ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Volodymyr Burak

Анотація


Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті об’єкту правового захисту. Проведено співвідношення понять охоронюваний законом інтерес і суб’єктивне трудове право. Зроблено висновок, що залежно від об’єкта можна застосовувати різні процедури правового захисту. У випадку захисту порушених трудових прав працівник може звернутися до юрисдикційних органів, у випадку ж захисту законних інтересів можна застосовувати примирно-третейські або інші неюрисдикційні процедури.


Ключові слова


охоронюваний законом інтерес, правовий захист працівників, об’єкти правового захисту

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач і головн. ред.

В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1728 с.

Шайкенов Н. А. Правовой статус личности и ее интересы / Н. А. Шайкенов. – Свердловск : Свердловский юридический институт, 1982. – 375 с.

Малько А. В. Законные интересы как правовая категория / А. В. Малько, В. В. Субочев. – СПб. : Издательство Р. Асанова «Юридический центр Пресс», 2004. – 359 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 // Офіційний вісник України – 2004. – № 50. – Ст. 3288.

Гукасян Р. Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве / Р. Е. Гукасян. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1970. – 174 с.

Федин В. В. Юридический статус работника как субъекта трудового права : монография / В. В. Федин. – М. : ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. – 202 с.

Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты / Ю. Н. Андреев. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. – 464 с.

Матузов Н. И. Правовая система и личность / Н. И. Матузов. – Саратов, 1987. –

с.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право : учебник для вузов / И. Я. Киселев. – М. : Дело, 1999. – 728 с.

Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник. – 5-те вид., переробл. і доп. / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2008. – 860 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.335

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.