ВІДПОВІДНІСТЬ МОРАЛЬНИМ НОРМАМ ЯК ВИМОГА ДО ЗМІСТУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА

Viktor Bidzilia

Анотація


Проаналізовано співвідношення понять «право» і «мораль», їхні спільні та відмінні риси, який вплив мораль як регулятор суспільних відносин здійснювала на фор­му­вання права. Висвітлено доктринальні підходи щодо впливу моральних норм на право­творчу діяльність, зосереджено, зокрема, увагу на прямій формі впливу (можливість прямого застосування моральних норм) і непрямій (через моральні принципи правотворця).
Досліджено вплив моралі на формування Загальної декларації прав людини 1948 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Міжна­родного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 року. Акцентовано на таких моральних категоріях, як справедливість, честь і гідність. З’ясовано вплив моральних кате­горій згаданих міжнародних актів на створення Конституції України 1996 року, Сімейного кодексу Україну та наповнення моральних постулатів Кодексу законів про працю. Висвітле­но основні постулати Лона Фуллера, висловлені у праці «Мораль права», а також зроблено спробу застосувати «моральну шкалу» у правотворчій діяльності.


Ключові слова


правотворчість, нормопроєктування, удосконалення НПА

Повний текст:

PDF

Посилання


Shemshuchenka, Yu. S. (red.) (2012). Velykyj entsyklopedychnyj iurydychnyj slovnyk. 2-he vyd., pererobl. i dopov. Kyiv: Yuryd. dumka.

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971 № 322-VIII (v red. vid 15.12.2021). Retrieved from http://zakon1.-rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Kryminal'nyj protsesual'nyj kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Luts'kyj, I. M. (2012). Vtilennia moral'no-etychnykh i relihijnykh norm u zasadnychykh polozhenniakh Konstytutsii Ukrainy. Naukovo-informatsijnyj visnyk Ivano-Frankivs'koho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halyts'koho. 6.

Maksymov, S. I. (2019). Vzaiemodiia morali i prava. Superechnosti vzaiemodii morali i prava v suchasnomu ukrains'komu suspil'stvi: mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf., 30 trav. 2019 r. / Nats. iuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv: Pravo, 4–7.

Melikhova, Yu. A., Matviienko, V. V. (2019). Vplyv morali na zakonotvorchist'. Superechnosti vzaiemodii morali i prava v suchasnomu ukrains'komu suspil'stvi: mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf., 30 trav. 2019 r. / Nats. iuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv: Pravo, 74–77.

Peretiatko, H. (2015). Do pytannia pro priamyj vplyv morali na zakonotvorchist' v Ukraini. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Ser. iurydychna. 61.

Simejnyj kodeks Ukrainy: Zakon vid 10.01.2002 № 2947-III. Retrieved from https://zakon.-rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Skakun, O. F. (2001). Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv: Konsum.

Fuller, Lon L. (1999). Moral' prava. Kyiv: Sfera.

Tsyvil'nyj kodeks Ukrainy vid 16.01.2003. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/435- 15#Text

Shidlovskaja, T. Ju. (2005). Sootnoshenie prava i morali v pravotvorcheskom processe (na primere Rossiĭskoĭ Federacii): dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.01. Moskva.

Shutak, I. D., Onyschuk, I. I. (2013). Yurydychna tekhnika: navch. posib. dlia VNZ. Ivano-Frankivs'k.

Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: сollective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2022.74.003

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.