ПОВАГА ДО ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДОВА ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Людмила Григорівна Фалалєєва

Анотація


Висвітлено дотримання поваги до прав людини крізь призму виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 2014 р. (далі – УА 2014 р.) як базового міжнародного договору рамкового характеру, що визначає новий формат відносин з Європейським Союзом (далі – ЄС) на принципах поглиблення політичної асоціації та посилення економічної інтеграції, поєднуючи усі сфери і напрями співробітництва сторін, а також становлячи стратегічний орієнтир системних реформ в Україні. Значну увагу приділено особливостям системи захисту прав людини в ЄС, тенденціям її розвитку та впливу на договірну практику інтеграційного об’єднання. Охарактеризовано механізми виконання УА 2014 р., за дотримання поваги до прав людини, ґенезу захисту основоположних прав у ЄС, еволюцію статусу Хартії ЄС про основоположні права від політичної декларації до правового інструменту інтеграції, особливості внесення змін до УА 2014 р., до редакції Хартії ЄС про основоположні права 2007 р., а також практику її застосування, що необхідно враховувати у процесі інтеграційної взаємодії.

Розкрито сучасні правові засади інтеграційної взаємодії Україна – ЄС, роль забезпечення поваги до прав людини у цьому процесі, новітні підходи до захисту основоположних прав у ЄС, різні аспекти організаційно-правового забезпечення виконання УА 2014 р. за поваги до прав людини. Дослідження сприятиме розумінню еволюції інтеграційних процесів у сфері захисту основоположних прав, що має прикладне значення для поглиблення політичної асоціації та посилення економічної інтеграції, для підвищення ефективності та пришвидшення зорієнтованого на результат практичного співробітництва України з ЄС на основі суттєвих елементів УА 2014 р. щодо забезпечення поваги до спільних базових принципів і цінностей, передусім поваги до прав людини, їх дотримання і захисту.

Ключові слова: Європейський Союз; інтеграція; право ЄС; права людини; основоположні права; система захисту прав людини в ЄС; Угода про асоціацію.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ван Елсувеге П. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як інноваційний правовий інструмент / П. Ван Елсувеге // Право України. – 2015. – № 8. – С. 9–16.

Микієвич М. М. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – один із головних пріоритетів у підготовці юристів-міжнародників у Львівському університеті / М. М. Микієвич // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2017. – Вип. 42. – С. 160–165.

Муравйов В. І. Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / В. І. Муравйов // Право України. – 2015. – № 8. – С. 17–32.

Муравйов В. І. Правові засади асоціації України з Європейським Союзом / В. І. Муравйов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 115, Ч. ІІ. – С. 3–16.

Святун О. В. Принцип поваги до прав людини як європейська цінність в міжнародних договорах ЄС з третіми країнами / О. В. Святун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 115 (частина ІІ). – С. 134–144.

Шишкова Н. Хартия основных прав Европейского Союза и проблемы ее применения / Н. Шишкова // Пам’яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : зб. статей / За заг. ред. Н. П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 186–191.

Case 24833/94 Matthews v the United Kingdom (1999) 28 EHRR 361 (ECtHR 18 February 1999).

Charter of Fundamental Rights of the European Union // Official Journal of the European Union. C 303/01. – Vol. 50. – 14 December 2007. – P. 1–16.

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal of the European Union. C 326/01. – Vol. 55. – 26 October 2012. – P. 1–390.

Davis R. D. A Brake? The Union`s new `Bill of Rights` / R. D. Davis // European Human Rights Law Review. – 2005. – Vol. 10. – Iss. 5. – P. 449–460.

Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights // Official Journal of the European Union. C 303/02. – Vol. 50. – 14 December 2007. – P. 17–35.

Grabenwarter C., Pabel K. Article 6. [Fundamental Rights – The Charter and the ECHR] // The Treaty on European Union (TEU). A Commentary / ed. by H.-J. Blanke, S. Mangiameli. – Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. – P. 287–348.

Opinion 2/13 of the Court of 18 December 2014. – URL : http://curia.europa.eu/juris/ document/document.jsf?text&docid=160882&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=160518.

Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Protocol № 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union // Official Journal of the European Union. L 341. – 24 December 2015. – P. 14–17. – URL : http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2422/oj.

Williams A. T. Promoting justice after Lisbon: Groundwork for a new philosophy of EU law / A. T. Williams // Oxford Journal of Legal Studies. – 2010.– Vol. 30. – Iss. 4. – P. 663–694.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9480

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.