ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ОФІЦІЙНОГО З’ЯСУВАННЯ ВСІХ ОБСТАВИН У СПРАВІ

Vladyslav Kuzmych

Анотація


Охарактеризовано особливості принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі, який є спеціальним для адміністративного судочинства. З’ясовано, що сфера застосування цієї засади поширює свій вплив на такий інститут адміністративного судочинства, як забез­печення позову.
Обґрунтовано, що забезпечення позову є окремим інститутом адміністративного судо­чинства, який спрямований на забезпечення ефективного захисту прав, свобод та інте­ресів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових від­но­син. Доведено, що інститут забезпечення позову сприяє подальшому виконанню судового рішення, прийнятого за результатами розгляду адміністративної справи.
Виявлено, що правове регулювання забезпечення адміністративного позову сформо­вано без ґрунтовного врахування засади офіційного з’ясування всіх обставин у справі, що призводить до зниження ефективності адміністративного судочинства.
Сформульовано пропозиції внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) [4], які покликані забезпечити належне застосування адміністративними судами засади офіційного з’ясування всіх обставин у справі в ході реалізації інституту забезпечення адміністративного позову.


Ключові слова


публічно-правовий спір, суб’єкт владних повноважень, адміністративне судочинство, ухвала суду

Повний текст:

PDF

Посилання


Gavriluk, Y. O. (2011). Do problemy zabezpechennia pozovu u spravakh schodo oskarzhennia aktiv i dij Vyschoi rady iustytsii. Aktual'ni problemy derzhavy i prava. 60. 297–305. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_42

Hospodars'kyj protsesual'nyj kodeks Ukrainy v redaktsii Zakonu № 2147-VIII vid 03.10.2017 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/ed20200816

Dzhurynskyi, O. V. (2015). Deiaki pytannia zabezpechennia administratyvnoho pozovu. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2. 54–58. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2015_2_12

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy v redaktsii Zakonu № 2147-VIII vid 03.10.2017 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20200815

Kuzmych, V. (2021). Problemy zastosuvannia pryntsypu ofitsijnosti pry zabezpechenni pozovu v administratyvnomu sudochynstvi Ukrainy. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : mater. ХXVII zvit. nauk.-prakt. konf. (5–6 liut. 2021 r.) 2. 92–94. Retrieved from https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/chast_2.pdf

Lubavska, I. R. (2017). Nehatyvni naslidky zlovzhyvannia nedobrosovisnymy uchasnykamy rynku eksportno-importnykh operatsij pravom na zabezpechennia pozovu v administratyv-nomu protsesi. Sudova apeliatsiia. 4. 23–30. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/-Suap_2017_4_5

Martsynkevych, S. А. (2019). Schodo pidstav zabezpechennia pozovu v administratyvnomu sudochynstvi. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia Yurysprudentsiia. 42. 77‒80. Retrieved from http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/-juspradenc42/part_2/22.pdf

Osnovy administratyvnoho sudochynstva ta administratyvnoho prava. (2006). Za zah. red. R. O. Kujbidy, V. I. Shyshkina. Kyiv: Navchal'nyj posibnyk, 576.

Pysarenko, N. B. (2019). Kontseptual'ni osnovy administratyvnoho sudochynstva v Ukraini: dys. … d-ra. iuryd. nauk: 12.00.07. Nats. iuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv.

Stolbovyj, Y. M. (2014). Pryntsyp ofitsijnoho z'iasuvannia vsikh obstavyn u spravi v administratyvnomu sudochynstvi Ukrainy: dys. … kand. iuryd. nauk: 12.00.07. Zapor. nats. un-t. Zaporizhzhia.

Ukhvala Okruzhnoho administratyvnoho sudu mista Kyieva u spravi № 640/1896/20 vid 05 liutoho 2020 roku. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen’. Retrieved from https://-reyestr.court.gov.ua/Review/87414672

Tsyvil'nyj protsesual'nyj kodeks Ukrainy v redaktsii Zakonu № 2147-VIII vid 03.10.2017 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Shevtsova, N. V. (2009). Zastosuvannia pryntsypiv dyspozytyvnosti ta ofitsijnosti v admini-stratyvnomu sudochynstvi. Pravo i Bezpeka. 4. 72–75. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/-UJRN/Pib_2009_4_16
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.073

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.