ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІЙОВАНОГО ЧЛЕНА КООПЕРАТИВУ

Kateryna Diukarieva

Анотація


Стаття присвячена дослідженню правового статусу асоційованих членів кооперативу. У статті проаналізовано права та обов’язки, які особа набуває у зв’язку із вступом до асоційованих членів кооперативу. На підставі аналізу чинних законодавчих актів України з’ясовано, що правами асоційованого члена кооперативу є: право дорадчого голосу, а в окремих випадках право ухвального голосу з питань, встановлених статутом; право отри-мання виплат на паї; право виходу в установленому порядку з кооперативу; право на отримання повної інформації про діяльність кооперативу; переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю при ліквідації кооперативу; інші права, зокрема, однак не виключно ті, що безпосередньо пов’язані з участю саме у певному виді коопера-тиву. Керуючись законодавчим дослідженням, встановлено, що обов’язками асоційованого члена кооперативу є: дотримуватись умов асоційованого членства у кооперативі відпо-відно до його статуту; сплачувати визначені статутом внески; відшкодовувати кооперативу або іншим членам матеріальні та нематеріальні збитки, нанесені своїми діями або без-діяльністю; не розголошувати комерційну таємницю про діяльність кооперативу. Проана-лізовано, що права та обов’язки асоційованих членів дуже схожі до корпоративних прав, які набувають учасники таких юридичних осіб корпоративного типу, як господарські това-риства. Доведено, що правовий статус асоційованих членів кооперативу схожий, однак не аналогічний із правовим статусом власників привілейованих акцій, вкладників у командит-них товариствах. Запропоновано внести зміни до чинного законодавства України в частині встановлення того, що лише у виробничих кооперативах можна набути асоційоване членство.

Ключові слова


кооператив, асоційований член, права асоційованого члена, обов’язки асоційованого члена, виробничий кооператив

Повний текст:

PDF

Посилання


The Exemplary charter of the consumer society: approved by the XVIII (extraordinary) congress of consumer cooperation of Ukraine on December 19, 2000. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0003626-00#Text (date of application: 12.10.2021).

On joint-stock companies: The Law of Ukraine dated 17.09.2008 № 514-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text (date of application: 12.10.2021).

On business associations: The Law of Ukraine dated 19.09.1991 № 1576-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#n553 (date of application: 12.10.2021).

On approval of the Model Charter of an agricultural production cooperative: the order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated 08.01.2014 № 1. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001730-14/print (date of application: 12.10.2021).

On approval of the Model Charter of the agricultural service cooperative: the order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated 21.05.2013 № 315. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0315730-13/print (date of application: 12.10.2021).

On cooperation: The Law of Ukraine dated 10.07.2003 № 1087-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text (date of application: 12.10.2021).

On agricultural cooperation: The Law of Ukraine dated 21.07.2020 № 819-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text (date of application: 12.10.2021).

The Civil Code of Ukraine dated 16.01.2003 № 435-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/435-15/print (date of application: 12.10.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.061

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.