Один варіант метода Стеффенсена для розвязування операторних рівнянь

Михайло Бартіш, Ольга Ковальчук, Наталя Огородник

Анотація


Математичне моделювання складних фiзичних процесiв часто потребу№ розв'я-
зування систем нелiнiйних рiвнянь. Не iсну№ унiверсальних методiв щоб успiшно
розв'язати цi проблеми для широкого кола задач. Отже, проблема побудови нових
ефективнiших алгоритмiв актуальна. Розглянемо як знаходити розв'язок для системи
нелiнiйних рiвнянь. Iсну№ багато пiдходiв для вiдшукання розв'язкiв цi№Ё системи.
Найвiдомiший iтерацiйний метод для розв'язування цi№Ё проблеми метод Ньютона.
Цей метод старту№ з точки x0 та пiсля k iтерацiй. Якщо задовольниться вибраний
критерiй, то зупиня№ться. Перевага методу Ньютона в тому, що отримана послi-
довнiсть збiга№ться квадратично до розв'язку задачi, якщо початкова точка близька
до точного розв'язку. Однак метод ма№ деякi недолiки. Одним з них № вибiр
початковоЁ точки. Добра почакова точка може призвести до збiжностi методу за
декiлька iтерацiй. Для полiпшення початковоЁ точки можна знайти в лiтературi
рiзнi методи. Сутт№вим недолiком методу Ньютона № те, що на кожному кроцi
потрiбно обчислювати матрицю Якобi, отже, це складна задача. Для вирiшення цi№Ё
проблеми можна скористатися рiзницевим варiантом методу Ньютона. Пропону№мо
розглянути узагальнений метод Стеффенсена, який № комбiнацi№ю методу простоЁ
iтерацiЁ та рiзницевого методу. У запропонованому методi швидкiсть збiжностi не
менша, нiж у класичному методi. Чисельнi експерименти свiдчать про ефектичнiсть
запропонованого методу. Пода№мо теорему про збiжнiсть методу та доводимо. В
цiй теоремi умови накладаються на функцiю лише в початквiй точцi. На пiдставi
числових розрахункiв i порiвняння отриманих результатiв доведено, що запропонова-
ний метод да№ змогу зменшити обчислювальнi затрати для отримання розв'язку.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Бартiш М.Я. Про один трикроковий метод мiнiмiзацiЁ функцiй / М. Бартiш, Н. Огород-
ник // Математичнi студiЁ. 2010. Том 34, ќ1. С. 106112.
2. Бартiш М.Я. Трикроковi методи розв'язування задач безумовноЁ мiнiмiзацiЁ / М. Бар-
тiш, О. Ковальчук Н. Огородник // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя прикладна
математика та iнформатика. 2007. Вип. 13. С. 310.
3. Васильев Ф.П. Методы оптимизации / Ф.П. Васильев. Москва: Факториал, 2002.
4. Дэннис Дж. мл., Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных
уравнений / Дж. Дэннис, Р. Шнабель. Мир, 1988.
5. Ульм С.Ю., Об обобщенных разделенных разностях / С.Ульм // Известия АН ЭССР.
1967. Том 16, ќ1. С. 1326.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2021.29.11119

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.