Еволюція теоретичних засад міжнародної трудової міграції

 

Aneta Lech-Debera

Анотація


Міжнародна трудова міграція є складовою світової системи господарювання, вона є результатом еволюції робочої сили, системи міжнародного поділу праці та інтеграції. Міжнародна трудова міграція зумовлена чинниками внутрішнього економічного розвитку кожної окремої країни і зовнішніми чинниками; станом міжнародної економіки в цілому та економічними зв’язками між країнами. У певні періоди рушійними силами міжнародної трудової мобільності можуть виступати також політичні, військові, релігійні, національні, культурні, сімейні та інші соціальні чинники.

Теорії міжнародної міграції можна умовно поділити на дві групи. Перша зосереджується на наукових пошуках першопричин міграції на мікрорівні, тобто особи, сім’ї, домогосподарства. Друга розглядає механізми міграції на макрорівні, де центром уваги стає суспільство загалом, держава або світове господарство і відносини між суб’єктами світової економіки та політики.

Сучасні дослідники міжнародних трудових міграцій звертають увагу на те, що демографічні рухи міграції досягли глобальних розмірів і надалі виявляють зростаючі тенденції, проте це явище розглядається одночасно як натуральне, котре з’явилося майже з початку появи людства.

Ключові слова: трудова міграція, міжнародна трудова міграція, еміграція, іміграція, реіміграція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Список використанoї літератури

Брич В.Я., Оливко О.А. Роль міграції робочої сили у формуванні світового ринку праці // Проблемы развития внешеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2010.

Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І., Економіка праці й соціально-трудові відносини – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.

Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция / И.В. Ивахнюк. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2005.

Краузе О. Зовнішня трудова міграція населення України / О. Краузе // Галицький економічний вісник. – 2010. – №2(27). – С.26–34.

Кукурудза І.І., Ромащенко Т.І. Україна у світових процесах трудової міграції: монографія / І.І. Кукурудза, Т.І. Ромащенко. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 252 с.

Массей Д. Синтетическая теория международной миграции / Д. Массей// Мир в зеркале международной миграции: Научная серия: международная миграция населения. – 2002.

Рыбаковский Л.Л. Миграция населения // Стадии миграционного процесса: Приложение к журналу «Миграция в России». – 2001. – Вып. 5. – 160 с.

Стаканов Р.Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції: / Р.Д. Стаканов. – Ужгород, 2017.

Синковець Н.І. Аналіз основних теорій міжнародної трудової міграції в сучасному економіному просторі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/download/2927/2622

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Терія. // Підручник. – Київ. – 2008.

Wojciech Janicki, Przegląd teotii migracji ludności [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0215/130630-19-przeglad-teorii-migracji-ludnosci.pdf

Міжнародна міграція робочої сили [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://pidruchniki.com/11800912/ekonomika/mizhnarodna_migratsiya_robochoyi_sili
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9435

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.