ЗВИЧАЙ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ПРОБЛЕМИ ДОКТРИНИ, ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ

Marian Bedrii

Анотація


Статтю присвячено феноменам звичаю та звичаєвого права у розрізі сучасної правової системи Республіки Польща. Досліджено доктринальні, нормативні та практичні проблеми юридичної чинності звичаю в різних галузях польського права. Розкрито спів­відношення вичерпності каталогу джерел права, передбаченого в Конституції Рес­публіки Польща, та фактичного застосування звичаєвих норм у найважливіших (правових) відно­си­нах сучасного польського суспільства. З’ясовано позиції Конституційного Суду Республіки Польща стосовно юридичної чинності звичаю.
Охарактеризовано роль звичаїв у основних галузях польського права. Проаналізовано звичаєві норми у публічному праві Республіки Польща – конституційному, адміністра­тив­ному, фінансовому та кримінальному. Висвітлено нішу звичаєвого регулювання у при­ват­ному праві цієї держави. Значну увагу звернуто на положення Цивільного кодексу й інших нормативно-правових актів, що відсилають до звичаїв. Виявлено особливості звичаєвих норм у змішаних галузях польського права – трудовому, морському, екологічному та медичному.


Ключові слова


звичаєве право, галузь права, польське суспільство, Конституція, Цивільний кодекс

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Bedrii, M. M., Syrko, M. V. (2018). Teoretychni osnovy administratyvnoho prava / V. P. Kiselychnyk (ed.). Lviv: Spolom.

2. Kicha, M. V. (2015). Obychaj kak forma prava v anglosaksonskoj i romanno-germanskoj pravovyh sem'jah: sravnitel'no-pravovoe issledovanie : diss… kand. jurid. nauk. Spec. 12.00.01. Moskva.

3. Bierć, A. (2018). Zarys prawa prywatnego. Część ogólna. Warzawa: Wolters Kluwer.

4. Bosek, L. (2018). Źródła prawa medycznego. System prawa medycznego / M. Safjan, L. Bosek (eds). T 1. Instytucje prawa medycznego. Warszawa: Wydawnicto CH Beck, Instyut Nauk Pawnych PAN, 237–315.

5. Chłopecki, A. (2013). Zakres, sposób i skutki stosowania „miękkiego prawa” jako alternatywy dla regulacji ustawowych – na przykładzie rynku finansowego. Wiadomości Ubezpieczeniowe. Numer specjalny, 3, 33–40.

6. Czachórski, W. (1968). Prawo zobowiązaǹ w zarysie. Warszawa: PWN.

7. Grzybowski, S. (1972). System prawa cywilnego. T. 1. Część ogólna prawa cywilnego. Cz. I (Rozdziały I‒III). Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN.

8. Iwański, M. (2009). Zwyczaj jako “okoliczność wyłączająca bezprawność” wręczania lub przyjmowania prezentów przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, XIII, 1, 193–224.

9. Jaśkowski, K. (2007). Zwyczaj w prawie pracy. Gdańskie Studia Prawnicze. Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak / J. Stelina, A. Wypych-Żywicka (eds). Tom XVII. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 127–132.

10. Karabowicz, A. (2014). Custom and Statute: A Brief History of Their Coexistence in Poland. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 7 (1), 111–131.

11. Knypl, T., Trzciǹski, K. (1997). Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym. Przegląd Prawa Handlowego, 8, 15–22.

12. Kodeks cywilny. Stan prawny: 12 stycznia 2016 roku. Bielsko-Biała: Od.Nowa.

13. Kodeks morski: ustawa z dnia 18 września 2001 r. Retrieved from http://prawo.sejm.-gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011381545/U/D20011545Lj.pdf.

14. Kodeks pracy. Stan prawny: 12 września 2016. Warszawa: Wolters Kluwer.

15. Kodeks rodzinny i opiekunczy: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf.

16. Kodeks spółek handlowych: ustawa z dnia 15 września 2000 r. Retrieved from http://prawo.-sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000941037/U/D20001037Lj.pdf.

17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (2015). Kraków.

18. Kowalski, G. M. (2013). Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce (XVI–XVIII w.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

19. Koziński, M. H. (2014). Kontrowersje dotyczące zwyczajów portowych w praktyce polskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, T. XXXII, 169–183.

20. Lic, J. (2012). Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego). Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / T. Mróz, M. Stec (eds). Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 170–186.

21. Lic, J. (2009). Zwyczaje i prawo zwyczajowe. System prawa handlowego / S. Włodyka (ed.). T. 1. Prawo handlowe – część ogólna. Warszawa: Wydawnicto CH Beck, 146–273.

22. Mazur, A. (2017). Doktryna uzasadnionych oczekiwań a zwyczaj w prawie administracyjnym. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 8, 183–190.

23. O izbach gospodarczych: ustawa z dnia 30 maja 1989 r. Retrieved from http://prawo.-sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890350195/U/D19890195Lj.pdf.

24. O obrocie instrumentami finansowymi: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051831538/U/D20051538Lj.pdf.

25. O prawie autorskim i prawach pokrewnych: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf.

26. O rachunkowości: ustawa z dnia 29 września 1994 r. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.-pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf.

27. Polański, P. (2007). Zwyczaj w okresie rewolucji technologicznych. Państwo i Prawo, 12, 24–38.

28. Prawo przewozowe: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Retrieved from http://prawo.-sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840530272/U/D19840272Lj.pdf.

29. Preisner, A. (1997). Zwyczaj i prawo zwyczajowe. Charakter i struktura norm Konstytucji / J. Trzciǹski (ed.). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 185–195.

30. Strzebinczyk, J. (2013). Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

31. Studnicki, F. (1949). Działanie zwyczaju handlowego w zakresie zobowiązań z umowy. Prace Komisji Prawniczej, 4. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

32. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. P 25/09. Retrieved from https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrrguydenryhe4dg.

33. Zimmerman, J. (2016). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.

34. Zwyczaje płatnicze Polaków (2013) / oprac. T. Koźliński. Warszawa: Narodowy Bank Polski. Retrieved from https://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_-Polakow.pdf.

35. Żabicka-Kłopotek, M. (2012). Konstytucyjna koncepcja źródeł prawa. Uwagi po 15 latach obowiązywania. XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedukowana Zdzisławowi Jaroszowi / M. Zubik (ed.). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. 90–106.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.024

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.