ТРАНСФОРМАЦІЇ УГРУПОВАННЯ КОЛЕМБОЛ ЗАПЛАВНИХ БІОТОПІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ ПІД ВПЛИВОМ ОСУШУВАЛЬНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ

K. Goblyk, I. Kaprus, O. Orlov, M. Ragulina

Анотація


Досліджено угруповання колембол (Сollembola) заплавних лучних екосистем Закарпатської низовини та зміни їхньої таксономічної й екологічної структури під впливом осушувальної меліорації середовища у басейні р. Латориця. Розглядали два типи біотопів: природні (заплавні луки річкових долин) та гідромеліоровані  (низинні сінокісні луки). У результаті проведених досліджень лучних екосистем дослідженого регіону виявлено 46 видів колембол. У меліорованих лучних біотопах (відгороджених від ріки дамбою) загальне видове багатство колембол є більшим, ніж на затоплюваних, і становить 37 видів. У спектрі життєвих форм досліджених угруповань затоплюваних ділянок лук за відносним видовим багатством і чисельністю переважають верхньопідстилкові та глибокоґрунтові форми колембол. У спектрі біотопних груп затоплюваних лучних угруповань колембол за відносним видовим багатством переважають евритопні та лучно-степові види, які разом становлять 46 % від загального різноманіття лучного угруповання цих тварин. Гідротехнічна меліорація заплавних лучних екосистем призводить до збільшення відносного видового багатства таких родин колембол як Entomobryidae i Hypogastruridae та зменшення Neanuridae, порівняно з немеліорованими їхніми ділянками, які періодично затоплюються. Встановлено, що найбільш чутливою до меліорації є екологічна структура населення колембол. Зокрема, осушення досліджених заплавних екосистем викликає різке збільшення часток чисельності лучних, лучно-степових і лучно-лісових видів у складі угруповання колембол, а також суттєве зменшення лісових, лучно-болотних та цілковиту елімінацію навколоводних видів. Тобто у спектрах гігропреферендуму за визначеним екологічним вектором зафіксовано зменшення представленості гігрофільного та гігро-мезофільного комплексів видів колембол за рахунок їхнього заміщення представниками ксеромезофільного та ксерорезистентного комплексів. Порушення екологічної структури угруповань колембол, які виражаються через виразну перебудову їхніх угруповань, можна розглядати як індикатор змін ґрунтової біоти під впливом гідротехнічної меліорації.

Ключові слова


колемболи; заплавні екосистеми; Закарпатська низовина; меліорація

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова Л. Н., Найденова О. А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. 4-е изд., перераб. и доп. Л.: Агропромиздат, 1986. 295 с.

Бойко М. Ф. Чекліст мохоподібних України. Херсон: Айлант, 2008. 232 с.

Гиляров М. С. Почвенные беспозвоночные как индикаторы почвенного режима и его изменений под влиянием антропогенных факторов // Биоиндикация состояния окружающей среды Москвы и Подмосковья. М.: Наука, 1982. С. 8‑12.

Гоблик К. М., Капрусь І. Я. Угруповання ногохвісток (Collembola) лучних ценозів заплави ріки Латориці (Закарпатська низовина) // Проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти: матеріали міжнар. наук. конф. Львів, 2011. С. 21-24.

Капрусь І. Я. Хорологія різноманіття колембол (філогенетичний, типологічний і фауністичний аспекти): автореф. дис. … д-ра біол. наук: 03.00.08. К., 2013. 41 с.

Кіш Р., Мандрик Є., Мірутенко В. Біотопи Natura 2000 на Закарпатській низовині. Ужгород: Мистецька Лінія, 2006. 64 с.

Козловський М. П., Капрусь І. Я., Рот М. Антропогенні зміни ґрунтових безхребетних у заплавних лісових екосистемах басейну Верхнього Дністра // Дослідження басейнової екосистеми Верхнього Дністра: зб. наук. пр. Львів, 2000. С. 123‑137.

Криволуцкий Д. А.,Покаржевский А. Д., Сизова М. Г. Почвенная фауна в кадастре животного мира. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1985. 96 с.

Кузнецова Н. А. Биотопические группы коллембол (Collembola) в подзоне широколиственно-хвойных лесов Восточной Европы // Зоол. журнал. 2002. Т. 81. № 3. С. 306-315.

Кузнецова Н. А. Организация сообществ почвообитающих коллембол. М.: ГНО Прометей, 2005. 244 с.

Лебедева Н. В., Дроздов Н. Н., Криволуцкий Д. А. Биологическое разнообразие. М.: ГИЦ Владос, 2004. 432 с.

Методы почвенно-зоологических исследований / под ред. М. С. Гилярова. М.: Наука, 1975. 280 с.

Надточий С. Э. Население коллембол сосняков различных типов и его изменение в результате мелиорации : автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.16. М.,1992. 17 с.

Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин (отв. ред.) и др. К.: Наук. думка, 1987. 548 с.

Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука, 1982. 287 с.

Покаржевский А. Д., Гонгальский К. Б., Зайцев А. С., Савин Ф. А. Пространственная экология почвенных животных. М.: Т-во науч. зданий КМК, 2007. 174 с.

Полевой определитель почв / Полупан Н. И. и др. К.: Урожай, 1981. 320 с.

Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006 (World reference base for soil resources 2006) / перекл. С. М. Польчина, В. А. Нікорич. Чернівці: Рута, 2007. 200 с.

Стебаева С. К. Жизненные формы ногохвосток (Collembola) // Зоол. журнал. 1970. Т. 44. № 10. С. 1437-1454.

Чернов Ю. И. Основные синэкологические характеристики почвенных беспозвоночных и методы их анализа // Методы почвенно-зоологических исследований. М.: Наука, 1975. С. 160-216.

Цалан Ю. В., Шрубович Ю. Ю. Колемболи (Collembola) заплавних лісів долини ріки Латориці // Наук. записки Держ. природозн. музею. Львів, 2008. Вип. 24. С. 177-184. https://doi.org/10.1007/s10114-007-1005-x

Цалан Ю. В. Вплив гідромеліорації на угруповання ногохвісток (Collembola) заплавних дібров Закарпаття // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 2008. Вип. 23. С. 254-258.

Цалан Ю. В. Таксономічна і типологічна структура фауни Collembola заплавних лісів та її природоохоронне значення // Наук. записки Держ. природозн. музею. Львів, 2010. Вип. 26. С. 51-60.

Цалан Ю. В. Антропогенні трансформації угруповань колембол (Collembola) в заплавних лісах Закарпаття : автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.16. К., 2011. 20 с.

Bellinger P. F., Christiansen K. A., Janssens F. 1996-2013. Checklist of the Collembola of the World [Electronic resource]. Режим доступу: http://www.collembola.org

Magurran A. E. Measuring Biological diversity. Blackwell Publishing company, 2004. 256 p.

Russell D. J., Hauth A., Fox O. Community dynamics of soil Collembola infloodplains of the Upper Rhine Valley // Pedobiologia. 2004. Vol. 48. P. 527-536. https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2004.06.007

Sterzynska M., Shrubovych J., Kaprus' I. Effect of hydrologic regime and forest age on Collembola in riparian forests // Appl. Soil Ecol. 2014. Vol. 75. P. 199-209. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2013.11.010

Stöcker G., Bergmann А. Ein Modell der Dominanzstruktur und seine Anwedung. 1. Modellbildung, Modellrealisierung, Dominanzklassen // Arch. Naturschutz u. Landschafstforschung. 1977. Vol. 17. N 1. S. 1-26.

Whittaker R. H. Evolution and measurement of species diversity // Taxon. 1972. N 21. P. 213-251. https://doi.org/10.2307/1218190
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.86.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.