Модернізація сільських територій України за європейськими зразками

Vasile Chemerys, Inna Kulish

Анотація


Досліджено особливості розуміння модернізації в контексті сільських територій. Зазначено, що сільські території України перебувають на проміжному етапі переходу від первинної стадії класичної модернізації до вторинної або «неомодернізації», яка протікає за моделлю «модернізація «навздогін»» (характерно для країн пострадянського простору). За типом модернізацію можна визначити як неорганічну. Доведено, що складність модернізації сільських територій України обумовлена частими змінами економічного порядку в порівняно малому проміжку часу. Показано, що виконання положень «Угоди про асоціацію…» можна прирівняти до заходів, що їх здійснювали країни-кандидати у період підготовки до вступу у ЄС. Визначено за доцільне використовувати досвід модернізації сільських територій Республіки Польща як однієї з найближчих сусідніх держав-членів Спільноти. Запропоновано джерела модернізації сільських територій України з метою формування їхніх конкурентних переваг в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

Ключові слова: сільські території; модернізація; конкурентні переваги; Україна; Європейський Союз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Борщевський В. В. Модернізація соціальної інфраструктури села в контексті нарощування економічного потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку регіону / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – С. 64–70.

Куліш І. Забезпечення сталого розвитку сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС: на прикладі Польщі / Інна Куліш // Регіональна економіка. – № 2. – 2015. – С. 96–104.

Лібанова Е. М. Соціальні проблеми модернізації української економіки / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ, 2012. – № 1(17). – С. 5–22.

Лейбович О. Л. Модернизация в России. К методологии изучения современной отечественной истории / О. Л. Лейбович. – Пермь : ЗУУНЦ, 1996. – 156 с.

Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) / пер. с англ. под общей редакцией Н. И. Лапина ; предисл. Н. И. Лапин, Г. А. Тосунян. Москва : Весь Мир, 2011. – 256 с.

Пашкевич М. С. Принципи модернізації економіки регіонів України в аспекті сучасної регіональної політики [Електронний ресурс] / М. С. Пашкевич, К. П. Лисунець // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – № 10. – 2014. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/.

Хабермас Ю. Политические работы / Юнгер Хабермас. – Москва : Праксис, 2005. – 368 с.

Штомпка П. Социология социальных изменений / Петр Штомпка / пер. с англ. под ред. В. А. Ядова. – Москва : Аспект Пресс, 1996. – 416 с.

Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций / Ш. Эйзенштадт ; пер. с англ. А. В. Гордона ; под ред. Б. С. Ерасова. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 416 с.

Экономико-социологический словарь / Г. Н. Соколова, О. В. Кобяк и др. ; сост.: Г. Н. Соколова, О. В. Кобяк ; науч. ред. Г. Н. Соколова. – Минск, 2002. – 448 с.

Toffler A. Cud sklonowany [Electronic resourse] / Alvin and Heidi Toffler. – Access mode : http://ksiazki.onet.pl/cud-sklonowany/3n1bb.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2017.43.0.9422

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.