СТРАТЕГІЯ УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Yuriy Prysyazhniuk

Анотація


Розглянуто головні завдання розвитку українсько-турецьких економічних відносин, спільне моделювання взаємовигідної інтегрованої стратегії подальшого співробітництва та реагування на зовнішні виклики і загрози для безпеки відносин на основі внутрішніх чинників соціально-економічного розвитку та зовнішніх глобальних та регіональних викликів євроінтеграції. Визначено що на основі взаємин українсько-турецького співробітництва, двосторонні відносини в умовах глобального конкурентного середовища повинні набути динамічності та багатогранності, що забезпечуватиме сталий розвиток та безпеку співробітництва.

Зазначено, що ЄС, незважаючи на події останніх років, та активізацію соціально-економічного розвитку країн азійського регіону, в найближчій середньостроковій перспективі залишатиметься важливим ринком для України та Турецької Республіки. Виходячи з економічних інтересів, євроінтеграційна політика й надалі буде важливою чинником при формуванні та реалізації зовнішньоекономічної стратегії. В ширшому розумінні, політика євроінтеграції залишається важливим геополітичним орієнтиром імплементації інституційних основ розвитку економіки. Активізація міжнародних відносин України в межах Чорноморського регіону як потенційно важливого та перспективного гравця актуалізує значення Турецької Республіки як стратегічно важливого партнера. Виявлені тенденції відносин між Україною та Турецькою Республікою в сучасних умовах геоекономічних трансформацій в регіоні дають підстави стверджувати про висхідний характер та перспективу подальшого розвитку між цими державами.

Ключові слова:  ЄС; глобалізація; інтеграція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Варбанець П. Україна та Туреччина на шляху до ЄС: основні проблеми євроінтеграційного процесу та перспективи їх подолання / Варбанець П. // Українсько-турецькі відносини: стан і перспективи розвитку: матеріали міжнародної конференції / за ред. М. О. Воротнюк. – Одеса : 2006. – 152 с. – С. 33–34.

Волович О. О. Між Сходом і Заходом: Туреччина на європейсько-азійському роздоріжжі / Волович О. О. // Політика і час. – 1997. – № 8. – С. 22–26.

Воротнюк М. О. Європейська інтеграція Туреччини та України: порівняльний аналіз / Воротнюк М. О. // Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна–ЄС : зб. статей за результатами науково-приктичної конференції 9 лютого 2007 року, м. Одеса / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова // ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса : Фенікс, 2007. – С. 101–112.

Головаш Б. Е. Інвестиційний механізм інтеграції України в європейський простір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Б.Е. Головаш. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

Жангожа Р. Региональные организации в Черноморском регионе (ГУАМ, ОЧЕС, ПАЧЕС, Черноморский клуб) как фактор оптимизации торговых и экономических отношений в контексте европейской интеграции / Жангожа Р. // Політика України у Чорноморсько-Каспійському регіоні у контексті Європейського Союзу: від взаємодії до співпраці : зб. мат-в МНК (Одеса, 17–18 липня 2008 р.) / РФ НІСД у м. Одесі. – РП Фонду ім. Ф. Еберта в Україні та Білорусі / за заг. ред. О. О. Воловича. – Одеса : Фенікс, 2008. – 256 с. – С. 121–137.

Засадко В. В. Структурна економічна інтеграція прикордонних регіонів України, Білорусі та Польщі в процесі розширення ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / В. В. Засадко. – Тернопіль, 2010. – 19 с.

План дій Україна – ЄС [Електронний ресурс] / Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_693.

Робочий звіт персоналу Комісії. Європейська політика сусідства. Країновий звіт. Україна. – {COM (2004) 373 final}. – Брюссель, 12.5.2004. – SEC (2004) 566. – 30 с.

Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей : монографія / За заг. редакцією Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова. – Київ : КНЕУ, 2007. – 544 с.

Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством та їх державами-членами / законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/998_012.

Турянський І. Роль ОЧЕС та ПАЧЕС у співпраці Чорноморських держав з Європейським Союзом / Турянський І. // Політика України у Чорноморсько-Каспійському регіоні у контексті Європейського Союзу: від взаємодії до співпраці : зб. мат-лів МНК (Одеса, 17–18 липня 2008 р.) // РФ НІСД у м. Одесі. – РП Фонду ім. Ф. Еберта в Україні та Білорусі / За заг. ред. О. О. Воловича. – Одеса : Фенікс, 2008. – 256 с. – 137–140.

Хаджинов И. Сотрудничество Украины и Турции в рамках ОЧЭС / Хаджинов И. // Українсько-турецькі відносини: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнародної конференції / за ред. М. О. Воротнюк. – Одеса : 2006. – 152 с. – С. 26–33.

Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey (signed at Ankara, 12 September 1963) / Official Journal of the European Communities: http: //ptas.mcgill.ca/Agreements%20pdfs/Ankara%20agreement.pdf.

Michael E. Porter. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / Michael E. Porter. – The Free Press, 1998. New York London Toronto Sydney Singapore. – 397 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9482

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.