ЗАРОДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОКУРАТУРИ ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Nazar Kholodnytskyi

Анотація


Розглянуто дискусійні аспекти походження інституту прокуратури Сполучених Штатів Америки. Проаналізовано вплив англійської, французької та голландської моделей прокуратури на формування прокуратури США. Виявлено спільні риси і відмінності прокуратури США та її європейських предків.


Ключові слова


прокуратура, Сполучені Штати Америки, Англія, Франція, Голландія

Повний текст:

PDF

Посилання


Jacoby J. E. The American prosecutor in historical context / Joan E. Jacoby. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mcaa-mn.org/docs/2005/AmericanProsecutorHistorical Context52705.pdf

Van Alstyne W. S. The district attorney – a historical puzzle / Walter Scott Van Alstyne // Wisconsin Law Review. – 1952. – Vol. 125. – Р. 128–146.

Kress J. M. Progress and prosecution / Jack M. Kress // Annals of the American Academy of political and social sciences. – 1976. – Vol. 423. – Р. 99–116.

Бедрій М. М. Суспільно-правові передумови становлення копних судів на українських землях / М. М. Бедрій // Актуальні проблеми політики. – Вип. 38. – Миколаїв, 2009. – С. 546–553.

Мичко М. І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України : дис. … д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.10 / Микола Іванович Мичко. – Харків, 2002. – 376 c.

Сухонос В. Виникнення і розвиток інституту прокуратури / В. Сухонос // Право України. – 2001. – № 8. – С. 103–107.

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / И. Я. Фойницкий. – Т. 1. – СПб., 1912. – 579 c.

Дранников В. Н. Прокурорский надзор. Общая часть / В. Н. Дранников. – Таганрог, 2004. – 120 c.

Веретенников В. И. История тайной канцелярии Петровского времени / В. И. Веретенников. – Харьков : Печатное дело, 1910. – 306 c.

Cooley R. W. Predecessors of federal Attorney General: the Attorney General in England and American сolonies / Rita W. Cooley // The American journal of legal history. – 1958. – №. 4. – Vol. 2. – P. 304–312.

Holdworth W. S. The early history of attorney and solicitor general / W. S. Holdworth // Illinois Law Review. – Vol. 13. – 1919. – 602 p.

Keeton G. W. The office of attorney-general / George Washington Keeton // Judicial Review. – Vol. 58. – 1946. – P. 104–117.

Pound R. The lawyer from Antiquity to Modern times / Roscoe Pound. – St. Paul, 1953. – 404 p.

Jones E. The office of attorney general / Sir Elvyn Jones // Cambridge law journal. – 1969. – Vol. 27. – № 1. – P. 43–53.

Тищик Б. Й. Історія держави і права Великої Британії (XVII ст. – 1918 р.) / Б. Й. Тищик. – Львів, 2011. – 163 с.

Jackson R. M. The machinery of justice in England / Richard Meredith Jackson. – Cambridge, 1972. – 605 p.

Denney S. W. History of the office of the Illinois attorney general / Shawn W. Denney. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.illinoisattorneygeneral.gov/about/ history.html

Kramer R. The attorney general of England and the attorney general of the United States / Robert Kramer and Nathan Siegel // Duke law journal. – 1960. – № 4. – P. 524–534.

Заворотний Я. С. Аналоги органів прокуратури у Великобританії, Ірландії та на Мальті / Я. С. Заворотний // Актуальні проблеми політики. – Вип. 37. – Одеса : Фенікс, 2009. – С. 128–137.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.322

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.