БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Maksym Strypko

Анотація


Проаналізовано сучасний стан нормотворчої діяльності в Україні, на підставі чого обґрунтовано ключову роль інститутів громадянського суспільства у створенні якісного законодавства, що відповідає вимогам правової держави. Сформульовано базові принципи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади при здійсненні нормотворчої діяльності. Розкрито зміст цих принципів. Виокремлено наявні проблемні питання, вирішення яких сприятиме підвищенню якості вітчизняного законо­давства.


Ключові слова


нормотворча діяльність, нормотворчість, нормативно-правовий акт, законодавчий акт, інститути громадянського суспільства, принципи, юридична техніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Бессарабов В. Г. Цели, задачи и принципы правотворческой деятельности прокуратуры РФ / В. Г. Бессарабов, Е. Ю. Хуторецкая // Право и политика. – 2003. – № 11. – С. 30–39.

Конституція України : чинне законодавство станом на 26 жовтня 2012 р. : (Відповідає офіц. текстові) – К. : Алерта, 2012. – 104 с.

Надеев Р. К. Правовое обеспечение законопроектной деятельности Государственной думы / Р. К. Надеев. – М. : Издание Гос. Думы, 1997. – 75 с.

Дячук С. І. Юридична природа виконання наказу: Кримінально-правова оцінка діяння особи, що віддала чи виконала протиправний наказ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / С. І. Дячук ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2000. – 17 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 100.

Мурашин А. Г. Прямое правотворчество. Особенности принятия актов прямого народовластия / А. Г. Мурашин // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 88.

Про вибори народних депутатів України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 10–11. – С. 73.

Про захист персональних даних : Закон України // Голос України. – 2010. – № 172.

Стрипко М. Окремі аспекти юридичної техніки підготовки проектів нормативних правових актів / М. Стрипко // актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених : збірник праць міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (19–20 квітня 2007 року). – К. : Промінь, 2007. – 324 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.306

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.