ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМІ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

Dmytro Klapatyi

Анотація


З’ясовано порядок припинення функціонування пайового фонду та виокремлено відповідні проблеми правового регулювання. Охарактеризовано основні заходи, які вжи­вають на етапі припинення функціонування пайового фонду. Проаналізовано відповідний зарубіжний досвід, який стосується законодавчої регламентації припинення інвестиційних фондів договірного типу. Сформульовано практичні рекомендації щодо удосконалення законодавчого регулювання процедури припинення інвестиційної діяльності у формі пайо­вого фонду. Зокрема, обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення заборони роз­міщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайового фонду з моменту настання підстав для прийняття рішення про припинення пайового фонду. Аргументовано потребу законо­давчого закріплення граничного розміру витрат, які пов’язані із припиненням пайового фонду та відшкодовуються ліквідаційній комісії за рахунок активів пайового фонду на рівні не більше 2 % від вартості чистих активів пайового фонду, яку обчислюють станом на день прийняття рішення про припинення пайового фонду.


Ключові слова


пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами, інвестиційна діяльність, учасник пайового фонду, інвестиційний сертифікат, розподіл активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Zajcev, O. (2005). Dogovor doveritel’nogo upravlenija paevim investicionnim fondom: dis.... kand. jur. nauk.

On Investment Funds: Law of the Russian Federation of 29 November 2001 N 156-FZ. Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157068/.

On Investment Funds: Law of the Republic of Kazakhstan of 7 July 2004 No. 576-II. Retrieved from http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233.

Resolution of the Supreme Court of Ukraineof 21 October 2015 р. in the case No. 910/14263/13. Unitary State Register of Court Decisions. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/52762206.

On Approval of the Procedure of Placement, Turnover and Redemption of the Securities of the Share Investment Fund: Decision of the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine of 30 July 2013 No. 1388. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1475-13

On Approval of the Regulation of The Procedure of Termination of the Share Investment Fund: Decision of the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine of 19 November 2013 No. 2605. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2128-13.

On Collective Investment Institutions: Law of Ukraineof 05 July 2012 No. 5080-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17

Civil Code of Ukraine of 16 January 2003 р. № 435-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Act on Common Funds 29.1.1999/48. Retrieved from http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990048.pdf.

Investment Funds Act of 14.04.2004. Retrieved from https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013021/consolide

Investment Funds and Management Companies Act of 15.03.2005. Retrieved from http://www.ebrd.com/downloads/legal/securities/slovif.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.158

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.