Розпаралелення алгоритму чисельного дослідження задачі гіперпружного деформування

ivan Dyyak, mariya Kopytko, andriy Styahar

Анотація


У роботі для дослідження двовимірних задач гіперпружного деформування використовується ізопараметричний метод скінченних елементів з біквадратичною апроксимацією на чотирикутних елементах. Лінеаризацію варіаційного рівняння здійснено на основі методу Ньютона-Рафсона. Записано ітераційний алгоритм на основі покрокового навантаження та ітераційного процесу методу Ньютона-Рафсона. Розроблений алгоритм реалізований у вигляді програмного комплексу мовою C++ з використанням бібліотеки функцій МРІ.

Повний текст:

PDF

Посилання5. Bonet J. Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis (2nd ed.) / J. Bonet,
R.Wood
-- Cambridge: Cambridge University Press,2008. 279 p. doi: 10.1017/
CBO9780511755446
6. Criseld M. Vol. 2. Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures. Advanced
Topics / M. Criseld // Essentials, 1996. 509 p.
7. Dobrynin A. Êîìï'þòåðíå ìîäåëþâàííÿ ëîêàëüíî íåëiíiéíèõ çàäà÷ íà îñíîâi ìåòîäó
äåêîìïîçèöi¨ îáëàñòi / A. Dobrynin, J.-M. Carrillo // Macromolecules, 2011. Vol. 44.
P. 140146. doi:10.1021/ma102154u
8. Gropp W. Using MPI Portable Parallel Pr
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2021.29.11336

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.