Пурей. – Харків, 2003. – С. 25.

Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам : Закон України від 09.12.2012 № 5462-17 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 2.

Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам : Закон України від 18.05.2004 № 1727-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 33–34. – Ст. 404.

Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу : постанова від 20.03.2013 № 198 / Кабінет Міністрів України // Офіційний Вісник України. – 2013. – № 26. – Ст. 859.

Про Державний бюджет України на 2013 рік : Закон України від 06.12.2012 № 5515-VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 5–6. –

Ст. 60.

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги : постанова від 29.04.2004 № 558 / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2004. – № 17. – Ст. 1188.

Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробітним / Т. Маркіна // Право України. – 2000. – № 4 – С. 42–47.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.337

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.