ПРАВОВА ПРИРОДА СУСПІЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗАПОЗИЧЕНОЇ (ЛІЗИНГОВОЇ) ПРАЦІ

Viktoriia Gurash

Анотація


Досліджено правову природу суспільно-трудових відносин запозиченої (лізингової) праці. На основі аналізу законодавства зарубіжних держав подано визначення запозиченої (лізингової) праці; окреслено її специфічні риси, порівняно з класичними трудовими відносинами найманої праці. Обґрунтовано, що запозичена (лізингова) праця є різновидом трудових відносин найманої праці. Головним аргументом при цьому слугує те, що у трудових відносинах запозиченої (лізингової) праці працівник є організаційно підпорядкованим і фінансово залежним від роботодавця.


Ключові слова


запозичена (лізингова) праця, трудові відносини найманої праці, приватне агентство зайнятості, організація-користувач, роботодавець, місце праці, робоче місце

Повний текст:

PDF

Посилання


Ершова Е. А. Трудовое право в России / Е. А. Ершова. – Рос. акад. правосудия. – М. : Статут, 2007.

Проект Федерального Закона Росийской Федерации «О защите прав работников, нанимаемых частными агентствами занятости с целью предоставления их труда третьим лицам». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apsc.ru/base_apsc/ legislation/z_trud/

Рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 3 жовтня 2005 р., Справа

№ 2-3112.

Рішення Харківського районного суду Харківської області від 28 листопада 2011 р. [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/19638424

Сойфер В. Г. Лизинг персонала: проблемы правового обеспечения / В. Г. Сойфер // Трудовое право. – 2004. – № 3 (49). – С. 43–46.

Трудове право України: Академічний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.

Якушев І. М. Суб’єкти трудового права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Якушев Ігор Михайлович. – Харків, 2001.

Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on Temporary Agency Work. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0009:0014:EN:PDF

Kauhanen M. Temporary agency work in Finland. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.labour.fi/tutkimusjulk/tyopaperit/sel174.pdf

Nyström B. The legal regulation of employment agencies and employment leasing companies in Sweden. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.uiuc.edu/publications/ cll&pj/archive/vol_23/issue_1/NystromArticle23-1.pdf

Private Employment Agencies Convention № 181, 1997: International Labour Organization. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.m

Rodrigeuz-Pinero Poyo M. Temporary work and employment agencies in Spain. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.uiuc.edu/publications/cll&pj/ archive/vol_23/issue_1/Pinero-RoyoArticle23-1.pdf

Schuren P. Employee leasing in Germany: The hiring out of an employee as a temporary worker. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.uiuc.edu/publications/ CLL&PJ/archive/vol_23/issue_1/SchurenArticle23-1.pdf

Sol E. Targeting on transitions: Employment services in the Netherlands. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.uiuc.edu/publications/cll&pj/archive/vol_23/ issue_1/ SolArticle23-1.pdf

Shire K. The Temporary Staffing Industry in Protected Employment Economies: Germany, Japan and the Netherlands. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.mit.edu/ is08/pdf/shire_vanJaarsveld.pdf

Vigneau C. Temporary agency work in France. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.uiuc.edu/publications/cll&pj/archive/vol_23/issue_1/ VigneauArticle23-1.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.336

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.