ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ВОЛОСЬКОГО ПРАВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Roman Shandra

Анотація


У статті досліджено особливості та характерні риси волоського права, історико-правові аспекти його поширення та застосування на західноукраїнських землях у XIV–XVIII ст. Виокремлено ознаки, що розкривають його правову природу. Сформульовано авторську дефініцію волоського права.


Ключові слова


волоське право, звичаєве право, західноукраїнські землі, волох, українське право

Повний текст:

PDF

Посилання


История Венгрии : в 3 т. – Т. 1 / под. ред. В. П. Шушарина. – М. : Наука, 1971. – 644 с.

Этническая история восточных романцев. Древность и средние века / ред. колл. : В. В. Иванов, В. Д. Королюк (отв. ред.), Е. П. Наумов. – М. : Наука, 1979. – 227 с.

Гримич М. В. Сучасний погляд на проблему волоського права М. В. Гримич // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць. – К., 2001. – № 11. – С. 110–116.

Чорній В. П. Історія Болгарії / В. П. Чорній. – Львів : ПАІС, 2007. – 404 с.

Грацианская Н. Н. Этнографические группы Моравии / Н. Н. Грацианская. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1975. – 174 с.

Kadlec K. Valaši a valašské právo v zemích slovanských a uherských. S úvodem podávajícím přehled theorií o vzníku rumunského národa / K. Kadlec. – Praha, 1916. – 528 s.

Terlecki M. Szlak dziejowy rodu Sas / Michał Terlecki. – Lwów : Centrum Europy, 2005. – 158 s.

Тиводар М. Етнічні традиції у скотарстві / М. Тиводар // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : в 4 т. – Т. 2 : Етнологія та мистецтвознавство. – Львів : Афіша, 2006. – С. 52–123.

Жерела до істориї України-Руси. Описи королівщин в землях руських XVI віку. – Т. ІІІ : Люстрація в землях Холмській, Белзькій та Львівській з 1564–5 рр. / під ред. М. Грушевського. – Львів : Комісия Археографічна Наукового Товариства імени Шевченка, 1900. – ІІ+28+586 с.

Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVІ–XVІІІ століттях : історичні нариси / В. Інкін. – Львів : Добра Справа, 2004. – 420 с.

Грушевський М. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. – Т. 1. До року 1340. – К. : Наукова думка, 1991. – 736 с.

Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині. Зібрання творів : у 50 т. – Т. 47 / Іван Франко. – К., 1976. – С. 56–63.

Линниченко И. А. Черты изъ исторіи сословий въ Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV–XV в. / Иван Линниченко. – М., 1894. – IV+241с.

Sochaniewicz S. Wójtowstwa i sołtystwa pod wzgliędem prawnym i ekonomicznym w ziemi lwowskiej / S. Sochaniewicz. – Lwow, 1921. – 415 s.

Гошко Ю. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XІV–XІХ ст. / Ю. Гошко. – Львів, 1999. – 336 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. – Т. 1 : А–Г. / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Українська енциклопедія, 1998. – 672 с.

Державний архів Чернівецької області. «Колекція документів, зібраних Чернівецьким окружним архівом». – Ф. 1023. – Оп. 1. – Спр. 2, 5, 13, 17, 24, 57.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення / збірник документів і матеріалів. – К. ; Чернівці : Книги–ХХІ, 2008. – 1100 с.

Balan T. Documente Bucovinene. Vol. I : 1507–1653 / Teodor Balan. – Cernauti, 1933. – 303 s.; Balan T. Documente Bucovinene. Vol. II : 1519–1662 / Teodor Balan. – Cernăuţi, 1934. – 217 s.

Шандра Р. Правовий статус голови сільської общини за волоським правом / Р. Шандра // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 3. – С. 56–62; Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII–XVIII ст. / Р. Шандра // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 141–143; 2009. – № 1. – С. 86–88.

Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на західноукраїнських землях у ХІІІ–XVIII ст. / Р. Шандра // Право України. – 2008. – № 6. – С. 153–159; Шандра Р. Здійснення судами волоського права судочинства у кримінальних справах (ХІІІ–XVIII ст.) / Р. Шандра // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2009. – Вип. 48. – С. 77–87.

Шандра Р. Правове регулювання сплати податків та зборів населенням сіл волоського права на західноукраїнських землях (ХІІІ–XVIII ст.) / Р. Шандра // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 71–78; Шандра Р. Феодальні повинності у селах волоського права Галичини (ХІV–ХVІІІ ст.) / Р. Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 95–98.

Енциклопедія українознавства : у 10 т. – Т. 1. – Львів, 1993. – 400 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.283

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.