ПОШИРЕННЯ KOCHIA PROSTRATA (CHENOPODIACEAE) НА РІВНИННІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ ПІЗНЬОГО ДРІАСУ–ГОЛОЦЕНУ: ПАЛЕОФЛОРИСТИЧНИЙ І ПАЛІНОМОРФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

L. Bezusko, Z. Tsymbalyuk, S. Mosyakin

Анотація


Представлені результати аналізу палеофлористичних даних, які свідчать про участь пилкових зерен Kochia prostrata (= Bassia prostrata) у колективних палінофлорах відкладів пізнього дріасу–голоцену Лісової (7), Лісостепової (7) та Степової (3) зон України. Уперше реконструйовано просторово-часову диференціацію поширення K. prostrata впродовж пізнього дріасу–голоцену на рівнинній частині України. Встановлено, що наявність у складі викопних палінофлор пилкових зерен K. prostrata дає змогу обґрунтовувати поширення перигляціального типу рослинності на рівнинній частині України у пізньому дріасі. Отримані палеофлористичні матеріали перспективно використовувати під час внесення коректив до реконструкції багатоаспектної картини розпаду перигляціального комплексу впродовж голоцену. На прикладі модельного таксону K. prostrata доведено, що засолені ґрунти впродовж голоцену найбільше були поширені на території лівобережної частини Лісостепової зони України. Наведено діагностичні ознаки пилку K. prostrata, які перспективно використовувати у практиці палеопалінологічних досліджень: розміри зерен, кількість пор і відстань між їхніми краями, текстура й товщина екзини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva O. O. Holotsenovaia palynoflora severnoi chasty Podolia (Ukrayna) // Problemy sovremennoi palynolohyy: materyaly XIII Rossyiskoi palynol. konf. s mezhdunar. uchastyem (Syktyvkar, Respublyka Komy, 5–8 sentiabria 2011 h.). Syktyvkar: YH Komy NTs UrO RAN. 2011. T. 2. S. 13–18.

Artiushenko O. T. Istoriia rozvytku roslynnosti Zakhidnoukrainskoho Polissia v piznolodovykovyi ta pislialodovykovyi chas na osnovi sporovo-pylkovykh doslidzhen // Ukr. botan. zhurnal. 1957. T. 14. № 1. S.12–29.

Artiushenko A. T. Rastytelnost Lesostepy y Stepy Ukrayny v chetvertychnom peryode (po dannym sporovo-pyltsevoho analyza). K.: Nauk. dumka, 1970. 176 s.

Artiushenko A. T., Arap R. Ia., Bezusko L. H. Ystoryia rastytelnosty zapadnykh oblastei Ukrayny v chetvertychnom peryode. K.: Nauk. dumka, 1982. 136 s.

Artiushenko A. T., Arap R. Ia., Bezusko L. H. y dr. Novye dannye o rastytelnosty Ukrayny v holotsene // Razvytye pryrody terrytoryy SSSR v pozdnem pleistotsene y holotsene. M.: Nauka, 1982. S. 173–179.

Bezusko L. H. Novi palinolohichni kharakterystyky vidkladiv holotsenu bolota Troitske–II (Mykolaivska oblast, Ukraina) // Ukr. botan. zhurnal. 2010. T. 67. № 4. S. 560–576.

Bezusko L. H. Palinolohichni doslidzhennia vidkladiv alleredu–holotsenu lisostepovoi zony Ukrainy: palinostratyhrafichni ta paleobotanichni aspekty // Zb. nauk. prats In-tu heoloh. nauk NAN Ukrainy. 2013. T. 6. Vyp. 1. C. 216–222.

Bezusko L. H., Kostylov O. V. Fitotsenotychna interpretatsiia palinolohichnykh danykh na prykladi Chornomorskoho biosfernoho zapovidnyka // Ukr. botan. zhurnal. 1997. T. 54. № 1. S. 80–86.

Bezusko L. H., Mosiakin S. L. Prostorovo-chasova dyferentsiatsiia poshyrennia deiakykh modelnykh taksoniv peryhliatsialnoho typu roslynnoho pokryvu lisovoi zony Ukrainy protiahom piznoho driasu–holotsenu // Problemy obgruntuvannia rehionalnykh stratoniv fanerozoiu Ukrainy: materialy XXXVII sesii Paleontoloh. tov-va NAN Ukrainy (Kyiv, 7–9 veresnia 2016 r.). K., 2016. S. 113–115.

Bezusko L. H., Bezusko T. V., Yesylevskyi S. O., Kovaliukh M. M. Do pytannia pro zminy klimatu ta roslynnosti stepovoi zony Ukrainy v holotseni // Naukovi zapysky NaUKMA. Spets. vyp. 2000. T. 18. Ch. 2. S. 284–287.

Bezusko L. H., Karpiuk T. S., Bezusko A. H. Paleokhorolohiia Alnus friticosa Rupr., Betula nana L. ta Botrychium boreale Milde. na rivnynnii Ukraini v piznomu driasi // Ukr. botan. zhurnal. 2015. T. 72. № 1. S. 3–7.

Bezusko L. H., Mosiakin S. L., Bezusko A. H. Zakonomirnosti ta tendentsii rozvytku roslynnoho pokryvu Ukrainy u piznomu pleistotseni ta holotseni. K.: Alterpres, 2011. 450 s.

Bezusko L. H., Karpiuk T. S., Mosiakin S. L., Bezusko A. H. Palinoflory vidkladiv alleredu ta piznoho driasu livoberezhzhia lisostepovoi zony Ukrainy // Naukovi zapysky NaUKMA. Biolohiia ta ekolohiia. 2012. T. 132. S. 9–14.

Bezusko L. H., Karpiuk T. S., Mosiakin S. L. ta in. Paleokhorolohiia deiakykh ridkisnykh vydiv vyshchykh sporovykh roslyn na terytorii Ovrutskoho kriazhu v 13 st. n. e. // Ukr. botan. zhurnal. 2013. T. 70. № 6. S. 762–768.

Bezusko L. H., Kaiutkina T. M., Kovaliukh M. M., Artiushenko O. T. Paleobotanichni ta radiokhronolohichni doslidzhennia vidkladiv b. Starnyky (Male Polissia) // Ukr. botan. zhurnal. 1985. T. 42. № 3. S. 27–30.

Bezusko T. V., Tykhonenko Yu. Ia. Rekonstruktsiia flory ta roslynnosti za materialamy rozkopok skifskoho mohylnyka (urochyshche Pereshchepyno, Poltavska oblast) // Ukr. botan. zhurnal. 1999. T. 56. № 6. S. 600–605.

Bilyk H. I. Roslynnist zasolenykh gruntiv Ukrainy. K.: Vyd-vo AN URSR, 1963. 297 s.

Bolykhovskaia N. S. evoliutsyia lessovo-pochvennoi formatsyy Severnoi Evrazyy. M.: Yzd-vo Mosk. un-ta, 1995. 270 s.

Borysova O. K. Landshaftno-klymatycheskye yzmenenyia v umerennykh shyrotakh Severnoho y Yuzhnoho polusharyi za poslednye 130 000 let. M.: HEOS, 2008. 264 s.

Herasymenko N. P. Pryrodnaia sreda obytanyia cheloveka na yuho-vostoke Ukrayny v pozdnelednykove y holotsene (po materyalam paleoheohrafycheskoho yzuchenyia arkheolohycheskykh pamiatnykov) // Arkheolohycheskyi almanakh. Donetsk, 1997. № 6. S. 3–64.

Elovycheva Ya. K. Opornye razrezy pleistotsena Ukrayny y ykh korreliatsyia s terrytoryei Belarusy / YHAN Ukrayny. Mn. BHU. 2003. 109 s. / Monohrafyia deponyrovana v BelYSA, Mynsk, 16.06.2003, № D 2346.

Zelykson e. M., Ysaeva-Petrova L. S. Palynolohycheskye yndykatory stepei (k paleofytotsenolohycheskoi ynterpretatsyy sporovo-pyltsevykh dannykh) // Palynolohycheskye taksony v byostratyhrafyy. Saratov: Yzd-vo Saratov. un-ta, 1989. Ch. 2. S. 61–67.

Kalynovych N., Kharmata K. Rekonstruktsiia istorii roslynnosti Verkhnodnistrovskoi rivnyny v holotseni na osnovi palinolohichnoho analizu torfovykh vidkladiv // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. 2001. Vyp. 27. S. 78–99.

Kupryianova L. A., Aleshyna L. A. Pyltsa y spory rastenyi flory evropeiskoi chasty SSSR. L.: Nauka, 1972. T. 1. 170 s.

Kremenetskyi K. V. Paleoekolohyia drevneishykh zemledeltsev y skotovodov Russkoi ravnyny. M.: Nauka, 1991. 193 s.

Monoszon M. Kh. Metodycheskye predposylky yndykatsyonnoi paleoflorystyky y ee znachenye dlia paleoheohrafycheskykh rekonstruktsyi // Metodycheskye voprosy palynolohyy. M.: Nauka, 1973. S. 20–26.

Mosiakin S. L. Rodyny i poriadky kvitkovykh roslyn flory Ukrainy: prahmatychna klasyfikatsiia ta polozhennia u filohenetychnii systemi // Ukr. botan. zhurnal. 2013. T. 70. № 3. S. 289–307.

Mosiakin S. L., Bezusko L. H., Tsymbaliuk Z. M. Prostorovo-chasova dyferentsiatsiia poshyrennia Salicornia perennans Willd. na rivnynnii Ukraini vprodovzh alleredu–holotsenu // 40 rokiv Paleontolohichnomu tovarystvu Ukrainy: materialy XXXVIII sesii Paleontoloh. t-va NAN Ukrainy (Kaniv, 23–26 travnia 2017 r.). K., 2017. S.167–168.

Mosiakyn S. L., Bezusko L. H., Tsymbaliuk Z. N. Stepnye vydy v palynoflorakh otlozhenyi pozdneho dryasa–holotsena ravnynnoi chasty Ukrayny // Aktualnye problemy sovremennoi palynolohyy: materyaly XIV Vserossyiskoi palynolohycheskoi konferentsyy / otv. redaktory N.S. Bolykhovskaia, T.S. Kliuvytkyna. M.: Heohraf. f-t MHU, 2017. S. 202–205.

Skrypnyk N. P. Chenopodiaceae // Opredelytel vysshykh rastenyi Ukrayny. K.: Nauk. dumka, 1987. S. 84–93.

Pashkevych H. A. Palynolohycheskoe yssledovanye razreza stoianky Korman IV // Mnohosloinaia paleolytycheskaia stoianka Korman IV. M.: Nauka, 1977. S. 105–111.

Pashkevych H. A. Dynamyka rastytelnoho pokrova Severo-Zapadnoho Prychernomoria v holotsene, eho yzmenenyia pod vlyianyem cheloveka // Antropohennye faktory v ystoryy razvytyia sovremennykh ekosystem. M.: Nauka, 1981. S. 74–86.

Resler I., Kalynovych N., Kharmata K. Vilshyny Verkhnodnistrovsoki rivnyny ta istoriia yikh pokhodzhennia // Yu.D. Kleopov ta suchasna botanichna nauka. K., 2002. S. 279–186.

Tokarev P. Y. Morfolohyia y ultrastruktura pyltsevykh zeren. M.: T-vo nauch. yzd. KMK, 2002. 51 s.

Tsymbaliuk Z. M. Palinomorfolohiia predstavnykiv rodyny Chenopodiaceae Vent. (dlia tsilei systematyky y sporovo-pylkovoho analizu): avtoref. dys. … kand. biol. nauk: 03.00.05. K., 2005. 22 s.

Tsymbaliuk Z. N. Palynomorfolohycheskye osobennosty predstavytelei semeistva Chenopodiaceae // Botan. zhurnal. 2008. T. 93. № 3. S. 430–438.

Tsymbaliuk Z. M., Mosiakin S. L. Atlas pylkovykh zeren predstavnykiv rodyn Plantaginaceae ta Scrophulariaceae. K.: TOV "Nash format", 2013. 276 s.

Tsymbaliuk Z. M., Mosiakin S. L., Bezusko L. H. Novi pidkhody u rozrobtsi vyznachnyka pylku lobodovykh dlia tsilei pylkovoho analizu (taksony flory Ukrainy) // Naukovi zapysky NaUKMA. Biolohiia ta ekolohiia. 2005. T. 43. S.19–25.

Tsymbaliuk Z. M., Mosiakin S. L., Bezusko L. H. Morfolohiia pylku rodu Plantago L. s.l. (Plantaginaceae Juss. s. str.) flory Ukrainy dlia tsilei sporovo-pylkovoho analizu // Naukovi zapysky NaUKMA. Biolohiia ta ekolohiia. 2006. T. 54. S. 24–30.

Tsymbaliuk Z. N., Bezusko L. H. Novye vozmozhnosty yspolzovanyia pyltsy Linum usitatissimum L. v palynolohyy otlozhenyi holotsena // Sovremennaia ekolohyia – nauka XXI veka / otv. red. y sost. prof. E.S. Yvanov: materyaly mezhdunar. nauch-prakt. konf. (17–18 oktiabria 2008 h.). Riazan: RHU, 2008. S. 619–622.

Tsymbaliuk Z. M., Bezusko L. H. Palinomorfolohichni osoblyvosti predstavnykiv rodu Sambucus L. flory Ukrainy dlia tsilei sporovo-pylkovoho analizu // Ukr. botan. zhurnal. 2017a. T. 74. № 2. S. 147–155.

Tsymbaliuk Z. M., Bezusko L. H. Palinomorfolohiia rodu Viburnum L. (Viburnaceae / Adoxaceae) flory Ukrainy dlia tsilei sporovo-pylkovoho analizu // Ukr. botan. zhurnal. 2017b. T. 74. № 3. S. 275–283.

Angiosperm Phylogeny Group III (APG III). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III // Bot. J. Linnean Soc. 2009. Vol. 161. P. 105–121.

Angiosperm Phylogeny Group IV (APG IV). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV // Bot. J. Linnean Soc. 2016. Vol. 181. P. 1–20.

Erdtman G. Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1952. 539 pp.

Hernández-Ledesma P., Berendsohn W.G., Borsch T. et al. A taxonomic backbone for the global synthesis of species diversity in the angiosperm order Caryophyllales // Willdenowia. 2015. Vol. 45. P. 281–383.

Kadereit G., Freitag H. Molecular phylogeny of Camphorosmeae (Camphorosmoideae, Chenopodiaceae): Implications for biogeography, evolution of C4-photosynthesis and taxo­nomy // Taxon. 2011. Vol. 60(1). P. 51–78.

Punt W., Blackmore S., Nilsson S. et al. Glossary of pollen and spore terminology. Utrecht: LPP Found., 1994. 71 pp.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.77.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.