ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ

ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Oleksandra Fedun, Ihor Zinko

Анотація


Охарактеризовано історичні особливості формування моделі національної екологічної політики України, що розглядається як інтегрований чинник соціально-економічного розвитку країни з урахуванням екологічного імперативу для забезпечення переходу до сталого розвитку. Досліджено стратегічну та міжнародну складові екологічної політики України. Розглянуто її основні цілі та принципи, а також трансформацію у контексті європейської інтеграції. Проаналізовано сучасний стан та перспективи співробітництва України та Європейського Союзу в галузі охорони навколишнього природного середовища, метою якого є створення загальноєвропейського екологічного простору. Вказано основні здобутки, проблеми та перспективи екологічної євроінтеграції України.

Ключові слова: екологічна політика, європейська інтеграція, екологічне управління, сталий розвиток, співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища.

The article describes the historical peculiarities of the formation of Ukraine’s national environmental policy model. This policy is considered as an integrated factor of socio-economic development based on ecological imperative in order to ensure the transition to sustainable development. The Strategic and International components ofUkraine’s Environmental Policy are investigated. The main Policy objectives and principles as well as the Poliy transformation in the context of European integration are considered. The article also analyzes the current state and prospects of cooperation betweenUkraineand the European Union in the field of environmental protection, which is aimed to create a pan-European ecological space. The main achievements, problems and prospects of the European ecological integration ofUkraineare indicated.

Ukrainehas to adopt an integrated approach towards the implementation of the environmental commitments as summed in the framework of bilateral relations with the European Union. It is necessary to take into account the positive experience of implementation of reforms in the field of environmental protection at the EU level.

Key words: environmental policy, European integration, environmental management, sustainable development, cooperation in the field of environmental protection.


Повний текст:

PDF

Посилання


Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України (НПД) на 2011–2015 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 577-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua.

Оцінка виконання Плану дій Україна–ЄС: довкілля та сталий розвиток / під ред. Н. Андрусевич. – Львів, 2009. – 104 с.

Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС / під ред. Н. Андрусевич. – Львів, 2013. – 202 с.

Парламентський вимір європейської інтеграції : збірка матеріалів. – К. : Нора-прінт, 2005. – 104 с.

План дій «Україна–Європейський Союз» Європейська політика сусідства, 12.02.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_693.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 1 липня 2010 р. № 2411-VI // Відомості Верховної Ради України, 2010. – № 40. – Ст.11.

Про основні принципи (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011. – № 26.

Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України, схвалена Європейською Радою 11 грудня 1999 р. – Част. ІІ, п.31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_492.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Повний текст Угоди, підписаної в Люксембурзі 16 червня 1994 р.

Україна, Білорусь та Польща уклали угоду про створення резервату «Західне Полісся». – Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukrana_blorus_ta_polshcha_ uklali_ugodu_pro_ stvorennya_rezervatu_zahdne_polssya_1052399.

Eastern Partnership: A Roadmap to the autumn 2013 Summit. Brussels, 15.5.2012. JOIN(2012) 13 final [Еlectronic resource]. – Аccess regime : http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_ pship_roadmap_en.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2014.35.0.196

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.