ПРАВА ЖІНОК У ХХІ СТОЛІТТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Svitlana Petrechenko

Анотація


Розглянено проблемні питання забезпечення та захисту прав жінок на українських землях з ХVIII ст. до сучасного етапу. Актуалізується проблема дискримінації за ознакою статі в суспільстві.


Ключові слова


правовий статус, гендерна рівність, суб’єктивні права, права жінок, дискримінація за ознакою статі

Повний текст:

PDF

Посилання


Барсукова Ю. Модели успеха женщин советского и постсоветского периодов: идеологическое мифотворчество / Ю. Барсукова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.isras.ru/files/File/Socis/02-2001/012 Barsukova.pdf/

Богачевська-Хом’як М. Білим по білому: жінки у громадському житті України 1884–1939 / М. Богачевська-Хом’як. – К. : Либідь, 1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.novadoba.org.ua /sites/default/files/files/razom_na_odniy_zemli/5.5.pdf

Ганенко М. Семейно-имущественные отношения крестьянского населения в Елисаветградском уезде / М. Ганенко // Степ. Херсонський белетрестичний збірник. – 1886. – С. 149.

Грицяк Н. В. Правове регулювання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: стан та шляхи вдосконалення / Н. В. Грицяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05gnvssv.pdf

Дашковська О. Р. Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності : загальнотеоретичний аналіз : автореф. дис. нa здoбуття нaук. ступеня кaнд. юрид. нaук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / О. Р. Дашковська. – Х., 2008. – 35 с.

Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К. : АртЕк, 1997. – 624 с.

Дмитриева Г. К. Международная защита прав женщины / Г. К. Дмитриева. – К. : Вища шк., 1985. – 156 с.

Дубчак Н. І. Жінки у Збройних Силах України: проблеми ґендерної політики / Н. І. Дубчак // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4 (9). – С. 187–192.

Євсюкова М. В. Права жінок та ґендерна рівність / М. В. Євсюкова, О. А. Калашник // Щорічні доповіді про права людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://helsinki.org.ua/index.php?id=1245859923

Жеребкина И. Женское политическое бессознательное : монграфия / И. Жеребкина. – СПб. : Алетейя, 2002. – 224 с.

Кiвaлoв С. В. Стaтути Великoгo князiвствa Литoвськoгo : у 3 т. – Т. 3. Стaтут Великoгo князiвствa Литoвськoгo 1588 року / С. В. Ківалов. – Oдесa : Юридичнa лiтерaтурa, 2004. – 568 с.

Кись О. Р. Подружня рівноправність по селах України (19 – поч. 20 ст.): питання рівноправності подружжя / О. Р. Кись [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.shevchenko.org/users/shevchenkocgi/webdata_news.cgi?fid=1066684707&query= pagenum%3D1% 26cgifunction%3DSearch&cgifunction=form

Кук Р. Использование Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации женщин для расширения человеческих прав женщин / Р. Кук // Заявляем наши права. – М. : Глас, 1996. – С. 46–58.

Лaзaревский A. М. Прежние изыскaтели мaлoрусскoй стaрины (Я. М. Мaркoвич, A. И. Мaртoс, A. М. Мaркoвич) / A. М. Лaзaревский // Киевскaя стaринa. – 1894. – № 12. – С. 349–387.

Меркулова В. О. Історичні джерела кримінальної відповідальності жінок в Україні / В. О. Меркулова // Науковий Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 3. – С. 282–287.

Петреченко С. А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст. : дис. … кaнд. юрид. нaук : спец. 12.00.01 «Теoрiя тa iстoрiя держaви i прaвa; iстoрiя пoлiтичних i прaвoвих учень» / С. А. Петреченко. – К., 2014. – 196 с.

Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека. Международный аспект / С. В. Поленина // Гендерный калейдоскоп. – М. : Academia, 2001. – С. 258–271.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.

Слатвицька А. В. Міжнародний захист економічних прав жінок : автореф. дис. на здобуття нaук. ступеня кaнд. юрид. нaук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / А. В. Слатвицька. – К., 2010. – 20 c.

Смольніцька М. Жінка в радянському суспільстві: офіційний образ і реальна практика / М. Смольніцька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://histans.com/JournALL/ xxx/xxx_2011_16/12.pdf

Чижмарь К. І. Міжнародні стандарти рівноправ’я та захисту прав жінок та практика України : дис. … кaнд. юрид. нaук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / К. І. Чижмар. – К., 2007. – 182 с.

Чубар Л. Права жінок в Україні як об’єкт правового захисту / Л. Чубар // Право України. – 2000. – № 3. – С. 14.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.279

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.