ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сергій Петрович Рабінович

Анотація


Розглянуто суперечності між соціальними функціями феномена ідеології. Запропоно­вано розуміння ідеології як системи ціннісних орієнтацій окремих соціальних груп чи усього суспільства, що забезпечує їх культурну ідентичність і відтворюваність. За матеріалами конституцій України та постсоціалістичних держав проаналізовано юридичний зміст засади ідеологічного плюралізму, його конституційні межі та ідеологічні основи консолідації політичної нації в Україні.


Ключові слова


ідеологія, політична нація, конституційні цінності, консолідація, ідеологіч- ний плюралізм, політичний плюралізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Кремень В. Г. Розколота ідентичність: Україна перед викликами глобалізму / В. Г. Кремень, В. М. Ткаченко // Сучасна українська політика. – Спецвипуск. – К. : Фенікс, 2011. – С. 183–195.

Кривицька О. Історична пам’ять у контексті створення національного міфу / О. Кривицька // Сучасна українська політика. – Вип. 27. – К. : Фенікс, 2012. – С. 104–113.

Семигин Г. Ю. Идеология / Г. Ю. Семигин // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Институт философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд ; под ред. В. С. Степина, А. П. Огурцова, Г. Ю. Семигина и др. – М. : Мысль, 2001. – Т. 2. – 750 с.

Михайлов А. М. Понятие и функции правовой идеологии / А. М. Михайлов // Проблема правосубъектности: современные интерпретации : материалы международной научно-практической конференции (Самара, 24 февраля 2012 г.). – Вып. 10, Ч. II : Изд-во Самар. гуманит. акад., 2012. – С. 52–57; Його ж: Идеология и юриспруденция. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.pravo.ru/blog/967.html

Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/zinov/index.php

Кузнецов В. Н. Социология идеологии : учеб. пособие / В. Н. Кузнецов. – М. : КДУ, 2009. – 380 с.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.by/by/press19329.html#doc

Конституция 29 июля 1994 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.constcourt.md/public/files/file/Baza%20legala/Constitutia.rus.pdf

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitution.kremlin.ru/

Конституция Республики Казахстан. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.constcouncil.kz/rus/norpb/constrk

Конституция Республики Таджикистан. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.prezident.tj/ru/taxonomy/term/5/112

Конституция Республики Узбекистан. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.parliament.gov.uz/ru/constitution.php

Конституция на Република България. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.parliament.bg/bg/const

Listina základních práv a svobod. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Ústava Slovenskej Republiky. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_2012.pdf

Петришин О. В. Конституція України. Розділ І. Стаття 15. Науково-практичний коментар ; редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – С. 109–114.

Constitution of Romania. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cdep.ro/ pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=1#t1c0s0a1

Ustav Republike Hrvatske. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.usud.hr/ uploads/Redakcijski%20prociscen%20tekst%20Ustava%20Republike%20Hrvatske,%20Ustavni%20sud%20Republike%20Hrvatske,%2023.%20ozujka%202011.pdf

Constitution of the Republic of Macedonia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sobranie.mk/en/default.asp?ItemID=9F7452BF44EE814B8DB897C1858B71FF

Беляева Е. В. Метаморфозы нравственности: динамика

исторических систем нравственности / Е. В. Беляева. – Минск : Экономпресс, 2007. – 464 с.

Карозерс Т. Конец парадигмы транзита / Т. Карозерс // Политическая наука. – 2003. – № 2. – С. 50–51.

Шаповал Ю. Примирення по-іспанськи. Суб’єктивні нотатки подорожнього / Ю. Шапо-

вал // День. – № 3–4. – 11–12 січня 2013 р. – С. 15.

Constitution of the Republic of Albania. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org/albania/41888

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Про вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті : Указ Президента України від 28 січня 2010 р. № 75/2010 // Урядовий кур’єр. – № 21. – 4 лютого 2010 р.

Бернацкий Г. Г. Государственная идеология – вот что нам нужно / Г. Г. Бернацкий // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 249–255.

Війни пам’ятей та політика примирення : зб. наук. праць / гол. ред. В. Ф. Солдатенко ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Пріоритети, 2013. – 254 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.326

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.