АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ

Andrii Shkolyk

Анотація


Проаналізовано наукові підходи до змісту ключових категорій адміністративного права: адміністративний процес, адміністративна процедура та адміністративне провадження. Запропоновано відійти від двозначного використання терміна «адміністративний процес» і для позначення порядку прийняття рішень публічною адміністрацією використовувати термін «адміністративна процедура».


Ключові слова


адміністративна процедура, адміністративний процес, адміністративне провадження

Повний текст:

PDF

Посилання


Авер’янов В. Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 11–17.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – С. 211–221.

Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій. – К. : Атіка, 2007. – С. 134–142.

Мельник Р. С. Інститут адміністративної процедури: деякі пропозиції щодо його змісту / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / Р. С. Мельник. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 119–128.

Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права / О. І. Миколенко. – Харків : Бурун Книга, 2010. – С. 170–180.

Картузова І. О. Адміністративно-процедурне право / І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Юридична література, 2008. – С. 20–22.

Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії / В. П. Тимощук. – К. : Конус-Ю, 2010. – С. 59–82.

Бандурка О. М. Административный процесс / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К. : Літера, 2001. – C. 6–26.

Стеценко С. Г. Адміністративний процес в контексті розвитку адміністративно-правової науки / Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» / С. Г. Стеценко. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 69–74.

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. – Т. 1. Загальна частина / ред. кол.: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Юридична думка, 2004. –

С. 477–478.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник / П. М. Рабінович. – Х. : Консум, 2005. – С. 113.

Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посібник / Томас Манн, Роман Мельник, Володимир Бевзенко, Анатолій Комзюк. – К. : Алерта, 2013. – С. 7.

Административное право зарубежных стран : учебник / под ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатиной. – М. : Спарк, 2003. – С. 405.

Штелькенс Пауль. Юрисдикція адміністративних судів, їх структура і склад / Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині : збірник матеріалів / Пауль. Штелькенс. – К. : Німецький фонд міжнародного правового співробітництва, 2006. – С. 85.

Див., напр.: Pierce R., Shapiro S., Verkuil P. Administrative Law and Process. – New York, Foundation Press, 1999. – 607 с.

Див., напр.: A Reader on Administrative Law. Edited by D. J. Galligan. Oxford University Press, 1996. – С. 245.

Див., напр.: Ochendowski E. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. – Toruń. – Dom Organizatora, 2000. – 367 с.

Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012–2014 роки : Закон України від 13 січня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 43. – Ст. 551.

Про звернення громадян : Закон України від 12 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст. 492.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–10, 11–12, 13. – Ст. 88.

Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / авт.-упор. О. А. Банчук. – К., Книги для бізнесу, 2007. – С. 272.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.328

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.