ЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСКОНАЛОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ

Vitaliy Kosovych

Анотація


У статті з’ясовано, що таке правова логіка; вказано основні види логічних помилок, що допускаються у нормативно-правових актах; розглянено логічні правила, яких варто дотримуватися у нормопроектній діяльності, запропоновано форми їх нормативного закріплення.


Ключові слова


правова логіка, логічні правила, логічні помилки, нормативно- правовий акт

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев С. С. Избраное / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 2003. – 480 с.

Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 712 с.

Кашанина Т. В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество) : учеб. пособие / Т. В. Кашанина. – М. : Норма, 2009. – 288 с.

Москалькова Т. Н. Нормотворчество : научно-практическое пособие / Т. Н. Москалькова, В. В. Черников. – М. : Проспект, 2011. – 384 с.

Пособие по законотворчеству: канадский опыт для России / под ред. С. В. Кабышева. – М. : Формула права, 2009. – 99 с.

Техніко-юридичні помилки в нормативно-правових актах: поняття та види / В. І. Риндюк // Держава і право. – Вип. 57. – К., 2012.– С.7.

Риндюк В. І. Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження // Офіційний вісник України. – 7 серпня 2012. – С. 26. Дана помилка конкретизується через визначення та характеристику поняття «формально-логічне протиріччя». В. А. Толстик під ним розуміє розбіжності у змісті двох чи більше правових норм, які регулюють одне і те ж суспільне відношення, на одній території, поширюються на одних і тих же суб’єктів права і стосовно до конкретної життєвої ситуації. Толстик В. А. Технико-юридические приемы выявления, устранения и преодоления формально-логических противоречий / Проблемы юридической техники : сборник статей под ред. В.М. Баранова / В. А. Толстик. – Нижний Новгород, 2000. – С. 108.

Васильева Т. А. Как писать закон / Т. А. Васильева. – М. : Юрайт, 2012. – 148 с.

Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) / О. В. Скрипнюк, М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – К. : Атіка-Н, 2010. – 92 с.

Чухвичев Д. В. Логика, стиль и язык закона / В.Д. Чухвичев // Право и политика. – 2005. – № 2. – С. 140–151.

Риндюк В. І. Законодавча техніка: поняття, форми, види, реалізація в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. І. Риндюк. – К., 2008. – С. 11–12.

Див., наприклад, Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 2007. – 512 с.

Биля І. О. Теоретичні основи використання нормотворчої техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / І. О. Биля. – Харків, 2004. – С. 10.

Научные основы советского правотворчества. – М. : Наука, 1981. – С. 265.

Керимов Д. А. Законодательнаятехника : научно-метод. и учеб. пособие / Д. А. Керимов. – М. : Норма, 2000. – 127 с.

Алексеев С. С. Общая теория права : учеб. / С. С. Алексеев. – М. : Проспект, 2008. – 576 с.

Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / за заг. ред. О. І. Ющика. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 208 с.

Про нормативно-правові акти : проект Закону, внесений народним депутатом України Ю. Мірошниченком (реєстр. № 7409 від 01.12.2010 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ .../JF5PT00I.html

Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика / В. І. Риндюк. – К. : Юридична думка, 2012. – 272 с.

Для забезпечення конкретики і однозначності (показників логічного закону тотожності) рекомендується: використовувати загальноприйняту абревіатуру та спеціальні юридичні терміни, виключити з речень одинакові родові форми, використовувати у реченнях прямий порядок слів, використовувати у реченнях стійкі дієслівно-іменні словосполучення тощо. Москалькова Т. Н. Нормотворчество : науч.-практ. пособие / Т. Н. Москалькова, В. В. Черников. – М. : Проспект, 2011. – 384 с.

Не треба залишати без уваги, що логіка – наука про закони і форми мислення, методи пізнання та умови істинності знань і суджень // Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Перун, 2007. – 1736 с.

Маляренко В. Т. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В. Т. Маляренко, О. А. Шаповалова // Право України. – 2012. – № 10. – С. 14.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.305

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.