СИЛИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАГРОЗАМИ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ

slavomir piotrovski

Анотація


Явищем, яке безсумнівно має значення у процесі формування нового міжнародного середовища є глобалізація. Однією з найважливіших особливостей глобалізації є зростання взаємозв’язків між суб’єктами на міжнародній арені. Безперечно, організацією, яка відіграє все важливішу роль на політичному рівні є Європейський Союз. Як одностайний організм, вона неодмінно є партнером, здатним активно та ефективно займатися підтримкою міжнародного порядку. У цьому випадку необхідно створити спільні військові сили. Завдяки ним Європейський Союз може отримати дієвий інструмент, спрямований на реагування на виникаючі загрози безпеці в Європі та її найближчого оточення.

Мета статті – представити внесок, який Європейський Союз присвячує боротьбі з загрозами міжнародної безпеки. Стаття починається з опису міжнародного безпекового середовища після розпаду двоблокової системи та мотивів, які спонукали держави-члени Європейського Союзу до здійснення спроб щодо створення спільних збройних сил, незалежних від військового потенціалу НАТО. Потім автор робить опис військового потенціалу в області кризового реагування, яким володіє  Європейський Союз в рамках Спільної політики безпеки та оборони. У цій частині статті автор, аналізуючи реальні випадки участі ЄС у вирішенні кризових ситуацій, робить спробу оцінити стан готовності сил, що ЄС має в своєму розпорядженні, і бажання їх фактичного використання у врегулюванні криз, які загрожують безпеці Європи в безпосередній близькості. У висновках автор вказує на основні недоліки у сфері прийняття рішень з питань безпеки та оборонної політики, усунення яких дозволило б Європейському Союзу ефективніше реагувати на загрози і, таким чином, виступати в ролі творця середовища міжнародної безпеки.

Ключові слова: політика безпеки; європейська безпека; Європейський Союз; військове співробітництво в Європі; європейська інтеграція.


Повний текст:

PDF (Polish)

Посилання


Bibliografia

Badźmirowska-Masłowska K., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne, Warszawa 2013.

Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Scholar, Warszawa 2006.

Barcikowska A., EU Battlegroups: Ready to Go?, EUISS, 40/2013, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_40_EU_Battlegroups.pdf.

Brzeziński Z., Supermocarstwo Unia Europejska a Stany Zjednoczone, [w:] „Rocznik Strategiczny” 2000/2001, red. R. Kuźniar, wyd. Scholar, Warszawa 2001.

Ciupiński A., Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, [w] red. nauk. J. Czaja, Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa, Warszawa AON 2005.

Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, Wyd. DIFFIN Warszawa 2013.

Deklaracja w sprawie roli Unii Zachodnioeuropejskiej, Bruksela 22 lipca 1997 roku, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_amsterdamski_PL_16.pdf.

EU Council Secretariat – FACTSHEET – EU BATTLEGROUPS, EU BG 01, February 2007, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Battlegroups_February_07-factsheet.pdf.

Fishpool M., NATO and EU military capabilities, Cambridgeshire, United Kingdom 2008 r.

Gocalski W., Szanse i zagrożenia bezpieczeństwa Polski w perspektywie rozwoju Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony, [w] Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie, pod red. J. Tymanowskiego, Adam Marszałek, Toruń 2001.

Headline Goal 2010, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sede110705headlinegoal2010_/sede110705headlinegoal2010_en.pdf.

Howorth J., J. T. S. Keeler, Defending Europe: the EU, NATO and the quest for European autonomy, New York – Palgrave Macmillan 2003.

Informacja rządu o sytuacji międzynarodowej. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego w Sejmie, 21 stycznia 1994 r., [w:] R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Wydanie drugie rozszerzone, PISM, Warszawa 2007.

Kissinger H., Dyplomacja, wyd. Philip Wilson, Warszawa 2002.

Kuźniar R., Europejska Strategia Bezpieczeństwa, [w:] Polska w Europie nr 2 (46) 2004.

Pop A., NATO and the European Union: Cooperation and security, NATO Review, summer 2007, http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/english/art6.html#header.

Solak J., Niemcy w NATO, Bellona, Warszawa 1999.

Szeptycki A., „Pewna wizja świata” – francuska koncepcja ładu wielobiegunowego, [w] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, pod red. R. Kuźniara, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Thessaloniki European Council 19 and 20 June 2003 Presidency conclusions, dok. PDF, Bruksela 2003, s.11, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-03-3_en.htm.

Zięba R., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, geneza i założenia, Warszawa 2005.

Zięba R., Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony. Polski punkt widzenia, „Stosunki Międzynarodowe, 2001, nr 1-2.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, SCHOLAR, Warszawa 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9458

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.