ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Yaryna Gaecka-Kolotulo, Taras Zhyravetskyy

Анотація


Досліджено становлення та розвиток наукової школи земельного, аграрного та екологіч­ного права на юридичному факультеті Львівського університету. Проаналізовано результати дослідження науковців та їх внесок у розвиток науки земельного, аграрного та екологічного права на юридичному факультеті.


Ключові слова


наукова школа, дослідження, Львівська наукова школа земельного, аграрного та екологічного права

Повний текст:

PDF

Посилання


Наукова школа: сутність та етапи становлення / Л. Д. Зеленська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/27756.doc.htm

Титова Н. І. Правова охорона природи Української РСР : курс лекцій для студентів юридичного факультету університету / Н. І. Титова. – Львів, 1965. – 129 с.

Титова Н. І. Відповідальність за порушення законодавства про охорону природи / Н. І. Титова. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1973. – 220 с.

Мунтян Л. В. Развитие природоохранительного законодательства и правовых экологических исследований в Украинской ССР / Л. В. Мунтян // Развитие аграрно-правовых наук / ред. кол.: З. С. Беляева, М. И. Козырь (отв. ред.), М. М. Славин, Л. П. Фомина. – М. : АН СССР: Ин-т государства и права, 1980. – С. 70–77.

Титова Н. И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий / Н. И. Титова. – М. : Юридическая литература, 1978. – 152 с.

Титова Н. И. Продовольственная проблема: земля, труд (правовые аспекты) / Н. И. Титова. – Львов : Издательство при Львовском Государственном университете издательского объединения «Выща школа», 1989. – 182 с.

Титова Н. І. Аграрне законодавство України / Н. І. Титова // Право України. – 1995. – № 1. – С. 6–9.

Титова Н. І. Принципи аграрного законодавства України, їх законодавче закріплення / Н. І. Титова // Проблеми утвердження правової держави і захисту прав людини в Україні. – Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – Вип. 33. – Львів : Світ, 1996. – С. 38–39.

Титова Н. І. Фермер і закон / Н. І. Титова. – Львів, 1996. – 126 с.

Титова Н. І. Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді / Н. І. Титова. – Львів, 1998. – 184 с.

Титова Н. І. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми законодавчого забезпечення / Н. І. Титова // Право України. – 2000. – № 2. – С. 25–27.

Титова Н. І. Проблеми гарантування прав селянства України / Н. І. Титова // Права людини і громадянина: проблеми реалізації. – К. : ІнЮре, 1998. – С. 63–64.

Титова Н. І. Селянство: загальносоціальні та правові аспекти / Н. І. Титова // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ІІ регіональної наукової конференції (лютий, 1996 р.). – Львів, 1996. – С. 14–15.

Титова Н. І. До концепції нового основного земельного закону України / Н. І. Титова // Право України. – 2000. – №4. – С. 68–73.

Титова Н. І. «Земельний кодекс» чи «Кодекс законів про землю»? / Н. І. Титова // Радянське право. – 1970. – № 2. – С. 64–65.

Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : наук.-навч. посібник / за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

Зербіно Д. Наукова школа як феномен / Д. Зербіно // Дзеркало тижня. – 2004. –

–23 квітня. – № 15 (490).

Багай Н. О. Розвиток науки аграрного права України : дис. … канд. юрид. наук / Н. О. Багай. – К., 2002. – 244 с.

Федорович В. І. Правове регулювання створення, реорганізації і ліквідації сільськогосподарських кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / В. І. Федорович. – Львів : Львівський державний університет імені Івана Франка, 1998. – 18 с.

Ващишин М. Я. Земельні правовідносини у селянських фермерських господарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / М. Я. Ващишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000. – 18 с.

Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти : монографія / за заг. ред. проф. Н. І. Титової / Н. В. Ільків. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – 296 с.

Мацько М. А. Правові форми господарських зв’язків споживчої кооперації з сільськогосподарськими товаровиробниками / М. А. Мацько // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття : збірник наукових праць учасників конференції. – К., 2001. – С. 159–163.

Мацько М. А. Кооперативне законодавство зарубіжних країн і України: порівняльний аналіз / М. А. Мацько // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом : матеріали науково-практичної конференції (жовтень 1998 року). – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 300–303.

Мацько М. А. Проблеми удосконалення законодавства про соціальний та правовий статус споживчої кооперації України / М. А. Мацько // Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі : збірник наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 2. – Львів : Коопосвіта, 1998. – С. 134–139.

Кооперативне право : підручник для кооперативних, сільськогосподарських, економічних, юридичних вищих навчальних закладів і факультетів / В. І. Семчик, С. Г. Бабенко, М. П. Волик, С. Д. Галей, В. В. Зіновчук та ін. / за ред. чл.-кор. НАН України В. І. Семчика. – К. : Ін Юре, 1998. – 336 с.

Войтюк И. А. Развитие уставных норм об ответственности членов колхозов : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / И. А. Войтюк. – М. : АН СССР; Институт государства и права, 1989. – 20 с.

Войтюк І. А. Правове регулювання оренди землі / І. А. Войтюк // Проблеми формування інститутів правової держави : тексти лекцій зі спецкурсу. – Львів, 1990. – С. 42–43.

Бориславский Л. В. Ответственность за порчу земель сельскохозяйственного назначения : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Л. В. Бориславский. – К. : Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т. Г. Шевченко, 1974. – 18 с.

Василюк С. Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / С. Ф. Василюк. – М., 1980.

Кравченко С. М. Имущественная ответственность за причинение вреда природным объектам : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / С. М. Кравченко. – М. : ВНИИ советского законодательства, 1977. – 17 с.

Кравченко С. Н. Реализация права в охране окружающей среды: (социально-психологические условия) : автореф. дисс. на соискание уч. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 / С. Н. Кравченко. – Харьков : Украинская юридическая академия им. Ф. Э. Дзержинского, 1991. – 41 с.

Кобецька Н. Р. Екологічні права громадян України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Н. Р. Кобецька. – К., 1998. – 20 с.

Тустановська І. В. Застосування права в галузі охорони довкілля в Україні та США (порівняльний аналіз) : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / І. В. Тустановська. – Львів, 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.295

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.