ХАРТІЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Svyatoslav Dobryanskyy

Анотація


Досліджено новели юридичного гарантування основоположних прав людини у Європейському Союзі на прикладі Хартії основних прав Європейського Союзу, а також досліджено проблеми її практичного застосування у правопорядку цього міжнародного формування. З урахуванням цього розроблено пропозиції щодо удосконалення конститу­ційного гарантування прав людини в Україні.


Ключові слова


права людини, тенденції розвитку прав людини, юридичне гаранту- вання прав людини, Конституція України

Повний текст:

PDF

Посилання


Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект / В. Баштанник // Право України. – 2006. – № 9. – С. 56.

Заблоцька Л. Формування ідеї прав людини в Європейському Союзі / Л. Заблоцька / Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом (збірник науково-практичних матеріалів). – Вип. 4. – К., 2005. – С. 99.

Соловйов О. В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосування як джерела національного права / О. В. Соловйов // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / редкол. : П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія I. Дослідження та реферати. – Вип. 26. – К. : АОК, 2012. – 164 с.

Шевчук С. Шлях інтеграції в Європейський Союз: основні вимоги до членства, етапи приєднання та інституційні механізми / С. Шевчук, І. Кравчук // Ніццький договір та розширення Європейського Союзу. – К., 2001. – 124 с.

Verbatim de la reunion de la Convention du 26 Septembre 2000 // CHARTE 4958/00 (CONVENT 53). – Bruxelles, le 27 octobre 2000. – Р. 40–47.

Указ Президента про Конституційну Асамблею № 328/2012 від 17.05.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.president.gov.ua/documents/14752.html

Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець. – К. : КНЕУ, 2002. – 460 с.

Энтин К. В. Присоединение Евросоюза к ЕКПЧ / К. В. Энтин / Европейское право. – 2012. – № 3. – С. 111–123.

Joined cases C-92/09 and C-93/09 Volker and Markus Schecke Gbr (C-92/09) Harmut Eifert (C-93/09) v / Land Hassen. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://curia.europa.eu/ juris/document

Хартія основних прав Європейського Союзу (переклад А. Пендак) // Ніццький договір та розширення Європейського Союзу. – К., 2001. – 124 с.

Хартия Европейского Союза об основных правах. Комментарий. – М. : Юриспруденция, 2001. – 203 с.

Рабінович П. М. Зміст і обсяг прав людини: всесвітня уніфікація чи національна диверсифікація? / П. М. Рабінович // Юридичний вісник України. – 2001. – 17–23 листопада. – C. 8.

Спасибенко С. Г. Социальная идентичность человека / С. Г. Спасибенко // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 1. – C. 48–57.

Caltung J. Human Rights in Another Key / J. Caltung. – New-York : Polity Press, 1998. – 178 р.

Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні : колективна монографія / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України / редкол. : П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія I. Дослідження та реферати. – Вип. 24. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 180 с.

Договор о функционировании Европейского Союза // Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : ИНФРА-М., 2008. – С. 65.

Исполинов А. С. Практика ЕСПЧ в отношении Европейского Союза: некоторые уроки для ЕврАзэС / А. С. Исполинов // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2012. – № 3. – С. 112–114.

Добрянський С. П. Інститут прав людини в Європейському Союзі (становлення та розвиток: загальна характеристика) / С. П. Добрянський, О. О. Венецька : матеріали Четвертого всеукраїнського круглого столу «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» (28–29 лист. 2008 р., м. Львів). – Львів : Край, 2009. – С. 156–164.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.304

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.