ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ, ЯКИМ СКАСОВАНО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДІЯННЯ, ВЧИНЕНЕ ОСОБОЮ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ

Iryna Basysta

Анотація


У цій публікації висловлено авторську наукову позицію щодо таких запитань, як наяв-ність у суду першої інстанції права під час судового розгляду закрити кримінальне прова-дження на підставі пункту 4 частини 1 статті 284 КПК України; чи необхідно доводити в судово-му засіданні вину особи для прийняття такого процесуального рішення та як бути у ситуації, коли за таких обставин ще й встановлені підстави для ухвалення виправдувального вироку?
Акцентовано увагу на тій обставині, що у КПК України статтею 284 цього Закону передбачено підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи. Виходячи з того, що вимоги статті 284 КПК України стосуються різних стадій кримінального провадження (зокрема, як досудового розсліду-вання, так і судових стадій), різних представників сторони обвинувачення (слідчого, дізнавача, прокурора), слідчого судді, а також трьох судових інстанцій, які уповноважені приймати рішення про закриття кримінального провадження, тому й у окремих частинах цієї статті унормовано процесуальний порядок такої діяльності, повноваження на її здійснення за окремими пунктами частини 1 та частини 2 статті 284 КПК України, види процесуальних рішень за процесуальною формою тощо.
На відміну від означеного стану справ, у пункті 2 частини 3 статті 314 КПК України чітко унормовано положення про те, що у підготовчому судовому засіданні лише суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, пе-редбачених пунктами 4–8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України. Варто підкреслити, що ця стаття, як і статті 3141 -317 КПК України врегульовують кримі-нальну процесуальну діяльність на окремій стадії кримінального процесу, яка іменується – підготовче провадження.
А із пункту 2 частини 1 статті 373 КПК України слідує, що якщо в судовому засіданні не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим, то суд зобов’язаний ухвалити виправдувальний вирок.
Тобто, загалом відстежено низку проблем, які виникають на шляху прийняття проце-суального рішення про закриття кримінального провадження із підстави набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.


Ключові слова


закриття кримінального провадження; набуття чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою; виправдувальний вирок; кримінальне провадження.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Basysta, I. V. (2017). Vplyv kryminalizatsiinoi nadmirnosti na rozsliduvannia okremykh vydiv kryminalnykh pravoporushen. In: Naukovyi visnyk Sivershchyny. Chernihiv: Akademiia Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby, 236‒245. (Seriia: Pravo; № 2 (2)).

2. Basysta, I. V. (2017). Vplyv kryminalizatsiinoi nadmirnosti na rozsliduvannia okremykh vydiv kryminalnykh pravoporushen. In: Kryminalne pravo: tradytsii ta novatsii: materialy III Mizhnarodnoho kruhloho stolu, prysviachenoho vshanuvanniu pamiati vydatnoho vchenoho, Heroia Ukrainy, akademika Volodymyra Volodymyrovycha Stashysa (m. Chernihiv, Akademiia Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby, 7‒8 veresnia 2017 roku). Chernihiv: Desna Polihraf, 80‒82.

3. Basysta, I. V. (2019). Zastosuvannia polozhen statti 440 KPK Ukrainy i punktu 5 chastyny 1 statti 284 KPK Ukrainy u vypadku smerti zasudzhenoho, vypravdanoho do zavershennia rozghliadu kasatsiinoi skarhy. In: Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 212‒221. (Seriia yurydychna; vyp. 68). Retrieved from http://publications.-lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/10159 (data zvernennia: 20.08.2020).

4. Basysta, I. V. (2017). Kryminalizatsiia okremykh diian ta dekryminalizatsiia inshykh: dotsilnist ta nahalnist. In: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Polityka v sferi borotby zi zlochynnistiu» (8–10 chervnia 2017 roku m. Ivano-Frankivsk): Yurydychnyi instytut Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka», 12‒14.

5. Basysta, I. V., Halahan, V. I., Udovenko. Zh. V. (2010). Kryminalnyi protses Ukrainy: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

6. Blahodyr, S. M. (2001). Zakryttia kryminalnoi spravy v dosudovomu slidstvi: navchalnyi posibnyk. Ternopil: Ekonomichna dumka.

7. Borodyn, S. V. (1961). Obstoiatelstva, yskliuchaiushchye proyzvodstvo po uholovnomu delu. In: Uchebnye zapysky VZIuY. Moskva, Vyp. 13, 78.

8. Dubynskyi, A. Ya. (1975). Prekrashchenye uholovnыkh del v stadyy predvarytelnoho rassledovanyia: ucheb. posob. Kyev: KVSh MVD SSSR.

9. Zashliapyn, L. A. (2011). Sudebnye deistvyia sledstvennoho kharaktera kak nauchnaia metafora: monohrafyia. Moskva: Yurlytynform.

10. Zvernennia suddi Verkhovnoho Sudu iz reiestratsiinym vkhidnym nomerom Verkhovnoho Sudu 512/0/26-19 vid 22.10.2019.

11. Kovalenko, Ye. H., Maliarenko, V. T. (2004). Kryminalnyi protses Ukrainy: pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter.

12. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod, dokument №995_004, redaktsiia vid 02.10.2013. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_004 (data zvernennia: 20.08.2020).

13. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012. u redaktsii vid 01.07.2020. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page8 (data zvernennia: 20.08.2020).

14. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar za zahalnoiu redaktsiieiu profesoriv: V. H. Honcharenka, V. T. Nora, M. Ye. Shumyla. (2012). Kyiv: Yustinian.

15. Loboiko, L. M., Banchuk, O. A. (2014). Kryminalnyi protses: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vaite.

16. Liash, A. O., Blahodyr, S. M. (2013). Zakryttia kryminalnoho provadzhennia za novym Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy: deiaki pytannia. In: Advokat, №1 (148), 25‒28.

17. Matviichuk, V. K. (2013). Problema kryminalizatsii ta dekryminalizatsii diian proty navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha. In: Yurydychna nauka, № 4, 67‒81.

18. Naukovyi vysnovok chlena Naukovo-konsultatyvnoi rady pry Verkhovnomu Sudi d. yu. n., profesora Iryny Basystoi vid 8 sichnia 2019 roku z pytan zastosuvannia polozhen statti 440 KPK Ukrainy i punktu 5 chastyny 1 statti 284 KPK Ukrainy u yikh vzaiemozviazku z polozhenniamy statei 42 i 43 KPK Ukrainy, zokrema, zastosuvannia vkazanykh norm kryminalnoho protsesualnoho zakonu u vypadku smerti zasudzhenoho (vypravdanoho) do zavershennia rozghliadu Verkhovnym Sudom kasatsiinoi skarhy.

19. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zberezhennia ukrainskykh lisiv ta zapobihannia nezakonnomu vyvezenniu neobroblenykh lisomaterialiv: Zakon Ukrainy dokument 2531-VIII, redaktsiia vid 06.09.2018. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2531-19#n30 (data zvernennia: 20.08.2020).

20. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zberezhennia ukrainskykh lisiv: Zakon Ukrainy dokument 2708-VIII, redaktsiia vid 25.04.2019. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2708-19#n17 (data zvernennia: 20.08.2020).

21. Tertyshnyk, V. M. (2017). Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy. Vyd. 13-te, dopov. i pererob. Kyiv: Pravova Yednist.

22. Fris, P. L. (2014). Kryminalizatsiia i dekryminalizatsiia u kryminalno-pravovii politytsi. In: Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy, №1 (2), 19‒28.

23. Shepitko, I. I. (2018). Sudovyi rozghliad v systemi sudovoho provadzhennia u pershii instantsii: monohrafiia. Kharkiv: Pravo: «Apostil».

24. Shumylo, M. Ye. (2001). Reabilitatsiia v kryminalnomu protsesi Ukrainy: monohrafiia. Kharkiv: Arsis.

25. Basysta, I., Halahan, V. (2018). Problems of adherence by Ukraine to international commitments in resolution of cases in trials that took place in temporarily occupied territories. Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. In: Kyiv, №4, 119‒135. Retrieved from http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/153256 (data zvernennia: 20.08.2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.71.108

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.