ПІДЗАКОННИЙ ХАРАКТЕР ЯК НЕОБХІДНА ВЛАСТИВІСТЬ УРЯДОВИХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Yulya Zaplotynska

Анотація


Проаналізовано походження та сутність підзаконного характеру як необхідної ознаки нормативно-правових актів уряду. На думку автора, основу підзаконності варто шукати у теорії поділу влад, а виявляється вона через несуперечність урядових актів закону, а також їх прийняття на основі та на виконання законів.


Ключові слова


нормативно-правовий акт, уряд, підзаконний характер, закон, гілка влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Агабеков Г. Б. Концепция разделения властей: история и современность : научно-аналитический обзор / Г. Б. Агабеков. – М., 1992. – 54 с.

Алексеев С. С. Проблемы теории права / С. С. Алексеев. – Свердловск : СЮИ, 1973. – Т. 2. – 401 с.

Арзамасов Ю. Г. Теория и практика ведомственного нормотворчества в России : монография / Ю. Г. Арзамасов. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 480 с.

Васильев А. В. Разделение властей: теоретические аспекты и современная практика / А. В. Васильев // Право и государство: теория и практика. – 2006. – № 7. – С. 4 – 12.

Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л. М. Горбунова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.

Денисов А. И. Теория государства и права : учеб. пособие / А. И. Денисов. – М., 1948. – 532 с.

Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права : навч. посібник / С. Л. Лисенков. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 355 с.

Луць Л. А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. Марченко. – М. : Юрид. лит., 2004. – 630 с.

Общая теория государства и права. Общая теория права. – Т. 2 : учеб. пособие / под ред. В. С. Петрова, Л. С. Явича. – Л., 1968. – 416 с.

Научные основы советского правотворчества / под ред. P. O. Халфиной. – М. : Наука, 1981. – 317 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник ; пер. з рос. / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.

Теория государства и права. Основы марксистско-ленинского учения о государстве и праве / под ред. П. С. Ромашкина, М. С. Строговича, В. А. Туманова. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 534 с.

Теория государства и права : учеб. пособие / под ред. А. М. Васильева. – М., 1977. – 472 с.

Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Онищенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Теорія держави і права : навч. посібник / упоряд. Л. М. Шестопалова. – К. : Прецедент, 2006. – 197 с.

Теорія держави і права : підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський ; за ред. С. Л. Лисенкова. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України / В. Шаповал // Право України. – 1999. – № 1. – С. 5–8.

Barendt E. Is There a United Kingdom Constitution? / E. Barendt // Oxford Journal of Legal Studies. – 1997. – № 17. – Р. 137–142.

Carolan E. The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State / E. Carolan. – Oxford, 2010. – 286 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.266

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.