ЛЕКСЕМИ «ГОЛОВНИЙ» І «ОСНОВНИЙ» В ГАЗЕТНИХ МАТЕРІАЛАХ

Mariya Ripey

Анотація


На підставі довідкової літератури проаналізовано та відредаговано ненормативне вживання лексем «головний» і «основний» у журналістських текстах. Зосереджено увагу на поясненні значень цих слів у тлумачних словниках сучасної української мови та у словнику-довіднику з українського літературного слововживання. Приклади наведено із щоденної всеукраїнської газети «День».

Ключові слова: лексема, газетні матеріали, ненормативне вживання, словники.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар, О. (2002), «Екологія українського слова: аспекти і проблеми», Мовознавство: Доп. та повідомл. IV Міжнар. конгр. україністів, Київ, с. 162.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007), (уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел), ВТФ «Перун», Київ–Ірпінь, 1735 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (2009), (кер. вид. проекту: П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак), Дніпро, Київ, 1332 с.

Волощак, М. (2003), Неправильно–правильно. Довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації, Просвіта, Київ, 160 с.

Головащук, С. (2004), Словник-довідник з українського літературного слововживання, Наук. думка, Київ, 448 с. URL: https://flightcollege.com.ua (останній пере­гляд 24 травня 2019).

Непийвода, Н. (1996), Сам собі редактор: порадник з української мови, Київ, 260 с.

Нещименко, Г. (2001), «Динамика речового стандарта современной публичной вербальной коммуникации: Проблемы. Тенденции развития», Вопросы языкознания, №1, с. 98–132.

Ріпей, М. (2007), «Порушення лексичної норми на сторінках газет», Культура народов Причерноморья, № 101, с. 107–110.

Рипей, М. (2013), «Достижение лексической правильности украиноязычного текста с помощью русского языка (из опыта редактирования)», под ред. В. В. Васильевой, В. И. Конькова, ІІ Междунар. науч.-практич. семинар, Санкт-Петербург, 17–19 апреля 2013 г., С.-Петер. гос. ун-т. Высш. шк. журн. и мас. коммуникации, Санкт-Петербург, с. 86–89.

Русско-украинский словарь (1980–1981), (в 3 т.), Глав. ред. Укр. Сов. Энциклопедии, Киев, т. 1, 2.

Русско-украинский словарь синонимов (1995), (под ред. Н. Н. Пилинского), Освіта, Киев, 265 с.

Словник синонімів української мови (1999–2000), (у 2 т.), (А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін.), Наук. думка, Київ, т. 1, 2.

Словник української мови (1970–1980), (в 11 т.), Наук. думка, Київ, т. 2, 5.

Словник української мови (2015), (у 20 т.), Наук. думка, Київ, т. 6, с. 10.

Соколова, Світлана і Бибик, Світлана (2014), «Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики», Українська мова, № 2, с. 133–145.

Солганик, Г. (2016), «О современной культурно-речевой ситуации», Актуальные проблемы стилистики, № 2, М., с. 23–30.

Сологуб, Н. (2013), «Культура мови сучасної преси», Культура слова, № 79, с. 128.

Супрун, Л. (2008), «Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста», Наукові записки Інституту журналістики, т. 33, с. 44–48.

Фаріон, І. (2009). Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення пуб­лічних людей): Монографія, Місто НВ, Івано-Франківськ, 328 с.

Яворський, А. (2011), «Мовні помилки в журналістських текстах (на матеріалі одного номера газети “День”)», Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. № 1, с. 143–146. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua (останній перегляд 24 травня 2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10556

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.