ВЕРХНЬОКРЕЙДОВО-НИЖНЬОПАЛЕОЦЕНОВІ ЛІТОДИНАМІЧНІ ТИПИ УТВОРЕННЬ ГЛИБОКОВОДНИХ СИСТЕМ (СКИБОВИЙ ПОКРИВ, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Larysa Heneralova, O. Gnylko, V. Padlyak, O. Solonchuk

Анотація


Мета. Мета праці – вивчити літодинамічні типи верхньокрейдовонижньопалеоценових утворень Скибового покриву Українських Карпат на прикладівідкладів скиби Парашка в Святославському кар’єрі. Методика. Застосовано методфаціального, зокрема седиментологічного аналізу. Виявлені структурно-текстурніриси порід порівнювали з модельними діагностичними ознаками літодинамічнихтипів осадів приконтинентальних океанічних областей. Результати, науковановизна. В кар’єрі простежується ритмічно-циклічне чергування гравійнихжорствяників, пісковиків, алевролітів, аргілітів, мергелів. Для переважної більшостітипів порід характерні структурно-текстурні інтервали секвенції А. Боума, що даєзмогу зачислити їх до турбідитів. Турбідити перешаровуються з геміпелагітами,пелагітами, контуритами. Трапляються дебрити та олістостроми. Розріз стрийськоїсвіти, в якому виділяють три підсвіти, за літодинамічними особливостями можназіставити з ідеалізованим глибоководним конусом виносу (феном), що локалізувавсяв підніжжі Карпатського сегмента давньої континентальної околиці океану Тетіс.Нижньострийська підсвіта представлена тонкошаруватими турбідитами нижньогофену, грубошаруваті турбідити середньострийської підсвіти характеризуютьлітодинамічні типи розподільчих каналів глибоководної канальної системи талопастевидні конуси виносів середнього фену, тонкоритмічні турбідити тагеміпелагіти верхньострийської підсвіти належать верхньому конусу та відкладамрівнини басейну на глибинах, більших за 2 500–3 000 м. Практична значимість.Використання методів седиментологічного аналізу з виокремленням і вивченнямлітодинамічних типів переважно верхньокрейдової (сенонсько-нижньопалеоценової)стрийської світи дає змогу не лише реконструювати геологічні процеси, а й складати ретроспективні моделі еволюції утворень і структур Скибового покриву в спорудіУкраїнських Карпатах та брати участь у прогнозуванні просторово-віковогопоширення літофацій, що необхідно для пошуків корисних копалин.

Ключові слова: седиментаційні процеси, літодинамічні типи, флішеві відклади,Скибовий покрив, Українські Карпати, турбідити, геміпелагіти, контурити.


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Барабошкин Е. Ю. Практическая седиментология. Терригенные резервуары.Пособие по работе с керном / Е. Ю. Барабошкин. - Тверь : Издательство ГЕРС, 2011.- 152 с.

2. Геологическая карта Украинских Карпат и прилегающих прогибов масштаба1 : 200 000 / [В. С. Буров, О. С. Вялов, С. П. Гавура и др.] ; под ред. В. А. Шакина. -Киев : Мингео УССР, 1976. - 6 л.

3. Геологічна палеоокеанографія океану Тетіс / Ю. Сеньковський, К. Григорчук,В. Гнідець, Ю. Колтун. - Київ : Наук. думка, 2004. - 172 с.

4. Геологічні пам'ятки України : у 3 т. Т. 1 / В. П. Безвинний, С. В. Білецький, Д. С. ГУРський, О. Б. Бобров та ін. ; за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського, І. В. Антакової. - Київ :ДІА, 2006. - 320 с.

5. Гнилко О. М. До геологічної палеогеографії північно-західної частини УкраїнськихКарпат (басейн верхньої течії р. Дністер). Рання крейда-еоцен / О. М. Гнилко, Б. М.Слотюк // Геологія і геохімія горючих копалин. - 1993. - № 2-3 (84-85). - С. 80-86.

6. Гнилко О. М. Про седиментаційні процеси формування флішових відкладівУкраїнських Карпат / О. М. Гнилко // Зб. наук. праць Ін-ту геол. наук НАН України.- Київ, 2010. - Вип. 3 - С. 32-37.
Google Scholar

7. Гнилко О. М. Мелкие фораминиферы палеоценовых обложений украинскогосегмента Внешних (Флишевых) Карпат / О. М. Гнилко, С. Р. Гнилко // Современнаямикропалеонтология : Труды XV Всерос. микропалеонтол. совещ., 12-16 сент. 2012г., Геленжик. - Москва, 2012. - С. 59-63.

8. Глубоководные осадочные системы: объёмные модели, основанные на 3D сейсморазведке и полевых наблюдениях / А. М. Никишин, О. А. Альмендингер,А. В. Митюков, Х. В. Посаментиер, Е. В. Рубцова ; под ред. А. М. Никишина. -Москва : МАКС Пресс, 2012. - 112 с.
Google Scholar

9. Кеннет Дж. Морская геология / Дж. Кеннет. - Москва : Мир, 1987. - Т. 1. - 384 с.;Т. 2. - 397 с.

10. Мурдмаа И. О. Фации океанов / И. О. Мурдмаа. - Москва : Наука, 1987. - 303 с.

11. Обстановки осадконакопления и фации : в 2 т. Т. 2 ; пер. с англ. ; под ред.Х. Рединга. - Москва : Мир, 1990. - 384 с.

12. Пилипчук А. С. О принципах выделения литофаций в Карпатском лише/ А. С. Пилипчук, Л. М. Рейфман // Геология Советских Карпат. - Киев : Наук.думка, 1989. - С. 156-162.

13. Путеводитель тектонической, стратиграфической и седиментологической экскурсийXI Конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации / [Буров В. С., БызоваС. Л., Вялов О. С. и др.] ; под ред. О. С. Вялова, В. В. Даныша, Я. О. Кульчицкого. -Киев : Наук. думка, 1977. - 116 с.

14. Рейнек Г.-Э. Обстановки терригенного осадконакопления (с рассмотрениемтерригенных кластических осадков) ; пер. с англ. / Г.-Э. Рейнек, И. Б. Сингх. - Москва : Недра, 1981. - 439 с.

15. Селли Р. Ч. Древние обстановки осадконакопления / Р. Ч. Селли. - Москва : Недра,1989.- 294 с.

16. Einsele G. Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget / G. Einsele. -Berlin : Springer-Verlag, 1992. - 615 p.
Crossref · Google Scholar

17. Posamentier H. W. Deep-Water Turbidites and Submarine Fans Facies Models Revisited.SEPM Special Publication. / H. W. Posamentier, R. G. Walker. - 2006. - N 84. - Р. 1-122.
Crossref


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.