Мохоподібні парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» (м. Львів)

Z. Mamchur, M. Ragulina, O. Orlov, Yu. Drach

Анотація


Наведено видовий склад і субстратну приуроченість мохоподібних на територіїпарку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» в урбоекосистемі Львова. Бріофлора території Снопківського парку налічує 61 вид мохоподібних із відділів Marchantiophyta і Bryophyta. Розподіл провідних родин у флористичному спектрі відображає специфіку локальних умов парку через високі положення родин Brachytheciaceae, Orthotricaceae, Pottiaceae, Bryaceae. Саме ці родини охоплюють 45,9 % загального видового багатства, характерного для більш посушливих зон, що вказує на аридизованість міського мікроклімату. Водночас, хороша представленість неморально- та бореально-лісових родин Mniaceae, Amblystegiaceae, Hypnaceae (21,3 % загального видового багатства) відображає природні особливості території (зона широколистяних лісів), які спонтанно відтворилися на частині території парку або були створені штучно в декоративних насадженнях. Саме у спонтанно залісненій частині парку зосереджена найбільша кількість видів мохоподібних із найряснішим покривом. Слабка представленість маршанціофітів свідчить про значний ступінь антропізації досліджуваної міської екосистеми. У парку мало місце збільшення кількості антропогенних екотопів, для бріофітів це проявляється у значному збільшенні частки епілітних видів. Така тенденція загалом характерна для багатьох міст і міських парків.

Зі созологічної точки зору, найбільшу цінність мають ділянки природної мохової рослинності, що збереглись у ярах і на старих кар’єрах. Там у складі епігейних, епіфітних і епіксильних обростань трапляються антропофобні види, не характерні для інтенсивно урбанізованих територій. Раритетних видів мохоподібних у межах парку не виявлено, проте в озері «Зелене око» знайдено рідкісний для урбанізованих територій вид плейстонного печіночного моху Riccia fluitans. Специфічним субстратом для мохоподібних є вапняковий туф, який відкладається у руслі твердоводних струмків на витоках Снопківського потоку, де виявлено діагностичні для туфогенних джерел рівнинних і передгірських районів Європи види: Аpopellia endiviifolia, Cratoneuron filicinum та Platyhypnidium riparoides. Амфібійні (насамперед кальцієфільні туфоутворювачі) і вільноплавучі види мохоподібних однаково не є типовими для урбанізованих екосистем і трапляються тут лише спорадично, що підкреслює природоохоронну роль досліджуваного парку для збереження їхніх мікрооселищ у межах міста. Для повноцінного функціонування Снопківського парку як напівприродної екосистеми важливим є збереження заліснених територій, а наявність, видовий склад і проєктивне покриття мохоподібних є індикаційними ознаками їхньої природної цілісності.


Ключові слова


мохоподібні; субстратні групи; частота трапляння; антропогенна трансформація; Снопківський парк; урбоекосистема; м. Львів

Повний текст:

PDF

Посилання


Барсуков О. О. Бріофлора урбанізованих територій Харківської області // Чорноморськ. ботан. журнал. 2014. 10. № 3. С. 305-321. https://doi.org/10.14255/2308-9628/14.103/3

Бойко М. Ф. Червоний список мохоподібних України. Рідкісні та зникаючі види мохоподібних України / відп. ред. О. Є. Ходосовцев. Херсон: Айлант, 2010. 112 с.

Вірченко В. М., Нипорко С. О. Продромус спорових рослин України: мохоподібні. К.: Наук. думка, 2022. 177 с.

Мамчур 3. І. Антропогенна трансформація епіфітної бріофлори м. Львова та його околиць // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2003. Вип. 34. С. 135-141.

Мамчур З. І. Урбанофільні епіфітні мохоподібні // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2010. Вип. 54. С. 115-122.

Орлов О. Л., Рагуліна М. Є., Дмитрук Р. Я. та ін. Травертинові джерела східних околиць Львова - цінні об'єкти живої та неживої природи // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2023. Вип. 1 (15). С. 133-153. https://doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3952

Рагуліна М. Є. Наземні мохи (Bryophyta) як індикатори рекреаційних впливів на лісові екосистеми (на прикладі Яворівського національного парку) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: темат. зб. Ін-ту екології Карпат НАН України. 2010. 1 (8). № 1. С. 117-124.

Снопківський парк. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://parky.lviv.ua/parky-lvova/snopkivskyy-park/

Hodgetts N. G., Söderström L., Blockeel T. L. еt al. Anannotated checklist on bryophytes on Europe, Macaronesia and Cyprus // J. Bryol. 2020. Vol. 42 (1). P. 1-116. https://doi.org/10.1080/03736687.2019.1694329

Frego K. A. Bryophytes as potential indicators on forest integrity // Forest ecology and ma­nagement. 2007. Vol. 242 (1). Р. 65-75. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.01.030

Fudali E. Influence on city on the floristical and ecological diversity on bryophytes on parks and cemeteries. Biodivers. Res. Conservation, 2006. Vol. 1-2. Р. 131-137.

Garrard G.E., Williams N.S.G., Mata L. et al. Biodiversity Sensitive Urban Design // Conserv. Lett. 2018. Р. 1-10.

Mamchur Z., Chuba M. The ecological features on synanthropic flora on dense housing area on Lviv // Biol. Stud. 2016. Vol. 10 (1). Р. 143-154. https://doi.org/10.30970/sbi.1001.466

Mamchur Z., Drach Yu., Danylkiv I. Bryoflora on the "Pohulyanka" forestpark (Lviv city). І. Changes on taxonomic composition under antropogenic transformation // Biol. Stud. 2018. Vol. 12 (1). Р. 99-112. https://doi.org/10.30970/sbi.1201.542

Mamchur Z., Drach Yu., Antonyak H. Ecological features and synanthropization on bryoflora on the Pohulyanka forest park (Lvivc ity, Ukraine). Contribuţii Botanice. 2020. Vol. 55. P. 83-95. ttps://doi.org/10.24193/Contrib.Bot.55.5

Mamchur Z., Drach Yu., Ragulina M. et al. Substrate groups of bryophytes on the territory on the Znesinnya regional landscapepark (Lviv, Ukraine) // Contribuţii Botanice. 2021. Vol. 56. P. 65-77. ttps://doi.org/10.24193/Contrib.Bot.56.7

Sabovljević M., Grdović S. Bryophyte Diversity Within Urban Areas: Case Study on the City on Belgrade (Serbia) // Internat. Journ. on Botany. 2009. Vol. 5. Р. 85-92. https://doi.org/10.3923/ijb.2009.85.92

Sabovljević M., Sabovljević A. Biodiversity within urban areas: A case study on bryophytes on the city on Cologne (NRW, Germany) // Plant Biosystems. 2009. Vol. 143. N 3. Р. 473-481. https://doi.org/10.1080/11263500903178075

Zechmeister H. G., Kropik M. The Bryophyte Flora of Vienna // Plants. 2023. Vol. 12 (16). 3002. https://doi.org/10.3390/plants12163002

Żołnierz L., Fudali E., Szymanowski M. Epiphytic Bryophytesinan Urban Landscape: Which Factors Determine Their Distribution, Species Richness, and Diversity? A Case Study on Wroclaw, Poland // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022. Vol. 19. N 10. P. 6274. https://doi.org/10.3390/ijerph19106274
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2024.91.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.