ДОДЕРЖАВНЕ ПРАВО СХІДНИХ СЛОВ’ЯН: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Maryan Bedriy

Анотація


Досліджено зародження та особливості додержавного права східних слов’ян. Проаналізовано звичаєво-правові норми, що діяли у первісно-общинний період давньо­слов’янського суспільства. Визначено пріоритети та напрями правового регулювання східно­слов’янського права.


Ключові слова


додержавне право, східні слов’яни, первісне суспільство, правовий звичай, родовий лад

Повний текст:

PDF

Посилання


Элементарные начала общей теории права / под общ. ред. В. И. Червонюк. – М. : КолосС, 2003. – 544 c.

Бедрій М. Система українського звичаєвого права: історико-правовий аспект / М. Бедрій // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – Вип. 54. – Львів, 2011. – С. 45–51.

Дністрянський С. Звичаєве право – а социяльні зв’язки / Др. Станїслав Дністрянський // Часопись правнича і економічна. – Том IV. – Львів, 1902. – С. 3–42.

Лекції з історії держави і права України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.tigp.jurlugansk.org

Яковлів А. До питання про ґенезу копних судів на Україні / А. Яковлів // Життя і право. – 1928. – Число ІІ. – Львів, 1928. – С. 1–12.

Прокопій Кесарійський про розселення і побут давніх слов’ян в VI ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uris.org.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava-ukrainy/prokopiy-kesariyskiy-pro-rozselennya-i-pobut-slov-yanskih-plemen-v-vi-st

Малиновський О. О. Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни / О. О. Малиновський. – К., 1929. – 186 с.

Кульчицький В. С. Історія держави і права України / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К. : Ін Юре, 2008. – 624 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.

Ефименко А. Я. Исследования народной жизни. Обычное право / А. Я. Ефименко. – М. : ЛИБРОКОМ, 2010. – 400 с.

Dąbkowski P. Litkup w prawie polskiem śriedniowiecznem / Przemyslaw Dąbkowski // Przegląd historyczny. – Tom V / pod red. J. K. Kochanowskiego. – Warszawa : Sklad glówny w administracyi tow. Mil. Hist., 1907. – S. 377–383.

Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII – початок XIV ст.) / В. М. Заруба. – К. : Істина, 2007. – 128 с.

Dąbkowski P. Zemsta, okup i pokora na Rusi Halickiej w wieku XV i pierwszej polowie wieku XVI / Przemyslaw Dąbkowski. – Lwów, 1898. – 55 s.

Захарченко П. П. Історія держави і права України / П. П. Захарченко. – К. : Атіка, 2004. – 368 с.

Федущак-Паславська Г. М. Практикум з римського приватного права / Г. М. Федущак-Паславська. – Львів : ПАІС, 2012. – 234 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.309

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.