ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ: СИСТЕМА ЧИ БЕЗСИСТЕМНІСТЬ

Оксана Григорівна Панчак

Анотація


Визначено системні зв’язки між структурними елементами КК України (пунктами, частинами статті, статтями), що містять правила призначення покарання, врахування яких у правозастосуванні дасть змогу подолати законодавчі недоліки формулювання відповідних елементів.


Ключові слова


правила призначення покарання, загальні засади призначення покарання, спеціальні правила призначення покарання, система КК України

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипов В. В. Обставини, що виключають можливість застосування певних видів покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Антипов Владислав Володимирович. – К., 2005. – 19 с.

Благов Е. В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания / Е. В. Благов. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 288 с.

Василаш В. М. Деякі питання врахування судом загальних засад призначення покарання / В. М. Василаш // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 2. – С. 1–13.

Василаш В. М. Достоїнства та недоліки закону України від 15 квітня 2008 р. «Про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності / В. Василаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4–5 лютого 2009 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 290–294.

Василаш В. М. Призначення покарання за наявності двох чи більше спеціальних правил призначення покарання / В. Василаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіональної науково-практичної конференції.

–27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 315–318.

Дудоров О. О. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання: поняття, правова природа, значення / О. О. Дудоров // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 204–211.

Дудоров О. О. Спеціальні засади призначення покарання / О. О. Дудоров // Слово Національної школи суддів України. – 2012. – № 1 (1). – С. 121–135.

Дудоров О. О. Спеціальні засади призначення покарання (продовження) / О. О. Дудоров // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 1 (2). – С. 67–83.

Євдокімова О. В. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право» / Євдокімова Олена Володимирівна. – Харків, 2007. – 19 с.

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2010. – 456 с.

Кричківський О. М. Конкуренція декількох спеціальних кримінально-правових норм при призначенні покарання / О. М. Кричківський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : збірник наукових праць / голов. ред. М. М. Цимбалюк. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 3. – С. 400–412.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.

Пинаев А. А. Уголовное право Украины. Общая часть / А. А. Пинаев. – Харьков : Харьков юридический, 2005. – 664 с.

Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України : монографія / В. В. Полтавець ; наук. ред. канд. юрид. наук, проф. Л. М. Кривоченко. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 240 с.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх : постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vа005700-04

Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 (з наступними змінами). [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/v0007700-03

Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 712 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.299

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.