ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ

Olha Sharan

Анотація


Визначено та розкрито суть політики Європейського Союзу щодо протидії сепаратизму, механізми якої були застосовані в Іспанії, Великій Британії, Бельгії та інших державах-членах ЄС. Проаналізовано динаміку найважливіших подій за останні десятиліття, які відбувалися у регіонах країн-учасниць Євросоюзу, де панують сепаратистські рухи. Розглянуто основні напрями діяльності Європейської Ради, Європейської Комісії, Європейського Парламенту та Європолу, які передбачають запобігання виникненню сепаратизму у Євросоюзі й у випадку появи цього деструктивного явища – боротьби з ним. Осмислено досвід протидії сепаратизму у Європейському Союзі, можливості його використання в Україні та інших країнах з метою уникнення розпаду існуючих суверенних держав, збереження їхньої територіальної цілісності та непорушності кордонів.

Сепаратистські рухи значно посилилися у багатьох державах-членах Європейського Союзу. Це пов’язано з тим, що колишні імперії у Європі розширили свої території шляхом захоплення сусідніх країн. Отож у XX ст. після краху колоніалізму виникли багатоетнічні держави (зокрема, Велика Британія, Іспанія, Федеративна Соціалістична Республіка Югославія), у межах яких існують історичні та географічні регіони, де проживають корінні етнічні спільноти, які прагнуть створити власні національні держави. Зазначимо, що здебільшого економічні чинники та ідентичність, яка ґрунтується на спільній мові, культурі та історії, відіграють значну роль у розвитку сепаратистських рухів.

Лояльна регіональна політика Європейського Союзу щодо регіонів держав-членів сприяла розквіту сепаратизму в об’єднанні. Розширення повноважень автономних одиниць та можливість представляти їхні інтереси в інституціях ЄС дали сепаратистам впевненість у тому, що їм вдасться здобути незалежність від держави-суверена. Крім того, протягом останніх кількох років національні політичні партії здобували перемогу на парламентських виборах у своїх країнах та отримували місця у Європейському парламенті, де вони мають змогу лобіювати власні інтереси.

Ключові слова: сепаратизм; політика щодо протидії сепаратизму; Європейський Союз; Каталонія; Шотландія; Європол; регіональна політика ЄС.


Повний текст:

PDF

Посилання


The Committee of the regions (2009) White paper on multilevel governance: [Electronic resource]. – Access mode: http://web.cor.europa.eu/epp/Ourviews/Documents/White%20Paper%20on%20MLG.pdf

Treaty on European Union [Electronic resource]. – Access mode: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf

Волоско Я. Правовий статус президента Європейської Ради ЄС за Лісабонським договором 2007 р. / Я. Волоско // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 132–138.

Дівак В. Деякі проблеми міжнародно-правового визнання невизнаних держав / В. Дівак // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 579–587.

Мальська М. П. Основи європейської інтеграції: підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – С. 31–33.

Окладна М. Г. Сепаратизм в Європейському Союзі: закономірність чи виняток з правила? / М. Г. Окладна // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – 2017. – № 52. – С. 29–33.

Окладна М. Г. Сепаратизм і його вплив на функціонування Європейського Союзу та його держав-членів / М. Г. Окладна // Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки: зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Харків. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 3 листоп. 2017 р.: у 2 ч. – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 90–97.

Паливода В. О. Європейський досвід протидії етнічному сепаратизму: уроки для України [Електронний ресурс] / В. О. Паливода. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Etnich_separatizm-3ea59.pdf

Приполова Л. Європейський досвід запровадження номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS) та перспективи для України [Електронний ресурс] / Л. Приполова // Віче. – 2013. – № 12. – С. 26–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_12_10

Сталенна Л. С. Регулювання правових відносин щодо протидії сепаратизму в Україні / Л. С. Сталенна // Розвиток системи державного управління в Україні. – 2015. – Вип. 4 (51). – С. 1–8.

У ЄС назвали каталонський референдум незаконним [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/news-41471631

Яковюк І. В. Європейський регіоналізм у контексті розбудови Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Харків: Право, 2004. – Вип. 8. – С. 57–68.

Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01, 12.00.11 / Іван Васильович Яковюк. – Харків, 2014. – 474 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9475

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.