Палеонтологічний збірник

У збірнику публікують праці з актуальних проблем палеонтології, тафономії,
палеоекології, біостратиграфії верхнього докембрію, палеозою, мезозою, кай-
нозою України, а також наукову хроніку тощо.

Проблематика: актуальні питання геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, літології, екології, історії науки

Склад редколегії:  Іваніна А.В. – головний редактор, Шайнога І.В. – відповідальний секретар редколегії

ISSN 2078-6212 (Print) 

Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Виходить з 1961 р.

Періодичність виходу журналу: один раз на рік

Класифікаційний індекс УДК (для наукових видань) УДК 56

Мови публікування: українська або англійська

DOI: 10.30970/pal.

Сторінка геологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка