ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ ПО ВИБОРЧИХ СПОРАХ

Natalya Yanyuk

Анотація


Досліджено проблеми інституту процесуального представництва по виборчих спорах, що розглядаються в адміністративних судах. У статті визначено поняття процесуального представництва, його цілі, особливості процесуального представництва в адміністративних судах по виборчих спорах.
Досліджено процесуальні правовідносини, що виникають при представництві: їх суб’єкти, об’єкти, зміст, передумови та підстави. Стаття є комплексним науковим дослідженням теоретичних і практичних питань правового регулювання процесуального представництва у виборчому процесі в адміністративних судах.


Ключові слова


процесуальне представництво, виборчий спір, суб’єкт виборчого процесу, адміністративний позов

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушко А. В. Цивільний процес : навч. посібник / А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов. – К. : Прецедент, 2005. – 172 с.

Бачеріков О. В. Адміністративне судочинство у справа, пов’язаних з виборчим процесом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. В. Бачеріков ; Національний ун-т «Одеська юридична академія. – Одеса, 2011. – 22 с.

Криса Т. І. Правові основи судового розгляду та вирішення виборчих спорів / Т. І. Криса // зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 вересня 2011 р). – С. 484–489.

Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посібник / за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. – К. : Старий світ, 2006. – С. 409–411.

Заяць В. С. Правове регулювання участі представника у судовому адміністративному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / В. С. Заяць ; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2011. – 20 с.

Смокович М. І. Судовий контроль виборчого процесу як елемент конституційного ладу щодо забезпечення народовладдя в Україні / М. І. Смокович // збірн. наук. статей «Вплив адміністративного судочинства на розвиток публічного права в Україні» до

-ї річниці Вищого адміністративного суду України / за заг. ред І. Х. Темкіджева. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – С. 89–118.

Смокович М. І. Компетенція адміністративних судів щодо розгляду виборчих спорів / М. І. Смокович // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 37–42.

Підопригора О. А. Римське право : навч. посібник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонова. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 275.

Хлібороб Н. Є. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикційної діяльності адміністративного суду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Н. Є. Хлібороб ; Національний ун-т «Львівська політехніка». – Львів,

– 20 с.

Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині / зб. матеріалів. – К., 2006. – С.121.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 26082960

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25821712

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006760-13/ print1383072473648160
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.291

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.