АПОФІТИ І АДВЕНТИВНІ ВИДИ У ФЛОРІ М. ЛЬВОВА

M. Chuba, Z. Mamchur

Анотація


Вивчено синантропну флору міста Львова. Виявлено 663 види судинних рослин, які належать до 382 родів і 103 родин із 4 відділів. У списку найбільш насичених синантропними видами родин є: Аsteraceae (15,2 %), Rosaceae (7,4 %), Poaceae (7,2 %), Fabaceae (6,8 %), Brassicaceae (6,5 %), Lamiaceae (4,8 %), Scrophulariaceae (3,8 %), Polygonaceae (3,2 %), Caryophyllaceae (3 %), Chenopodiaceae (3 %). Серед провідних родів у складі синантропної флори переважають такі як: Bromus Scop. (1,7 % видів), Vicia L., Geranium L. (по 1,5 %), Amaranthus L., Trifolium L. (по 1,4 %), Chenopodium L., Potentilla L. і Veronica L. (по 1,2 %), Aster L., Atriplex L., Epilobium L. і Rumex L. (по 1 %). 31 родина представлена виключно апофітами, а 37 – лише адвентивними видами. У складі синантропної флори апофітна фракція охоплює 334 види (50,4 %), а адвентивна – 329 видів (49,6 %), із яких 227 видів – кенофіти і 102 – археофіти. Найбільша кількість адвентивних видів трапляється вздовж доріг, залізничних сполучень, біля смітників, на закинутих місцях, на присадибних ділянках. За ступенем натуралізації домінує група епекофітів (49,8 %), за способом проникнення: ергазіофітів – 40,4 %.


Повний текст:

PDF

Посилання


Andrieieva O. O., Rahulina M. Ie. Vydovyi sklad i struktura kompleksu vyshchykh roslyn nastinnykh obrostan u m. Lvovi // Pryrodnychyi almanakh. Biolohichni nauky. Kherson: PP Vyshemyrskyi, 2009. Vyp. 12. S. 6–18.

Arkushyna T. F. Urbanoflora Kirovohrada: avtoref. dys. … kand. biol. nauk: 03.00.05. Yalta, 2007. 20 s.

Volhin S. O., Zelenchuk A. T. Synantropizatsiia flory yak pokaznyk antropohennoi transformatsii ekosystem m. Lvova // Urbanizatsiia yak faktor zmin bioheotsenotychnoho pokryvu (Lviv – Yaremcha, 1994 r.). Lviv, 1994. S. 21–22.

Halahan O. K. Antropohenna transformatsiia fitobioty mista Krementsia ta yoho okolyts (Ukraina) za 200 rokiv (vid Bessera do nashykh dniv): avtoref. dys. ... kand. biol. nauk. Chernivtsi, 2010. 23 s.

Holubets M. A. Antropohenni zminy bioheotsenotychnoho pokryvu v Karpatskomu rehioni. K.: Nauk. dumka, 1994. 170 s.

Hrytsyna M. R. Analiz synantropnoi flory Iavorivskoho natsionalnoho pryrodnoho parku // Biolohichni studii. 2015. T. 9. № 1. S. 163–176.

Hubar L. M. Urbanoflory skhidnoi chastyny Maloho Polissia (na prykladi Ostroha, Netishyna, Slavuty ta Shepetivky): avtoref. dys ... kand. biol. nauk. K., 2006. 21 s.

Hubar L. M. Synantropna fraktsiia urbanoflory Iziaslava // Synantropizatsiia roslynnoho pokryvu Ukrainy. (Kyiv – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2012). K., 2012. S. 27–29.

Hubar L. M. Urbanoflora Netishyna: systematychna, biomorfolohichna ta ekolohichna struktury) // Ukr. botan. zhurnal. 2005. T. 62. № 4. S. 565–573.

Hutsman S. V., Hutsman M.V. Adventyvna fraktsiia flory mista Rivne // Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Biol. 2014. № 4 (61). S. 28–32.

Hutsman S. V., Rudyk O. V. Adventyvna fraktsiia flory mista Kuznetsovsk // Pryrodno-resursnyi kompleks Zakhidnoho Polissia: istoriia, stan, perspektyvy rozvytku: materialy nauk.- prakt. konf. (Rivne, 2012). Rivne, 2012. S. 71–72.

Dobrochaeva D. N., Kotov M. Y., Prokudyn Yu. N. y dr. Opredelytel vysshykh rastenyi Ukrayny. K.: Nauk. dumka, 1987. 548 s.

Zavialova L. V. Aboryhenna fraktsiia urbanoflory Chernihova // Ukr. botan. zhurnal. 2012. 69. № 6. S. 853–862.

Zavialova L. V. Urbanoflora Chernihova: avtoref. dys. ... kand. biol. nauk. K., 2011. 22 s.

Zviahyntseva K. A. Pryrodnaia fraktsyia urbanoflory Kharkova: analyz y annotyrovannyi konspekt // Fytoraznoobrazye Vostochnoi Evropy. 2013. T. 7. № 3. S. 5–28.

Zviahintseva K. O. Systematychna struktura urbanoflory Kharkova // Ukr. botan. zhurnal. 2014. T. 71. № 4. S. 455–459.

Kotsun L., Kuzmishyna I. Synantropna flora Volynskoi oblasti: monohrafiia. Lutsk, 2016. 186 s.

Kramarets V. O. Parkova ta lisoparkova roslynnist mist zakhodu Ukrainy // Ukr. botan. zhurnal. 1992. T. 49. № 3. S. 48–55.

Kuzmishyna I. I. Analiz synantropnoi fraktsii spontannoi flory Volynskoi vysochyny // Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii. 2009. S. 140–144.

Kuziarin O. T. Sudynni roslyny terytorii torfovyshcha «Bilohorshcha" (m. Lviv) // Naukovi osnovy zberezhennia biotychnoi riznomanitnosti: temat. zb. In-tu ekolohii Karpat NAN Ukrainy. Lviv, 2010. T. 1(8). № 1. S. 75–90.

Kucherevskyi V. V., Shol H. N. Konspekt urbanoflory Kryvoho Rohu. Kryvyi Rih: Vydavn. dim, 2009. 71 s.

Kucheriavyi V. O., Solomakha V. A., Solomakha T. D. ta in. Syntaksonomiia ruderalnoi roslynnosti m. Lvova // Ukr. botan. zhurnal. 1991. T. 48. № 3. S. 48–55.

Kucheriavyi V. A. Zelenaia zona horoda. K.: Nauk. dumka, 1981. 248 s.

Maltseva S. Iu. Bioekolohichnyi analiz adventyvnoi fraktsii urbanoflor Pivnichnoho Pryazovia (Ukraina) // Chornomorsk. botan. zhurnal. 2016. T. 12 (2). S. 124–131. doi:10.14255/2308-9628/16.122/2.

https://doi.org/10.14255/2308-9628/16.122/2

Mamchur 3. I. Antropohenna transformatsiia epifitnoi brioflory m. Lvova ta yoho okolyts // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. 2003. Vyp. 34. S. 135–141.

Mamchur Z. I., Chuba M.V., Drach Yu. A. Ekolohichni osoblyvosti vydiv roslyn na terytorii zaliznytsi mista Lvova // Biolohichni Studii. 2017. T. 1. № 1. S. 135–146.

Mamchur Z. I., Chuba M. V. Ekolohichni osoblyvosti synantropnoi flory terytorii tsentralnoi shchilnoi zabudovy mista Lvova // Biolohichni Studii. 2016. T. 10. № 1. S. 143–154.

Mamchur Z. I., Chuba M. V., Drach Yu. A. Mokhopodibni i sudynni roslyny na terytorii zaliznytsi mista Lvova // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. 2017. Vyp. 75. S. 54–65.

Marutiak S. B. Osoblyvosti formuvannia hazoniv v umovakh Lvivshchyny: avtoref. dys. … kand. s.-h. nauk: 06.03.01. Lviv, 2002. 19 s.

Melnyk R. Adventyvna fraktsiia urbanoflory Mykolaieva // Aktualni pytannia botaniky ta ekolohii: materialy konf. molodykh vchenykh-botanikiv Ukrainy (Chernihiv–Sedniv, veresen 2000 p.). K., 2000. S. 50–51.

Melnyk R. P. Urbanoflora Mykolaieva: avtoref. ... kand. biol. nauk: 03.00.05. Yalta, 2001. 19 s.

Moisiienko I. I. Urbanoflora Khersona: avtoref. dys. … kand. biol. nauk: 03.00.05. Yalta, 1999. 19 s.

Protopopova V. V., Shevera M. V., Anishchenko I. M., Terentieva N. H. Porivnialna kharakterystyka arkheofitiv urbanoflor riznykh botaniko-heohrafichnykh zon Ukrainy // Ukr. botan. zhurnal. 2013. T. 70. № 2. S. 158–163.

Protopopova V. V. Synantropnaia flora Ukrayny y puty ee razvytyia. K.: Nauk. dumka, 1991. 202 s.

Pushkarova T. M. Ekoloho-fitomelioratyvna kharakterystyka synantropnykh vydiv trav v urboekosystemakh m. Lvova: avtoref. dys. … kand. s.-h. nauk: 03.00.16. K., 2010. 24 s.

Sychak N. M., Kahalo O. O. Dopovnennia do flory Lvivskoi oblasti (rivnynna chastyna) // Naukovi osnovy zberezhennia biotychnoi riznomanitnosti. 2010. T. 1(8). № 1. S. 173–196.

Solomakha V. A., Kostylov O. V., Sheliah-Sosonko Yu. R. Synantropna roslynnist Ukrainy. K.: Nauk. dumka, 1992. S. 73–114.

Tarasov V. V. Flora Dnipropetrovskoi ta Zaporizkoi oblastei. Sudynni roslyny / vidp. red. A.P. Travleiev. Dnipropetrovsk: Vyd-vo DNU, 2005. 276 s.

Yavorska O. H. Adventyvna fraktsiia synantropnoi flory Kyivskoi miskoi ahlomeratsii: avtoref. dys. … kand. biol. nauk: 03.00.05. K., 2002. 20 s.

Denisow B., Wrzesień M., Mamchur Z., Chuba M. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine) // Acta Agrobot. 2017. Vol. 70 (4). P. 1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727

https://doi.org/10.5586/aa.1727

Jackowiak B. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania (Anthropogenic changes of the flora of vascular plants of Poznań) // Wyd. Nauk. UAM. Seria Biologia. 1990. Vol. 42. P. 1–232.

Jackowiak B. Chorological and ecological model of urbanophilous plants in Central Europe. In: Jackowiak B., Żukowski W. (Eds.) Mechanisms of anthropogenic changes of plant cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy – Adam Mickiewicz University in Poznań, 2000. Vol. 10. P. 125–141.

Koczwara M. Lwow – Boryslaw. Flora // Przewodnik Kongresowy II Zjazdu Slow. Geogr. i Etnografów w Polsce. Kraków, 1927. P. 207–208.

Kornaś J. Geograficzno-historyczna klasyfikacja roślin synantropijnych. Synantropizacja szaty roślinnej // 1. Neofityzm i apofityzm, materiały Sympozjum w Nowogrodzie. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. Warszawa, Białowieza, 1968. № 25. S. 33–41.

Kornaś J. Geographically historical classification of synanthropic plants. Warsaw, 1968. Vol. 25. P. 33–41.

Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular Plants of Ukraine a nomenclatural checklist. K.: M. G. Kholodny Institute Botany, 1999. 345 p.

Protopopova V., Shevera M. A preliminary checklist of the urban flora of Uzhgorod. Kyiv: Phytosociocentre, 2002. 68 p.

Protopopova V. V., Shevera M. V. Ergasiophytes of the Ukrainian flora // Biodiv. Res. Conserv. 2014. Vol. 35. P. 31–46.

Ricotta C., La Sorte F. A., McKinney M. L. et al. Phyloecology of urban alien floras // J. Ecol. 2009. Vol. 97. Iss. 6. P. 1243–1251.

Tomaschek A. Zur Flora der Umgebung Lembergs // Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1860. X. S. 93–100.

Tomaschek A. Dritter Beitrag zur Flora der Umgebung Lembergs // Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1862. XII. S. 63–86.

Tomaschek A. Vierter Beitrag zur Flora der Umgebung von Lemberg // Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1862. XII. S. 869–966.

Tomaschek A. Nachtrage zur Flora der Umgebung von Lemberg und des östlichen Galiziens Überhaupt // Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1866. XVI. S. 313–318.

Tomaschek A. Nachträge zur Flora der Umgebung von Lemberg und des östlichen Galiziens Überhaupt // Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1868. XVIII. S. 341–358.

Tomaschek A. Zur Flora der Umgebung Lembergs // Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1868. IX. S. 43–54.

Trusz S. Nowy dodatek do flory Lwowskiej // Kosmos. 1879. IV. S. 461–462.

Wrzesień M., Denisow B., Mamchur Z. et al. Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas // Acta Agrobot. 2016. Vol. 69 (3): 1666. http://dx.doi.org/10.5586/aa.1666.

https://doi.org/10.5586/aa.1666

Zawadzki A. Flora der Stadt Lemberg, oder Beschreibung der um Lemberg wildwachsenden Pflanzen, nach ihrer Blüthezeit geordnet. Lemberg, 1836. S. 1–230.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.77.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.