АКСІОЛОГІЧНЕ (ЦІННІСНЕ) ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Yevhen Fylypets

Анотація


Стаття присвячена конституційно-правовому аналізу державної мови як конституцій­ної цінності та з’ясуванню її аксіологічного значення при застосуванні у сфері освіти. У процесі дослідження проаналізовано правовий феномен державної мови, який унаслідок трансформації зі засобу комунікації та соціальної потреби сформувався у засадничу конституційну цінність. При цьому комплексно розкрито питання місця державної мови в системі конституційних цінностей України з відповідним обґрунтуванням, що дає змогу віднести її до цінностей конституційного ладу України. Своєю чергою виявлено та з’ясо­вано основні ознаки державної мови як конституційної цінності, серед яких беззаперечний атрибутивний зв’язок між мовою та титульним автохтонним етносом і державою; несення чинника національної безпеки, фактора територіальної цілісності та непорушності суверенітету держави; засобу консолідації нації та інтеграції мовних меншин; визначення мови як загальнонаціонального блага, суспільного ідеалу та державотвірної основи.


Ключові слова


державна мова як конституційна цінність, засаднича конституційна цінність, мова як суспільний ідеал, мова титульного автохтонного етносу, державна мова як чинник національної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Boy̆ko, A. M. (2008). Sotsializatsiia. Entsyklopediia osvity / [hol. red. V. H. Kremen]. Kyiv: Yurinkom Inter, 834–835.

Boryslavska, O. M. (2015). Zahalnoievropeiski konstytutsiini tsinnosti yak osnova yevropeiskoi modeli konstytutsionalizmu. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, № 2, 54–58.

Vasylenko, V. (2016). Yurydychna rehlamentatsiia statusu ofitsiinoi (derzhavnoi) movy u praktytsi yevropeiskykh derzhav. Pravo Ukrainy, № 3, 75–80.

Venislavskyi, F. (2014). Konstytutsiini tsinnosti yak osnova konsolidatsii ukrainskoho narodu. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho», № 4 (23), 281–283.

Venislavskyi, F. V. (2011). Konstytutsiini tsinnosti yak element pravovoi kultury. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukraïny imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia / redkol. : A. P. Hetman ta in. Kharkiv : Pravo, Vyp. 8.

Horobets, K. V. (2012). Iierarkhiia tsinnostei prava. Visnyk akademii advokatury Ukrainy, Chyslo 2 (24), 75–81.

Hryshchuk, O. V. (2019). Filosofiia konstytutsijnykh tsinnostej: monohrafiia. Kyiv: «Kompaniia VAITE».

Drahomanov, M. P. (1970). Nepravda – neprosvita. Literaturno-publitsystychni tvory : v 2 t. Kyiv: Naukova dumka, 1970–1970. T. 2, 397–398.

Drahomanov, M. P. (1970). Chudatski dumky pro ukrainsku natsionalnu spravu. Literaturno-publitsystychni tvory : v 2 t. Kyiv: Naukova dumka, 1970–1970. T. 2, 330–367.

Klymenko, L. S. (2012). Derzhavna movna polityka v Ukraini (teoretyko-pravovyi aspekt) : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv.

Konstytutsiy̆ne pravo Ukraïny v skhemakh i definitsiiakh : navch. posib. dlia stud. yuryd. vuziv ta fakultetiv (2014) / za red. F. V. Venislavskoho. Kharkiv: Pravo.

Krusian, A. R. (2012). Polityko-pravovi tsinnosti suchasnoho ukraïnskoho konstytutsionalizmu (v konteksti aksiolohichnoho vymiru konstytutsiy̆noho prava). Aktualni problemy polityky : zbirnyk naukovykh prats / za red. S. V. Kivalova. Odesa, Vyp. 45, 3–13.

Masenko, L. (2008). (U)movna (U)kraina : populiarne vydannia. Kyiv: Tempora.

Niepieina, H. V. (2009). Osvita dlia staloho rozvytku: vytoky ta perspektyvy. Naukovi pratsi, Vyp. 99, Tom 112, 20–24.

Prytyka, D., Potomkin, A. Yuvilej konstytutsijnoho kontroliu. Zakon i biznes, № 42 (1029) 15.10–21.10.2011. Retrieved from http://zib.com.ua/ ua/5666-yuviley_ konstituciynogo_kontrolyu.html.

Renov, Ye. V. (2017). Tsinnosti konstytutsiinoho ladu Ukrainy ta yikh pravova rehlamentatsiia: avtoref. dys.... kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 11.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiyjnym podanniam 48 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiijnosti) Zakonu Ukrainy «Pro osvitu» vid 16 lypnia 2019 roku № 10-r/2019. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-19#Text.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy «Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi» vid 14 lypnia 2021 roku № 1/r-2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-21#Text.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinymy podanniamy 51 narodnoho deputata Ukrainy pro ofitsiine tlumachennia polozhen statti 10 Konstytutsii Ukrainy shchodo zastosuvannia derzhavnoi movy orhanamy derzhavnoi vlady, orhanamy mistsevoho samovriaduvannia ta vykorystannia yii u navchalnomu protsesi v navchalnykh zakladakh Ukrainy (sprava pro zastosuvannia ukrainskoi movy) vid 14 hrudnia 1999 roku № 10-rp/99. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#Text.

Savchyn, M. (2010). Konstytutsiini tsinnosti ta konstytutsiina yurysprudentsiia v Ukraini. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu, № 1, 111.

Salei, M. I. (2013). Systema konstytutsiinykh tsinnostei v Ukraini. Yurydychnyi visnyk, № 2, 105–109.

Skrypniuk, O. V. (2009). Kurs suchasnoho konstytutsiinoho prava Ukrainy. Akademichne vydannia. Kharkiv.

Shapoval, R. V. (2011). Konstytutsiine pravo liudyny i hromadianyna na osvitu v Ukraini. Pravo i bezpeka, № 1 (38), 29–35.

Shyshkin, V. (2013). Mova yak skladnyk derzhavotvorennia : materialy mizhnarodnoi sotsiolinhvistychnoi konferentsii «Movni prava v suchasnomu sviti» 4–5 hrudnia 2012 roku. Movoznavstvo, № 2–3, 221–231.

ECHR Mentzen v. Latvia, №71074/01, 07 December 2004. Retrieved from http://hudoc.-echr.coe.int/eng?i=001-70407.

Joel I. Klein, Condoleezza Rice, Julia C. Levy. U.S. Education Reform and National Security (Independent Task Force Report No. 68). (2012). New York : Council on Foreign Relations Press. March.

Michener, C. J., Sengupta-Irving, T. C., Proctor, P., & Silverman, R. (2015). Culturally sustaining pedagogy within monolingual language policy: variability in instruction. Language policy, 14(3), 199–220.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2022.74.079

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.