РОЛЬ АЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ ЯК ПОРОВОГО
КОЛЕКТОРА ПРІСНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД
НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ (ЛЬВІВЩИНА)

V. Kharkevich

Анотація


Схарактеризовано чинники, які впливають на пористість осадових порід (роз-
мір зерен уламкової породи, їхню форму, ступінь сортування й укладання), на про-
никність порових колекторів, роль порового колектора у формуванні сховищ пріс-
них підземних вод, орієнтовні значення коефіцієнта фільтрації для ґрунтів,
гідрогеологічну значимість алювіального порового колектора різних геоструктур-
них областей Заходу України (Східноєвропейської з дорифейським віком фунда-
менту і молодої рифейської Західноєвропейської платформ, Передкарпатського
прогину та Складчастих Карпат). Коротко описано алювіальні відклади на терито-
рії геоструктурних областей Львівщини. Зазначено, що великі сховища прісних
підземних вод, тобто сховища, на яких побудовано водозабори централізованого
водопостачання, характерні тільки для алювіальних відкладів заплави голоцену та
першої і другої надзаплавних терас верхнього неоплейстоцену на території Перед-
карпатського прогину. Високі колекторські властивості водовмісних порід зумов-
лені переважанням гравійно-галькового і піщаного матеріалу. Алювіальні відклади
підстелені водотривкими глинистими відкладами нижнього неогену. Основне жив-
лення для алювіального колектора заплави голоцену та першої і другої надзаплав-
них терас верхнього неоплейстоцену відбувається завдяки інфільтрації атмосфер-
них опадів і перетіканню з прилеглих відкладів третьої, четвертої, п’ятої та шостої
надзаплавних терас. Водоносний горизонт має добрий гідравлічний взаємозв’язок з
поверхневими водами. З решти геоструктурних областей прісну підземну воду всіх
генетичних порових колекторів широко використовують населення і невеликі під-
приємства для побутового водопостачання. Крім того, порові колектори відіграють
важливу роль у нагромадженні та транзиті вод до горизонтів, що залягають нижче,
зокрема, у платформній частині Львівщини, у зонах розломів, вода з порового ко-
лектора фільтрується далі у тріщинний. Для забезпечення населення якісною пріс-
ною питною водою потрібно дотримуватись вимог екологічного законодавства, на-
самперед, Водного кодексу України, а саме – виконувати вимоги стосовно зони
санітарної охорони водних об’єктів щодо водоохоронних зон і прибережних захис-
них смуг річок. Територія Львівської обл. – це суцільна зона живлення підземних
вод, тому в кожному населеному пункті (селі, селищі, місті) кожний громадянин не
повинен забруднювати територію проживання. Необхідно також ліквідувати сміт-
тєзвалища, замість них збудувати сміттєпереробні заводи. Потрібно заборонити
централізоване водопостачання, якщо нема централізованого водовідведення. Інакше в недалекому майбутньому підземна вода настільки забрудниться, що буде не
придатна для споживання людиною.
Ключові слова: пористість, поровий колектор, алювіальні відклади, водний горизонт, геоструктурна область.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.