№ 42 (2019)

Випуск 42

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.42.0

Зміст

Статті

Y. Andrushchak, K. Luzhna
PDF
B. Brychka
PDF
O. Hrynkevych, S. Kvak
PDF
N. Demchyshak, V. Hryb
PDF
О. Zhylinska, M. Sitnicki, P. Kukhta
PDF
O. Kalivoshko
PDF
V. Kovalenko
PDF
V. Korneev, H. Matviienko
PDF
M. Krupka, I. Revak
PDF
H. Kucher
PDF
U. Makarenko
PDF
І. Novikova
PDF
O. Solodka
PDF
L. Yastrubetska, O. Tereshko
PDF
R. Balcerzyk, J. Materac, O. Holubnyk
PDF
M. Burak Ceran, Baki Yilmaz
PDF