РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГАЛИЦЬКОГО НАМІСНИЦТВА У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Khrystyna Moriak-Protopopova

Анотація


У статті досліджено проблеми розвитку державної служби у Галичині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. через призму вищого місцевого органу управління – Галицького намісництва.


Ключові слова


Галичина, намісництво, державна служба, службовець

Повний текст:

PDF

Посилання


Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 17. Marca 1855., mocą którego wydaje się instrukcya urzędowa dla czysto-politycznych i mieszanych urzędów powiatowych i stolicowo-sędziowskich / Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwówie. Rok 1855. Oddział I. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowéj, 1856. – 1–204 s. – S. 157.

Ustawa z dnia 25. stycznia 1914 o stosunku słuźbowym urzędników państwowych i słuźby państwowej (pragmatyka sluźbowa) / Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. Rok 1914. Część VIII. – Wydana i rozesłana dnia 27. stycznia 1914. – Wiedeń : Z cesarsko-królewskiej drukarni nadwornej i rządowej, 1912. – 1–1224 s. – S. 87.

Rozporządzenie Ministrow Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 19. Stycznia 1853. Mocą którego podaje się do wiadomości najwyźsze postanowienia tyczące się urządzenia tudzieź dzialania urzędowego urzędów powiatowych, władz obwodowych i rządów namiestnikowych, tycząct się daléj urządzenia sądów i szematu usystemizowanych płac i klas dyetalnych, równie jak przeprowadzenia organizacyi w krajach koronnych Austryi Niźszéj i Wyźszéj, w Czechach, Morawii, Sziąsku, Galicyi i Lodomeryi z Krakowem, w Bukowinie, Solnogrodzie, Tyrolu z Foralbergiem, w Styryi, Karyntyi, Krainie, Gorycyi, Gradysce i Istryi z Tryestem, w Dalmacyi, Kroacyi i Slawonii, Siedmiogrodzie, w Województwie Serbskiém wraz z Banatem / Dziennik rządowy dla kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświecimskiem i Zatorskiem i Wielkiem Księstwem Krakowskiém. Rok 1853. Oddział I. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1855. – T. 1. – 685 s. – S. 22.

ЦДІАЛ України. – Ф. 180. – Оп. 4. – Сп. 7183. – С. 41.

Weinfeld I. Zadania nowoczesnej administracyi // O zadaniach administracyi i o wykształceniu urzędników administracyjnych / I. Weinfeld. – Kraków : Stronnictwo prawicy narodowej, 1910. – S. 1–20.

Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań i Oświécenia z dnia 2. Października 1855, mocą którego obwieszczone zostają postanowienia najwyźszéj uchwały z dnia 25. Września 1855. roku o regulacyi nauk prawniczych i politycznych po austryackich uniwersytetach i akademiach prawniczych, wraz z zarządzeniem przepisów wykonawczych, z onychźe bezpośrednio wypływających / Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwówie. Rok 1855. Oddział I. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1856. – 1–468 s. – S. 305.

Kurjer Lwówski. – Nr. 4 od 4 Stycznia 1894 r. – S. 2–3.

Rozporządzenie ministerstwa wyznań i oświecenia z dnia 30. Lipca 1850, obowiązujące dla całego państwa, którem się stosownie do Najwyźszej uchwaly z dnia 29. Lipca 1850 obwieszczeniem przepis względem urzadzenia teoretycznego egzaminu rządowego dla uczniów umiejetności prawniczych i politycznych / Dziennik ustaw państwa dla cesarstwa austryackiego. Rok 1850. Kwartał trzeci, obejmujący części LXXXIII–CXXVII od N-ru 253–365 wydane w miesiącach Lipcu, Sierpniu, i Wrześniu 1850. – Wiedeń : Z ces. król. drukarni nadwornej i rządowej, 1850. – 1037–1625 s. – S. 1369.

Утвержденныя Императоромъ 14 Сентября 1852 г. Постановленія объ учрежденіи и порядкĕ дĕйствій окружныхъ установленій (Bezirksämter) // Областное, административное и общинное устройство Галиціи по австрійскому законодательству. – Петроградъ : Государственная Типографія, 1915. – ХХХІІІ + 185 с. – С. 20–32.

Biesiadecki M. Przemówienie / Maciej Biesiadecki // O zadaniach administracyi i o wykształceniu urzędników administracyjnych. – Kraków : Stronnictwo prawicy narodowej, 1910. – S. 20.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 1873, o urządzeniu płac urzędników państwa czynnych / Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. Rok 1873. – Wiedeń : Z cesarsko-królewskiej drukarni nadwornej i rządowej, 1873. – 1–701 s. – S. 222.

Rozporządzenie cesarskie z dnia 17. sierpnia 1916 w sprawie zarządzeń na rzecz tych urzędników państwowych, praktykantów i kandydatów słuźby sprawiedliwości, jakoteź suplentów i asystentów w państwowych średnich zakładach naukowych którzy wskutek wojny doznali przeszkody w wykonywaniu słuźby cywilnej / Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. Rok 1916. Część CXXI. – Wydana i rozesłana dnia 23. sierpnia 1916. – Wiedeń : Z cesarsko-królewskiej drukarni nadwornej i rządowej, 1916. – 1–1207 s. – S. 625.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 22. Listopada 1859., względem skladania przysięgi do wykonywania politycznego urzędu sędziowskiego / Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwówie. Rok 1859. Oddział I. – Lwów : Z. ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowéj, 1857. – 1–571 s. – S 520.

Kasparek F. Podręcznik prawa politycznego / Franciszek Kasparek. – T. II. – Część I. – Kraków : Nakładem Księgarni Społki Wydawniczej Polskiej, 1894. – 232 s.

Цісарське розпорядження від 10 жовтня 1854, що розповсюджується по території всієї імперії за винятком Ломбардійсько-Венеційського королівства та військових кордонів, яким визначаються нові правові положення щодо практики політичного діловодства і порядок проведення іспитів для призначення на службу // Історія державної служби в України : у 5 т. / відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол. : С. В. Кульчицький та ін. ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 4 : Документи і матеріали. 1775–1913 / упоряд.: Г. В. Боряк (кер. кол. упор.), Л. Я. Демченко, В. С. Шандра. – 872 с. – С. 659.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 7186. – С. 35–36.

ЛОДА. – Ф. 350. – Оп. 1. – Сп. 3228. – С. 28.

Маланчук-Рибак О. Права жінок у контексті суспільно-правової культури Галичини ХІХ – початку ХХ ст. / Оксана Маланчук-Рибак // Вісник Львівського університету. – 1999. – С. 183–197. – (Серія історична ; вип. 34).

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 8. Lutego 1855., którem obwieszczone zostają postanowienia w skutek najwyźszęj uchwału z dnia 4. Lutego 1855 r. ustanowione, co się tyczé oznaczenia rangi słuźbowéj urzędników, z powodu nowéj organizacyi mianowanych / Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwówie. Rok 1855. Oddział I. Część IV. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1856. – 1–468 s. – S. 90.

Ustępy z Najw. Postanowienia z 12. kwietnia i 27. maja 1852, określające ogólny zakres działania с. k. ministerstw / Kodeks prawa politycznego czyli Austryackie Ustawy Konstytucyjne 1848–1903 / Stanisław Starzyński systematucznie zestawił, przeł. i oprac. – Lwów, 1903. – 1069 s. – S. 629.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 8. – Сп. 5296. – С. 65–6.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 8. – Сп. 988. – С. 43.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 8. – Сп. 202. – С. 36.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 3437. – С. 82–83.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 3438. – С. 84.

ЛОДА. – Ф. 350. – Оп. 1. – Сп. 3228. – С. 3.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 6413. – С. 16–18.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 6418. – С. 14–21.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 7178. – С. 61.

Утвержденныя Императоромъ 14 Сентября 1852 г. Постановленія объ учрежденіи и порядкĕ дĕйствій окружныхъ установленій (Bezirksämter) // Областное, административное и общинное устройство Галиціи по австрійскому законодательству. – Петроградъ : Государственная Типографія, 1915. – ХХХІІІ + 185 с. – С. 20–32.

ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 9. – Сп. 9. – С. 17–19.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30. Grudnia 1854., obejmujące najwyźsze postanowienia o przywdziéwaniu i oznakach źałoby Dworu na uniformach urzędników rządowych / Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwówie. Rok 1855. Oddział I. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1856. – 1–468 s. – S. 49.

Starzyński S. Ogólne i austryackie prawo polityczne. – Wydanie piąte poprawione i uzupełnione / S. Starzyński. – Lwów : (б. в.), 1911. – 911 s. – (Biblioteka słuchaczów prawa we Lwówie).

Winiarski B. Ustrój prawno-polityczny Galicyi / Bohdan Winiarski. – Materiały do spawy polskiej. – Warszawa ; Lublin ; Łódź : F. Wyszyński i Społka, 1915. – 111 s.

Rozporządzenie ministerium stanu z dnia 23 Stycznia 1867 o reformie administracji politycznej w Królestwie Galicji iLodomerji wraz z Wielkiem Księztwem Krakowskiem i księztwami Oświęcimskiem i Zatorskiem // Ustawy Krajowe dla Królestw Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem. N II. – Lwów : Drukarnia Winiarza, 1867. – 154 s. – S. 26.

Кондратюк О. В. Галичина в ХІХ ст.: соціально-економічне, правове та внутрішньополітичне становище / О. В. Кондратюк, П. М. Лепісевич – Львів : Апріорі, 2004. – 60 с.

Торжество історичної справедливості. Закономірність воз’єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі / ред. кол. : М. М. Олексюк (відп. ред.) та ін. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1968. – 804 с.

Кульчицький В. С. Українська юриспруденція в персоналіях / В. С. Кульчицький, О. А. Вівчаренко, І. Й. Бойко. – Івано-Франківськ : Коломийська друкарня ім. Шухевича, 1995. – 40 с.

Кульчицький В. С. Галицьке намісництво: структура і діяльність / В. Кульчицький, Л. Присташ // Вісник Львівського університету. – 2003. – С. 90–94. – (Серія юридична ; вип. 38).

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук. – К. : Основи, 2008. – 1084 с. : іл. – Бібліогр. – C. 1017–1023.

Kasparek F. Prawo polityczne ogólne z uwzględnieniem austryjackiego razem ze wstępną nauką ogólną o państwie / D-r Franciszek Kasparek. – Т. 2. – Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagelońskiego, 1881. – 1016 s.

Reskrypt Rządu krajowego z dnia 27. Kwietnia 1854., którém rozporządza się zawezwanie miejscowych pastérzów dusz do ścisłego wypełnienia włoźonego na nich § 7. najwyźszego patentu z dnia 5. Grudnia 1848. Obowiązku we względzie prostowania spisów konskrypcyjnych wedle metryki urodzonych i zmarłych / Dziennik rządowy dla kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświecimskiem i Zatorskiem i Wielkiem Księstwem Krakowskiém. Rok 1854. Oddział II. Tom I obejmujący Części I. do IX włącznie. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1856. – 1–257 s. – S. 35.

Краткія свъдънія о государственномъ устройствъ и управленіи Австро-Венгріи и земель Австрійской короны / Ставка Верховнаго Главнокомандующаго, 1914. – 70 с.

Нариси історії державної служби в Україні / О. Г. Аркуша, Є. І. Бородін, С. В. Віднянський та ін. ; С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін. ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 536 с.

Паславський І. Між Сходом і Заходом. Нариси з культурно-політичної історії української церкви / І. Паславський. – Львів : Стрім, 1994. – С. 144.

Історія державної служби в України : у 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін. ; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін. ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – Т. 1. – К. : Ніка-Центр, 2009.– 544 с.

Каппелер А. Мала історія України / Андреас Каппелер ; пер. з німецької. – К. : К.І.С., 2007. – С. 264.

Сухий О. М. Українці Галичини в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.: проблема національного самовизначення / Олексій Сухий // Галичина. Науковий культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2001. – № 5–6. – С. 119–124.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.277

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.