№ 46 (2013)

Випуск 46

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.46

Зміст

А. Baitsar
PDF
M. Baranovsky
PDF
L. Bey
PDF
T. Bila
PDF
V. Bilanyuk, Ie. Tykhanovych
PDF
N. Blazhko, F. Kiptach
PDF
Yu. Buc, A. Nekos
PDF
I. Vovk
PDF
P. Voitkiv, S. Кravtsiv
PDF
L. Volovyk
PDF
O. Haskevych
PDF
R. Hyshchuk
PDF
L. Gileta
PDF
J. Hiletskyy, N. Tymophiychuk
PDF
K. Dyguś
PDF
K. Dyguś
PDF
M. Dnistryanskyy
PDF
W.B. Jędryczkowski
PDF
E. Ivanov, B. Sulyk
PDF
Yu. Ishchenko
PDF
I. Kovalchuk
PDF
I. Kovalchuk, P. Shuber, O. Shvets, Y. Andreychuk
PDF
A. Kolotuha
PDF
Ya. Kravchuk, A. Bogutski, Yu. Zinko, V. Brusak, D. Krychevska, S. Blagodyr, O. Shevchuk
PDF
I. Kruhlov, T. Kuemmerle, O. Chaskovskyy, J. Knorn, V. Radeloff, P. Hostert
PDF
V. Krul, G. Grigorieva
PDF
A. Kuzyshyn
PDF
L. Kurhanevych, M. Shipka
PDF
О. Lavryk
PDF
O. Lutsyshyn
PDF
G. Moroz
PDF
Yu. Onoyko
PDF
S. Pozniak, V. Haskevich, M. Pshevlotsky, O. Teleguz
PDF
S. Prydetkevich
PDF
V. Putrenko, V. Tyhohod
PDF
R. Slyvka
PDF
J. Smirnov
PDF
L. Sorokina
PDF
P. Sukhyj, I. Berezka
PDF
V. Shushnyak, H. Savka
PDF
V. Yavorskaya
PDF