КОНЦЕПТИ ІСТИНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ТА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМАХ

Yurii Pikh

Анотація


Проведено комплексний аналіз концептів істини та їх законодавчої реалізації у кримінальному провадженні в англо-американській та романо-германській правовій сис-темах на прикладі, відповідно, Сполучених Штатів Америки як базового представника англо-американської (загальної) правової системи, а також Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки та України як типових представників романо-гер-манської (континентальної) правової системи.
Виконаний автором аналіз законодавства, яке регламентує кримінальне прова-дження інших держав, при цьому як представників романо-германської (континентальної) правової системи, для якої характерним є змішаний тип процесу, так і англо-амери-канської (загальної) правової системи, зі змагальною моделлю останнього, дає можливість та підстави авторові ствердити, що жодне із них не відмовляється від встановлення істини у кримінальному провадженні.
За результатами проведеного дослідження сформульовано обґрунтовані висновки про те, що панівним для кримінального провадження держав континентальної (романо-германської) правової системи є класичне розуміння істини, об’єктивоване в концепті матеріальної (об’єктивної) істини. Останній передбачає встановлення точної відповід-ності висновків органів досудового розслідування, а також суду про факти й обставини кримінального провадження, до яких вони дійшли на підставі оцінювання зібраних доказів, дійсним його фактам та обставинам, що є результатом всебічного, повного і неупередженого (об’єктивного) з’ясування визначених законом обставин, що мають значення для кримінального провадження, передбаченими ним процесуальними спосо-бами і засобами.
Окрім цього, у статті зроблено наголос на тому, що як у законодавстві, так і в практиці його реалізації (кримінального процесуального, зокрема), Україна належить до романо-германської правової сім’ї. І незважаючи на те, що чинний КПК України прямо не закріпив серед засад кримінального провадження принципу встановлення матеріальної (об’єктивної) істини щодо його фактів й обставин, проте ідея необхідності її встановлення все ж знаходить своє опосередковане закріплення у цілій системі його норм та лежить в основі діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду, зобов’язуючи їх всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, неупереджених та справедливих процесуальних рішень.
Своєю чергою, автор також обґрунтував положення, що характерним для англо-американської (загальної) правової системи є концепт істини формальної (правової, судо-вої), який відкидає уявлення про матеріальну істину, що ґрунтується на теорії корес-понденції. Відтак, кримінальне процесуальне законодавство держав-представників цієї правової системи, зокрема й Сполучених Штатів Америки, визнає «істину» формальну, яка є процесуально створеною сторонами в умовах змагальності під час судового розгляду конструктом, що формально затверджується судом як справедливий його результат.


Ключові слова


змагальність, доказування, формальна (правова) істина, матеріальна (об’єктивна) істина, справедливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Konstytutsiia Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No 30, stattia 141.

Kryminal'nyj protsesual'nyj kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI. (2012). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No 9–10, № 11–12, No 13, stattia 88.

Kryminal'no-protsesual'nyj kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 28.12.1960 № 1001-05. (1961). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No 2, stattia 15.

Pikh, Y. T. (2021). Kontsept istyny u kryminal'nomu protsesual'nomu zakonodavstvi Frantsuz'koi Respubliky. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXVII zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (5–6 liutoho 2021 r.): u 2-okh ch. Ch. 2. L'viv, Yurydychnyj fakul'tet L'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Franka, 200–202.

Pikh, Y. T. (2020). Problema istyny u kryminal'nomu protsesi SShA. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXVI zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6–7 liutoho 2020 r.): u 2-okh ch. Ch. 2. L'viv, Yurydychnyj fakul'tet L'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Franka, 205–208.

Tsyvil'nyj kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No 40–44, stattia 356.

Berg, R. K. (1959). Criminal Procedure: France, England, and the United States. DePaul Law Review, 8(2), 256–348.

Bonnieu, M. (2001). The presumption of innocence and the cour d'assises: is France ready for adversarial procedure? Revue internationale de droit pénal, 1(1-2), 559–577.

Code de procédure pénale. Retrieved September 30, 2021, from https://www.legifrance.gouv.-fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/.

Del Carmen, R. V. (2010). Criminal Procedure: Law and Practice. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.

Eisenberg, U. (2017). Beweisrecht der StPO: Spezialkommentar. München: C.H.Beck.

Federal Rules of Criminal Procedure. Retrieved September 30, 2021, from http://www.law.-cornell.edu/rules/frcrmp.

Federal Rules of Evidence. Retrieved September 30, 2021, from http://www.law.cornell.-edu/rules/fre.

Fernandez, J. (2009). An Exploration of the Meaning of Truth in Philosophy and Law. The University of Notre Dame Australia Law Review, 11.

Findley, K. A. (2011). Adversarial Inquisitions: Rethinking the Search for the Truth. New York Law School Law Review, 56(911).

Freed, D. J. (1957). Aspects of French Criminal Procedure. Louisiana Law Review, 17(4), 730–755.

Freedman, M. H. (1975). Judge Frankel's search for truth. University of Pennsylvania Law Review, 123(5), 1060.

Garner, J. W. (1916). Criminal Procedure in France. Yale Law Journal, 25(4), 255–284.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Retrieved September 30, 2021, from https://www.gesetze-im-internet.de/gg.

Habetha, J., & Trüg, G. (2016). Münchener Kommentar zur StPO, Band 2. München: C. H. Beck.

Jimeno-Bulnes, M. (2013). American Criminal Procedure in a European Context. Cardozo Journal of International and Comparative Law, 21(2).

Käßer, W. (1974). Wahrheitserforschung im Strafprozeß: Methoden der Sachverhaltsaufklärung. Berlin: Schweitzer.

Krauß, D. (1975). Das Prinzip der materiellen Wahrheit im Strafprozeß. Festschrift für Friedrich Schaffstein zum 70. Geburtstag am 28. Juli 1975, 411–432.

Löffelmann, M. (2008). Die normativen Grenzen der Wahrheitserforschung im Strafverfahren: Ideen zu einer Kritik der Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege. Berlin: De Gruyter Recht.

Pikh, Y. (2021). Procedural Guarantees of Establishing Truth in the Criminal Proceedings of Ukraine. Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 20th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 22–23, 2021). Lviv, Law faculty of the Ivan Franko National University of Lviv, 230–233.

Pikh, Y. (2019). The Principle of Establishing Truth in the Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany. Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 18th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 18–19, 2019). Lviv, Law faculty of the Ivan Franko National University of Lviv, 2019, 208–210.

Roxin, C., Schünemann, B., & Kern, E. (2017). Strafverfahrensrecht: Ein Studienbuch. München: C. H. Beck.

Schwartz, V. L. (2017). Comparing the US and French Models of Criminal Pre-trial Investigation: Party-Prosecutor v. Neutral Juge D'Instruction. Stanford Law School, Stanford University.

Stamp, F. (1998). Die Wahrheit im Strafverfahren. Baden-Baden.

Strafprozeßordnung. Retrieved September 30, 2021, from https://www.gesetze-im-internet.de/stpo.

Tomlinson, E. A. (1983). Nonadversarial Justice: The French Experience. Maryland Law Review, 42(1), 131–195.

Trüg, G. & Kerner, H. (2011). Formalisierung der Wahrheitsfindung im (reformiert-) inquisitorischen Strafverfahren? Betrachtungen unter rechtsvergleichender Perspektive. In H. Schöch, D. Dölling, R. Helgerth & P. König (Ed.), Recht gestalten – dem Recht dienen: Festschrift für Reinhard Böttcher zum 70. Geburtstag am 29. Juli 2007 (pp. 191–212). Berlin, Boston: De Gruyter.

Volk, K. (1980). Wahrheit und materielles Recht im Strafprozess. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz.

Weßlau, E. (2014). Wahrheit und Legenden: die Debatte über den adversatorischen Strafprozess. Zeitschrift Für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2014(11), 558–564.

Willms, G. (1977). Zur Verfassungsgarantie der richterlichen Wahrheitsfindung. Festschrift für Eduard Dreher zum 70. Geburtstag am 29. April 1977, 137–146.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.161

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.