ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ І МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ФЛІШОВОЇ ФОРМАЦІЇ В БАСЕЙНІ Р. БОДРАК (КРИМ)

P.M. Bilonizhka, L. Generalova, O. Shvaevskiy

Анотація


Розглянуто питання геологічної будови, мінерального складу, палеогеографіч-
них умов осадонагромадження й післяседиментаційних змін гірських порід флішо-
вої формації Криму. Складна геологічна будова флішу і рідкісність викопної фауни
є головними причинами того, що й досі нема загальноприйнятої стратиграфічної
схеми його розчленування.
На підставі рентгенівських аналізів вивчено фазовий склад глинистих мінера-
лів, виділених з аргілітів, глин і з інших порід джидаїрської, мендерської і верхньо-
таврійської світ, поширених у басейні р. Бодрак. З’ясовано, що в них глинисті мі-
нерали представлені діоктаедричною гідрослюдою, залізистими і магнезіально-
залізистими хлоритами з домішками змішаношаруватих фаз гідрослюда–смектит,
гідрослюда–хлорит і каолініту. Це теригенні утворення. У фліші верхньотаврійсь-
кої світи виявлено тонкі прошарки бентонітових глин, складені в головному смек-
титом, прожилки дикіту і накриту. Бентонітові глини утворилися за рахунок розк-
ладу вулканічного попелу, а дикіт і накрит – із низькотемпературних гідротерма-
льних розчинів. Значні зміни в складі глинистих мінералів виявлено в глинах мен-
дерської світи, що залягають близько до магматичних тіл і тектонічних розривних
порушень.
Ключові слова: фліш, світи, гірські породи, глинисті мінерали, генезис, умови
формування, Крим.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.