СОЛОНСЬКИЙ РОЗРІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ПЛЕЙСТОЦЕНУ ПЕРЕДГІР’Я КАРПАТ

Roman Hnatiuk, Igor Papish

Анотація


Наведено результати польових досліджень двох штучних від­сло­нень плейсто­ценових відкладів, які розташовані на околиці с. Солонське поблизу м. Дрогобич. Відслонення (кар’єри) розміщені у межах тераси р. Тисмениця. Висота тераси становить близько 50 м над рівнем ріки і зміню­ється з віддаленням від гір. Головну увагу приділено вивченню будови верхньої (покривної)  товщі тераси потужністю близько 26 м та харак­теристиці її зведеного стратиграфічного розрізу. Основу товщі творять шари без­карбонатних суглинків і глин, більшою чи меншою мірою оглеєних та озалізнених. Між ними розміщені чотири горизонти похованих ґрунтів інтергляціального та інтерста­діаль­ного рангу.

На підставі спос­тережень, здійсне­них у полі, з’ясовано, що відклади покривної товщі мають, здебільшого, річкове походження. Роз­глянуто умови їхнього нагро­мад­ження, а також умови формування та перетворення давніх ґрунтів; виок­ремлено вісім доголоце­нових літо- і педостратиграфічних шарів різного рангу. Обґрунтовано поділ покривної товщі тераси на три головні шари, еквівалентні стратигра­фічним підрозділам льодовико­вого та міжльодовикового рангу.

Зіставлення солонського розрізу з іншими розрізами терас близької висоти, зокрема із відомим відслоненням поблизу с. Дубрівка (розріз Дубрівка), дає підстави вважати, що утворення місцевої тераси відбу­валось під час 12-ї, 11-ї і 10-ї стадій морської ізотопної шкали. Отже, солонський розріз представляє короткий стратиграфічний інтервал серед­нього плейстоцену (а не три головні підрозділи плейстоцену, як засвідчують результати його поперед­нього дослідження) і може бути опорним для вивчення лише кількох (двох-трьох) горизонтів льодо­викового/міжльодо­ви­ко­вого рангу. Водночас це потенційно дуже важливий опорний розріз солонської (дубрів­ської, довгівської, варницької) тераси Придні­стер’я.

Вивчення солонських відслонень спонукає до перегляду популярних нині уявлень про поход­ження й вік так званої покривної товщі річкових терас Перед­карпатської височини та Подільського Придні­стер’я, її стратиграфічне наповнення й значення.

Ключові слова: алювіальні відклади; тераси; ґрунтово-лесова послідовність; середній плейсто­цен; долина Дністра; передгір’я Карпат; розріз Солонське.


Повний текст:

PDF

Посилання


Adamenko, A. V., Golbert, V. A., Osiiuk, Zh. N., Matviishyna, Zh. N., Medianyk, S. I., Mo­tok, V. E. … Cherniuk A. V. (1996). Chetvertichnaja paleogeografija jekosistemy Nizhnego i Srednego Dnestra [Quaternary paleogeography of ecosystems of Lower and Middle Dnister]. Kyiv: Feniks (in Ukrainian).

Bohutskyi, A., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R., Tomeniuk, O. (2016). Rozriz Solonske i per­spektyvy piznannia poverkhni Loievoi [Solonske section and the perspectives of the cognition of Loyeva level]. In Visn. Lviv. un-tu. Seriia geohr., 50, 54–66 (in Ukrainian).

Veklich, M.F. (1982). Paleojetapnost' i stratotipy pochvennyh formacij verhnego kaj­nozoja [Paleo-stage and stratotypes of soil formations of the Upper Cenozoic]. Kyiv: Nauk. dumka (in Russian).

Herasimov, L. S., Makarova, I. V., Chalyi S. V., Plotnikov, А. А., Herasimova І. І., Pol­kunova, G. V., Evtushko, T. L. (2005). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy mas­shtabu 1:200 000, arkushi M-34-ХХIII (Pshemysl), M-34-ХХIV (Drohobych). Karpatska seriia. Poiasniuvalna zapyska [State Geological Map of Ukraine in the scale 1:200 000, map sheets M-34-XXIII (Pshemysl) and M-34-XXIV (Drogobych). Carpathian Series. Explanatory Notes]. Kyiv: Derzhavnyi komitet pryrodnykh resursiv Ukrainy, NAK Nadra Ukrainy, DP Zakhidukrheolohiia, Lvivska heolohorozviduvalna ekspedytsiia (in Ukrai­nian).

Bohutskyi, A. (Eds.). (2011). Hliatsial i peryhliatsial Ukrainskoho Peredkarpattia [Gla­cjał i peryglacjał Wschodniego Podkarpacia]. In Zbirnyk nauk. prats do XVII ukr.-pol. semi­naru. Sambir, 2011 r. Lviv: VC LNU im. Ivana Franka (in Ukra­i­nian).

Hnatiuk, R. (2008). Desiat pozytsii za richkove pokhodzhennia verkhnikh (supishchano-suhlynystykh) horyzontiv pleistotsenovykh teras Ukrainskoho Peredkarpattia ta Sered­noho Prydnisteria (chastyna 1) [Ten arguments in favor of the river origin of the upper (sandy-loam and loamy) horizons of the Pleistocene terraces of Ukrainian Pre-Car­pathian and Middle Transnistria (part 1)]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii: zb. nauk. prats. Lviv: VC LNU im. Ivana Franka, 111–127. (in Ukrainian).

Hnatiuk, R. (2012). Desiat pozytsii za richkove pokhodzhennia verkhnikh (supishchano-suhlynystykh) horyzontiv pleistotsenovykh teras Ukrainskoho Peredkarpattia ta Sered­noho Prydnisteria (chastyna 3) [Ten arguments in favor of the river origin of the upper (sandy-loam and loamy) horizons of the Pleistocene terraces of Ukrainian Pre-Car­pathian and Middle Transnistria (part 3)]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii: zb. nauk. prats. Lviv: VC LNU im. Ivana Franka, 203–218 (in Ukrainian).

Hnatiuk, R. (2012). Shche raz pro pokryvni gruntovo-lesovi tovshchi na terasakh Pered­karpattia ta Podilskoho Prydnisteria ta aliuvialne pokhodzhennia lesiv. In Fizychna heo­hrafiia ta heomorfolohiia, 4 (68), 187–193 (in Ukrainian).

Hnatiuk, R. (2014). Stan vyvchennia pleistotsenovykh teras Serednoho Prydnisteria [Plei­stocene terraces of the Middle trans-Dniester area: a research state]. In Istoriia uk­rainskoi heohrafii. Vseukrainskyi naukovo-teoretychnyi chasopys, 29,30, 97–107 (in Uk­rainian).

Hnatiuk, R. (2017). Desiat pozytsii za richkove pokhodzhennia verkhnikh (supishchano-suhlynystykh) horyzontiv pleistotsenovykh teras Ukrainskoho Peredkarpattia ta Sered­noho Prydnisteria (chastyna 4) [Ten arguments in favor of the river origin of the upper (sandy-loam and loamy) horizons of the Pleistocene terraces of Ukrainian Pre-Car­pathian and Middle Transnistria (part 4)]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii: zb. nauk. рrats, 01(07). Lviv: VC LNU imeni Ivana Franka, 85–101 (in Ukrainian).

Demedjuk, N. S. (1986). Antropogenovye otlozhenija Ukrainskih Karpat [Anthro­po­genic deposits of the Ukrainian Carpathians]. In Antropogenovye otlozhenija Ukrainy, Kyiv: Naukova dumka, 133–145 (in Russian).

Kravchuk, Ya. S. (1999). Heomorfolohiia Peredkarpattia [Geomorphology of Precarpathian]. Lviv: Merkator. ISBN 966-7563-00-6 (in Ukrainian).

Pankiv, Z. P., Pozniak, S. P. (1998). Dernovo-pidzolysti poverkhnevo-ohleieni grunty pivnichno-zakhidnoho Peredkarpattia [Sod-podzolic surface-gleied soils of north­wes­tern Precarpathian region]. Lviv: Merkator. ISBN 966-7379-06-Х (in Ukrainian).

Pol’chyna, S. M. (2012). Heterohenetychnist profilno-dyferentsiiovanykh ohleienykh grun­tiv Peredkarpattia [The heterogenetic of Precarpathians profile-differented gleied soils]. In Nauk. visnyk Cherniv. un-tu. Biolohiia (Biol. systemy), 4/2, 197–201 (in Ukrai­nian).

Pol’chyna, S. (2013). Protsesna otsinka profilno-dyferentsiiovanykh ohleienykh gruntiv Peredkarpattia [Process evaluation of profile-differentiated gleied soils of Precar­pa­thians]. In Visn. Lviv. un-tu. Seriia geohr. 44, 295–301 (in Ukrai­ni­an).

Matviishyna, Zh. M, Gerasimenko, N. P., Perederiy, V. I., Bragin, A. M., Ivtchenko, A. S., Karmazynenko, S. P. … Parkhomenko, O. G. (2009). Prostorovo-chasova koreliatsiia paleoheohrafichnykh umov chetvertynnoho periodu na terytorii Ukrainy [Spatial-tempo­ral correlation of Quaternary paleogeography conditions in Ukraine territory]. Kyiv: Naukova dumka (In Ukrainian).

Chepalyga, A. L. (1986). Terrasy Dnestra [Terraces of the Dniester]. In Antropogen i paleolit Moldavskogo Pridnestrov'ja. Putevoditel' jekskursij VІ Vsesojuznogo sove­shha­nija po izucheniju chetvertichnogo perioda. Kishinev: Shtiinca, 57–62 (in Rus­sian).

Gozhik, P., Lindner, L. (2007). Tarasy środkowego i dolnego Dniestru oraz ich zna­czenie w badaniach nad plejstocenem Europy. In Systemy dolinne i ich funkcjonowanie. Рrace Іnstytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 16, 27–42 (in Рolish).

Krokhmal, A., Komar, M., 2018. Reconstruction of palaeolandscapes of Ukraine during MIS 20–12 obtained by palaeontological methods. In Annales Maria Curie-Skłodowska University, sect. B, 73, 83–105.

Łanczont, M., Bogucki, A., Yatsyshyn, A., Terpiłowski, S., Przemysław, M., Orłowska, А., Hołub, В., Zieliński, Р., Komar, М., Woronko, В., Kulesza, Р., Dmytruk, R., To­meniuk, О. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palae­oecology. doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024

Madeyska, Т. (Eds.). (2002). Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia geologica Polonica, 119, III. Krakow (In Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2019.1.2804

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.