ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗАОХОЧЕНЬ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Tetiana Burdina

Анотація


Досліджено поширені в юридичній науці різноманітні підходи до розуміння поняття, змісту, суті, мети та значення заходів заохочення. Притому у процесі вивчення цієї пра-вової категорії, яка є міждисциплінарною і комплексною, автор ґрунтувалася на наукових позиціях як радянських, так і сучасних українських дослідників, утверджених у загальній теорії права та таких галузевих юридичних науках, як трудове, адміністративне, кримі-нальне та кримінально-виконавче право. Відтак, у статті висвітлено, що різні вчені розгля-дають заохочення як акт схвалення і визнання заслуг; як своєрідну форму позитивної оцінки та винагороди корисної (сумлінної, правомірної) поведінки, пов’язаної з понаднормо-вим виконанням особою своїх обов’язків; як засіб стимулювання правослухняної поведінки засуджених, котрий слугує меті їхнього подальшого виправлення і ресоціалізації. Саме останнє трактування доволі широко й одностайно обґрунтоване в українській науці кримінально-виконавчого права.

Ключові слова


заходи заохочення, стимули, стимулювання правослухняної поведінки засуджених, схвалення, винагороди

Повний текст:

PDF

Посилання


Avtukhov, K. A., Yakovets', I. S. (2013). Reintehratsijnyj napriam diial'nosti personalu ustanov vykonannia pokaran': nauk.-prakt. posib. / za zah. red. A. Kh. Stepaniuka. Kharkiv, Pravo.

Artamonov, V. P. (1979). Kommentarij k Ispravitel'no-trudovomu kodeksu RSFSR. Moskva, Jurid. lit.

Babajan, S. L. (2012). Ponjatie i pravovaja priroda pooshhritel'nyh institutov ugolovno-ispolnitel'nogo prava. Aktual'nye voprosy jurisprudencii, № 18, 33–39. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-pravovaya-priroda-pooschritelnyh-institutov-ugolovno-ispolnitelnogo-prava/viewer.

Barabash, A. T. (1977). Otvetstvennost' za narushenie trudovoj discipliny. Kiev : Vyshha shkola.

Barabash, O. O. (2013). Zaokhochennia u pravi: zahal'noteoretychne doslidzhennia: avtoref. dys.... kand. iuryd. nauk : 12.00.01. L'viv.

Barabash, O. O. (2013). Zaokhochennia u pravi: zahal'noteoretychne doslidzhennia: dys. ... kand. iuryd. nauk : 12.00.01. L'viv.

Baranov, V. M. (1978). Pooshhritel'nye normy sovetskogo socialisticheskogo prava / pod red. M. I. Bajtina. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta.

Bihun, V. S., Koryt'ko, D. H. (2008–2009). Filosofiia nahorodnoho prava iak sfera pravovoi polityky ta nahorodnoi iustytsii (na prykladi vidznachennia suddiv derzhavnymy nahorodamy Ukrainy). Problemy filosofii prava, Kyiv, T. VI–VII, 187–203.

Bljahman, B. Ja. (1985). Teoreticheskie voprosy pravovogo polozhenija osuzhdennyh. Problemy ohrany prav i interesov osuzhdennogo. Sbornik nauchnyh trudov. Kemerovo.

Bojko, M. D. (2008). Trudove pravo Ukrainy: navch. posibnyk / vyd. 2-he, dopovn. i pererobl. Kyiv: Аtika.

Bolotіna, N. B. (2008). Trudove pravo Ukraіny: navch. Posibnyk. Kyiv: Znannia.

Borodina, N. N. (1973). Trudovaja disciplina i mery ee ukreplenija. Moskva: Moskovskij rabochij.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy (2009) / uklad. V. S. Koval's'kyj (ker.) ta in. Kyiv: Dnipro.

Gushhina, N. A. (2004). Pooshhrenie v prave: teoretiko-pravovoe issledovanie : avtoref. diss. … dokt. jurid. nauk : spec. 12.00.01 – teorija i istorija prava i gosudarstva; istorija pravovyh uchenij / S.-Peterb. un-t MVD Rossii, Sankt-Peterburg.

Dej, M. O. (2015). Pravove rehuliuvannia zasobiv stymuliuvannia pratsi v umovakh rynkovoi ekonomiky: teoretychni aspekty: avtoref. dys. … kand. iuryd. nauk : 12.00.05 / Natsional'nyj un-t vnutrishnikh sprav, Kharkiv.

Entsyklopediia osvity (2008) / hol. red. V. H. Kremen'. Kyiv: Yurinkom Inter.

Efimov, M. A. (1963). Osnovy sovetskogo ispravitel'no-trudovogo prava. Sbornik uchenyh trudov, Sverdlovsk.

Zareckaja, E. I., Karinskij, S. S. (1954). Pooshhrenie za trud po sovetskomu pravu. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, № 5, 25–33.

Ispravitel'no-trudovaja pedagogika. Uchebnoe posobie (1967) / otv. red. V. F. Pirozhkov. Moskva: NIiRIO VSh MOOP SSSR.

Kolb, O. H., Khlystik, A. M., Barchuk, A. I., Kulichuk, M. M. ta in. (2000). Kryminal'no-vykonavche pravo Ukrainy. Luts'k: Vyd-vo Volyns'ka obl. drukarnia.

Kolomiiets', N. V. (2015). Aktual'ni problemy instytutu zaokhochen' v kryminal'no-vykonavchomu pravi. Yevrointehratsijni protsesy iak osnova sotsial'no-ekonomichnoi perebudovy Ukrainy: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (m. Kyiv, 28 liutoho 2015 r.). Kyiv: VMHO «OMU».

Kolomiiets', N. V. (2018). Zaokhochennia u kryminal'no-vykonavchomu pravi: teoretychni zasady ta praktyka zastosuvannia: avtoref. dys. … dokt. iuryd. nauk : 12.00.08 – kryminal'ne pravo ta kryminolohiia; kryminal'no-vykonavche pravo. / Derzhavnyj naukovo-doslidnyj instytut Ministerstva vnutrishnikh sprav. Kyiv.

Kommentarij k Ispravitel'no-trudovomu kodeksu RSFSR (1979) / pod red. i s predislov. N. P. Mal'shakova. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: Jurid. lit.

Kryminal'no-vykonavche pravo Ukrainy: Zahal'na ta Osoblyva chastyny : navch. posibnyk (2012) / za zah. red. O. M. Dzhuzhy. 2-e vyd., pererob. ta dop. Kyiv: Yurinkom Inter. 25. Kryminal'no-vykonavchyj kodeks Ukrainy : аdopted on 11 July 2003. № 1129-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text.

Lavrinenko, O. V. (2006). Trudove pravo: Kurs lektsij. U 2-kh ch. Donets'k, Mariupol', Nord-Pres, MINA UP, Ch. II.

Mal'ko, A. V. (2004). L'gotnaja i pooshhritel'naja pravovaja politika. Sankt-Peterburg: Juridicheskij centr Press.

Mal'ko, A. V. (1996). Pooshhrenie kak pravovoe sredstvo. Pravovedenie, № 3 (214), 26–36.

Neidze, E. G. (1964). Sushhnost' i metody regulirovanija discipliny truda v SSSR. Tbilissi: Izdanie Tbilisskogo universiteta.

Pljuhin, N. V. (1978). Disciplinarnaja otvetstvennost' rabochih i sluzhashhih. Moskva, Jurid. lit., 72 s.

Populiarna iurydychna entsyklopediia (2012) / uklad. V. S. Koval's'kyj (ker.) ta in. Kyiv: Yurinkom Inter.

Rjabovol, I. M. (1974). Sushhnost' pooshhrenija za trud po sovetskomu trudovomu pravu. Pravovedenie, № 5, 35–41.

Slovnyk ukrains'koi movy: akademichnyj tlumachnyj slovnyk (1970–1980): v 11 tomakh. (1972) / za red. I. K. Bilodida; AN URSR, In-t movoznavstva. Kyiv: Nauk. dumka, 1970–1980, T. 3, 237. Retrieved from http://sum.in.ua/s/zaokhochennja.

Sovetskoe ispravitel'no-trudovoe pravo (1989) / pod red. N. A. Beljaeva, V. S. Prohorova. Leningrad: Izd-vo Leningradskogo universiteta.

Strel'chenko, O. H. (2008). Zaokhochennia iak metod upravlinnia u sferi okhorony zdorov'ia : avtoref. dys. … kand. iuryd. nauk : spets. 12.00.07 – administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsijne pravo. Kyiv.

Sundurov, F. R., Tarhanov, I. A. (1985). Prokurorskij nadzor kak garantija obespechenija prav osuzhdennogo. Problemy ohrany prav i interesov osuzhdennogo. Sbornik nauchnyh trudov. Kemerovo.

Tkachevskij, Ju. M. (1971). Sovetskoe ispravitel'no-trudovoe pravo. Moskva: Izdat. Moskov. un-ta.

Trudove pravo Ukrainy: Akadem. kurs: Pidruch. (2004) / za zah. red. N. M. Khutorian. Kyiv: Vydavnytstvo A.S.K.

Khlystova, N. B. (2003). Zaokhochennia suspil'no korysnoi motyvatsii: kryminal'no-pravovi ta kryminolohichni aspekty: avtoref. dys. … kand. iuryd. nauk : spets. 12.00.08 – kryminal'ne pravo, kryminolohiia; kryminal'no-vykonavche pravo. Kyiv.

Khriapins'kyj, P. V. (2008). Zaokhochuval'ni normy u kryminal'nomu zakonodavstvi Ukrainy : navch. Posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Khriapins'kyj, P. V. (2010). Zaokhochuval'ni normy u kryminal'nomu zakonodavstvi Ukrainy: teoretychni, zakonotvorchi ta pravozastosovni problemy: avtoref. dys. … dokt. iuryd. nauk : spets. 12.00.08 – kryminal'ne pravo ta kryminolohiia; kryminal'no-vykonavche pravo. Kharkiv.

Chubukov G. V. Pravovyie formyi pooschreniya rabotnikov selskogo hozyaystva. Moskva: Yurid. lit., 1980.

Shumljaеva, І. D. (2004). Trudove pravo Ukraїni. Navch. posіbn. Donec'k: DRІDU NADU.

Yaremko, Z. V. (2016). Zastosuvannia zakhodiv zaokhochennia ta stiahnennia do osib, pozbavlenykh voli na pevnyj strok: dys.... kand. iuryd. nauk : 12.00.08 – kryminal'ne pravo ta kryminolohiia; kryminal'no-vykonavche pravo. / L'vivs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnikh sprav, L'viv.

Yaremko, Z. V. (2012). Poniattia zaokhochennia v kryminal'no-vykonavchomu pravi. Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia iurydychna, № 2 (2), 272–281.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2022.74.166

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.