СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Ігор Йосипович Бойко

Анотація


Проаналізовано становлення політології як важливої навчальної дисципліни на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Акцентовано увагу на важливості вивчення політології студентами-правниками. Розглянуто політологію як важливу соціально-гуманітарну науку про політику, її роль і функції в житті суспільства і держави. Зазначено, що це завдання може бути виконано значною мірою шляхом засвоєння студентами-юристами найбільш загальних закономірностей та особли­востей формування політики, її теорії; характеристики функцій політичної системи та державної влади; функцій і характеру держави; сутність, форм та методів діяльності суб’єктів політики та закономірностей розвитку політичного процесу; аналізу проблем глобальної політики, зокрема, міжнародних відносин. Показано, що становлення, розвиток та інституалізація політичної науки чи політології ‒ це тривалий, складний і багатогранний процес. Становлення і розвиток політології відбувався майже одночасно на різних конти­нентах. Це свідчить про те, що вивчення і поширення політологічних знань було нагальною суспільною необхідністю, без цього неможливо досягнути високого рівня розвитку сус­пільства і держави.
На українських землях зародження політологічних знань, зокрема про політичну та державну владу, про сутність, закономірності, тенденції функціонування і розвитку полі­тики, її місця і ролі в житті суспільства вперше відбулося у Львівському університеті, зокрема на юридичному факультеті, створеному 20 січня 1661 року. Серед навчальних дисциплін було передбачено вивчення політичної географії, яка давала знання про формування і розвиток політичної сфери життя суспільства, географічні умови та особли­вості політичного устрою, внутрішньої і зовнішньої політики різних держав, міжнародні відносини і конфлікти, характеризувала багатостороннє зіставлення історії природи та історії людства. Вивчення політичної географії ґрунтувалося на працях французького юриста та філософа Жана Бодена.
У складі юридичного факультету Львівського університету в австрійський період було створено чотири кафедри, зокрема кафедру політичних учень й австрійського законо­дав­ст­ва. Навчальна програма юридичного факультету Львівського університету передбачала вивчення політичних наук на четвертому курсі, коли завершувалося навчання на факуль­теті. Останній четвертий курс навчання на юридичному факультеті був підсум­ковим, тому вивчення політичних наук формувало у майбутніх правників глибоке розуміння сутності політичної та державної діяльності, важливості прийняття відпо­відальних рішень у галузі взаємовідносин між різними суспільними групами, державами й народами, а також рішень, пов’язаних із боротьбою за здобуття або утримання державної влади. Саме глибоке оволодіння політичними знаннями на юридичному факультеті Львівського університету дало можливість багатьом випускникам правникам стати депутатами («послами») австрійського парламенту і Галицького крайового сейму та гідно представляти інтереси рідного народу в Австрії, а згодом Австро-Угорщині.
Приєднання у 1939 році західноукраїнських земель до складу Української РСР відкрило нову сторінку в історії Львівського університету і його юридичного факультету. У 1944 році на юридичному факультеті було створено кафедру теорії та історії держави і права, яка одна з перших на юридичному факультеті в радянський період ознайомлювала студентів з політичними знаннями. Після 1956 року на юридичних факультетах ввели нову наукову і навчальну дисципліну ‒ «Історію політичних і правових учень», яка досліджувала і до сьогодні продовжує вивчати історію виникнення та розвитку теоретичних знань про політику, державу, право, тобто вивчає процес пізнання людьми явищ політики, держави і права на різних етапах історії у різних народів, починаючи з ранньої державності і сучасності. Ця навчальна дисципліна стала окремим предметом в університетській дидактиці, яку викладали на юридичному факультеті на кафедрі теорії та історії держави і права, а з 2008 року на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Упродовж 1990‒2019 років викладання курсу політології на юридичному факультеті Львівського університету забезпечувала кафедра політології.
У 2019 році рішенням Вченої ради юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка курс політології передано на кафедру історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету, який відіграє важливу роль у підготовці юристів високої кваліфікації. Цей курс читають на четвертому курсі денної і заочної форми навчання. Вивчення політології збагатить студентів юридичного факультету знаннями про способи і форми участі народу в політичному житті держави, дасть розу­міння типів динаміки політичних процесів, розкриє зміст і шляхи формування політичної культури, різноманітність сучасних концепцій суспільного розвитку тощо.


Ключові слова


політологія, навчальний процес, юридичний факультет, Львівський університет, Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Andrusiak, T. H. (2003). Sokurenko Volodymyr Havrylovych. Yu. S. Shemshuchenko (Ed.), Yurydychna entsyklopediia: [u 6 t.] (Vol. 5, p. 540). Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana.

2. Boyko, I. (2017). Halychyna u derzhavno-pravovii systemi Avstrii ta Avstro-Uhorshchyny (1772–1918): navch. posibnyk. Lviv: LNU imeni Ivana Franka.

3. Vehesh, M. M. (2008). Politolohiia: Pidruchnyk. Kyiv: Znannia. Retrieved from http://-politics.ellib.org.ua/pages-2581.html.

4. Vehesh, M. M., Ostapets, Yu. O. (2006). Svit politolohii. Uzhhorod: Kafedra politolohii fakultetu suspilnykh nauk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Retrieved from http://zakarpatia.com.ua/wp-content/uploads/2013/07/Svit-politologiji.pdf.

5. Jean Bodin. Wikipedia The Free Encyclopedia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ Жан_Боден.

6. Kakhnych, V. (2016). Yurydychna osvita i nauka u Lvivskomu universyteti (1661‒1939): monohrafiia. Lviv: LNU imeni Ivana Franka.

7. Lysyi, Yu. (2011). Vinivarter (Winiwarter) Yozef, fon. I. O. Vakarchuk (Ed.), Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. (Vol. 1, p. 289). Lviv: LNU imeni Ivana Franka.

8. Chuhaiov, V. (Ed.). (1986). Lvivskyi universytet: monohrafiia. Lviv: Vyd-vo pry Lviv. derzh. un-ti vydav. obiednannia «Vyshcha shk.».

9. Melnyk, M. (2011). Kofil (Köfil) Dominik Sigfrid fon. I. O. Vakarchuk (Ed.), Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. (Vol. 1, p. 705). Lviv: LNU imeni Ivana Franka.

10. Prytula, Ya., Tarnavskyi, R. (2011). Universytet Yana Kazymyra u Lvovi (1918–1939). I. O. Vakarchuk (Ed.), Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. (Vol. 1, p. 45‒46). Lviv: LNU imeni Ivana Franka.

11. Pro kafedru. Kafedra politolohii filosofskoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Retrieved from https://filos.lnu.edu.ua/department/politilogy.

12. Skakun, O. F. (1998). Istoriia politychnykh i pravovykh vchen. Yu. S. Shemshuchenko (Ed.), Yurydychna entsyklopediia : [u 6 t.] (Vol. 2, p. 734). Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana.

13. Burdin, V. M., Nor, V. T. & Boyko, I. Y. (Eds.). (2016). Iurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661‒2016): monohrafiia. Lviv: LNU imeni Ivana Franka.

14. Iartys, A. (2008). Ostap Ivanovych Semkiv – liudyna, pedahoh, uchenyi, Politychna nauka v Ukraini: stan i perspektyvy : materialy vseukrainskoi naukovoi konferentsii. Lviv May 10‒11, 2007. Lviv: TsPD.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.075

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.