ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1661–1772)

Volodymyr Kakhnych

Анотація


Досліджено процес формування та становлення на юридичному факультеті Львівського університету наукової школи публічного права від самих початків її утворення, а саме 1661 року. Розкрито, які історичні етапи були визначальними для утворення та розвитку наукової школи публічного права на юридичному факультеті Львівського університету. Досліджено визначний внесок відомих учених, які формували наукову школу публічного права у Львівському університеті, а саме: Л. Фінкель, І. Добрянський, Ф. Гри­зецький, П. Стебельський, В. Острожинський, А. Хек, Я. Пайгерт, Ю. Мосінг, Є. Давидяк, Ю. Макаревич, С. Стажинський, Е. Дубанович, З. Паздро, Т. Пілят, М. Аллерганд та ін. По­казано пропозиції до законів, які вони робили, а інколи були й авторами цих законів. Висвітлено тенденції розвитку наукової школи публічного права на юридичному факультеті Львівського університету.


Ключові слова


: наукова школа, публічне право, юридичний факультет, Львівський університет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusiak, T. (2008). Davydiak Yevhen (23.04.1879 – 28.03.1962) : [rektor Ukrains’koho (taiemnoho) universytetu 1923–1925 rr.]. In: Entsyklopediia L’vova / za red. Andriia Kozyts’koho. L’viv: Litopys, T. 2, 8–9.

Andrusiak, T. (2007). Davydiak Yevhen (23.04.1879 – 28.03.1962) : [rektor Ukrains’koho (taiemnoho) universytetu 1923–1925 rr.]. In: Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy / redkol. : I. M. Dziuba (spivholova), A. I. Zhukovs’kyj (spivholova) ta in. Kyiv, T. 7, 128.

Arkhiv LNU F. R–119 L’vivs’kyj derzhavnyj universytet imeni Ivana Franka, op. 1 o/s, Spr. 4043. Makarevych Yulij Spyrydonovych, 55 ark.

Brezin, P. S. (2013). Kyivs’ka shkola kryminal’noho prava (1834–1960 roky): istoryko-pravove doslidzhennia: monohrafiia. 2-he vyd., pererobl. i dopovn. Kyiv: VD «Dakor».

DALO F. 26 Universytet imeni Yana Kazymyra u L’vovi, op. 22, Spr. 1491. Spysky professorsko-prepodavatel’skoho sostava y absol’ventov iurydycheskoho fakul’teta, doktorov vseobscheho y tserkovnoho prava; 1785– 3 oktiabria 1805, 2 ark.

Kakhnych, V. S. (2016). Yurydychna Volodymyr Kakhnych. L’viv: LNU imeni Ivana Franka.

Kakhnych, V. S. (2010). Yurydychnyj fakul’tet v istorii L’vivs’koho universytetu (1661–1919 rr.). Aktual’ni problemy prav liudyny, derzhavy ta pravovoi systemy: materialy IX mizhnarodnoi students’ko-aspirants’koi naukovoi konferentsii (14–16 travnia 2010 roku). L’viv: Yurydychnyj fakul’tet L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka, 52–54.

Kakhnych, V. S. (2010). Rozvytok pravovoi nauky ta osvity na iurydychnomu fakul’teti L’vivs’koho universytetu za chasiv Avstrii ta Avstro-Uhorschyny. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia iurydychna. L’viv, 50, 66–68.

Kachmar, V. (2011). Davydiak Yevhen Vasyl’ovych. In: Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1 : A–K / vyd. rada : I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka, 421.

Kachmar, V. (2010). [L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka. Istorychnyj narys]. In: Litopys vypusknykiv L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka. Kyiv: Lohos Ukraina, 13.

Kmet’, V. (2011). L’vivs’kyj iezuits’kyj universytet (1661–1773). In: Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. I : A–K / Vydavnycha rada : I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU imeni Ivana Franka, 28.

Krykun, M. (2011). L’vivs’kyj universytet avstrijs’koho periodu (1784–1918). In: Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1 : A–K / vyd. rada : I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka, 42–63.

Lazarenko, Ye. (1961). 300 rokiv L’vivs’koho universytetu. L’viv: Vyd-vo L’viv. un-tu.

L’vivs’kyj universytet : monohrafiia. (1986) / vidp. red. V. Chuhajov. L’viv: Vyd-vo pry L’viv. derzh. un-ti vyd. ob’iednannia «Vyscha shk.».

Mudryj, M. (2011). Dobrians’kyj Ivan Antonovych. In: Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1: A–K / vyd. rada: I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka.

Pro vyschu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII (zi zminamy i dopovnenniamy), v redaktsii vid 05.03.2017.

Pryvilej pol’s’koho korolia Yana II Kazymyra shkoli L’vivs’koho iezuits’koho kolehiumu pro nadannia statusu universytetu. Krakiv, 20 sichnia 1661 r. Per. z lat. Vasylia Kmetia. (2011). In: Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. I: A–K / Vydavnycha rada: I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU imeni Ivana Franka, S. 14–15.

Redzik, A., Shvets’, V. (2011). Allerhand (Allerhand) Mavrytsij. In: Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1: A–K / vyd. rada : I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka.

Redzik, A., Lysyj, Yu. (2011). Gryzets’kyj (Gryziecki) Feliks-Schensny. In: Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1: A–K / vyd. rada : I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka.

Redzik, A., Moroz, O. (2011). Dubanovych (Dubanowicz) Edvard Ihnatsij. In: Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1: A–K / vyd. rada : I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka.

Białynia-Chołodecki J. (1911). Trynitarze. Lwów.

Finkel, L., Starzyńs’ki, S. (1894). Historja uniwersytetu Lwowskiego. Lwów: Drukarnia E. Winiarza, Cz. 1.

Finkel, L., Starzyńs’ki, S. (1894). Historja uniwersytetu Lwowskiego. Lwów: Drukarnia E. Winiarza, Cz. 2.

Redzik, A. (2005). Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło. In: Prawo Karne w Poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, (Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL, pod. red. A. Grześkowiak). Lublin, 23–92.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.108

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.